BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartimentul relatii cu publicul.

COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL
- asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;
- asigură buna organizare şi funcţionare a punctului de informare-documentare pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu;
- asigură informarea internă a personalului;
- asigură informarea interinstituţională;
- primeşte şi înregistrează cererile persoanelor care solicită, în scris, informaţii de interes public;
- redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii;
- transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta, în cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele D.G.A.S.P.C.
- ţine evidenţa răspunsurilor la cererile adresate în scris de către persoanele care solicită informaţii de interes public;
- asigură asistenţă pentru întocmirea documentaţiei prin care cetăţenii solicită eliberarea unor documente, autorizaţii, certificate sau alte tipuri de acte oficiale;
- îndrumă cetăţenii către instituţiile care au în competenţă rezolvarea problemelor ridicate;
- primeşte sugestii, reclamaţii, plângeri, direcţionându-le către compartimentele vizate şi urmăreşte transmiterea răspunsurilor în timp util;
- furnizează informaţii de larg interes cetăţenesc (acte normative, evenimente importante pentru comunicate, modul de acces la alte tipuri de servicii publice tec.);
- oferă cetăţenilor informaţii de orientare juridică, colaborând dacă este necesar cu compartimentele de specialitate ale Directiei
- ţine evidenţa chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
- întocmeşte raportul de activitate privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;
- asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare, la compartimentele de resort a petiţiilor cetăţenilor, precum şi a propunerilor formulate de aceştia şi ia măsuri pentru expedierea la timp a răspunsurilor, cu încadrarea în prevederile legale;
- întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor şi îl înaintează, spre analiză, conducerii .
- acordă fără discriminare, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
- colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ pentru o reciprocă informare în domeniu;
- informează operativ despre luările de poziţii în presă, radio sau televiziune, ori pe alte căi, ale unor organizaţii, organisme, grupuri de persoane sau persoane faţă de activitatea D.G.A.S.P.C.
- asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea D.G.A.S..P.C. prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri ;
- asigură evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea mass-media.

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).