BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Serviciul asistenta maternala

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ –MANAGEMENT DE CAZ PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP

Misiune/Arie de competenţă:

Serviciul Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti (AMP), creşterea și îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a unei măsuri de protecție.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii Serviciului Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt:

 1. a) copii separați temporar sau definitiv de părinți, pentru care a fost stabilită în condițiile legii, măsura plasamentului la AMP;
 2. b) copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență la AMP;
 3. c) tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială la AMP.

Atribuţii:

 • identifică şi evaluează capacitatea solicitanţilor în vederea atestării ca AMP, în condiţiile legii;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele de atestare a asistenţilor maternali profesionisti;
 • susţine propunerile de eliberare a atestatului de asistent maternal, precum şi pe cele de suspendare sau retragere a atestatului, motivat, în faţa Comisiei pentru Protecţia Copilului Călăraşi;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul AMP, conform standardelor ;
 • sprijină şi monitorizează activitatea AMP, asigurându-se că acesta este informat în scris, accepta, întelege şi actionează  în conformitate cu standardele și procedurile specifice promovate de către D.G.A.S.P.C Călărași;
 • prezintă asistentului maternal profesionist, înainte de plasarea copilului la acesta, standardele, procedurile şi oricare alte instrucţiuni referitoare la ingrijirea copilului, asigurându-se ca acestea au fost înţelese;
 • identifică nevoile de pregătire şi potenţialul fiecărui AMP;
 • evaluează anual activitatea fiecarui AMP, conform standardelor ;
 • întocmeşte şi instrumentează dosarele pentru reînnoirea, suspendarea sau retragerea  atestatului de asistent maternal profesionist, în condiţiile legii;
 • asigură servicii de consiliere asistenţilor maternali în vederea optimizării activităţii de creştere, îngrijire şi educare a copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie;
 • aplică metoda managementului de caz în instrumentarea cazurilor desfășurând activități specifice: coordonează activitățile de asistență socială și protecție specială desfășurate de specialiști în interesul superior al copilului; colaborează cu echipa multidisciplinară în rezolvarea cazului asigurând comunicarea între toate părțile implicate; asigură respectarea etapelor managementului de caz; colaborează cu responsabilii de caz prevenire;
 • instrumentează toate sesizările referitoare la copii care necesită protecţie prin îngrijirea lor de către un AMP, identificând în funcţie de nevoile fiecărui copil, asistentul maternal potrivit;
 • coordonează procesul de potrivire a copilului cu asistentul maternal, astfel încat nevoile şi preferinţele copilului să fie satisfăcute;
 • întocmeşte convenţia de plasament;
 • aduce la cunoştinţă asistentului maternal toate informaţiile despre copil, necesare în vederea asigurării îngrijirii în siguranţă a acestuia, precum şi a celorlalţi copii ai asistentului maternal sau plasaţi la acesta;
 • propune autorităţilor competente instituirea/schimbarea/încetarea măsurii de protecţie;
 • urmăreşte evoluţia copiilor pentru care s-a stabilit o măsură de protecţie, precum şi evoluţia relaţiilor dintre copii şi asistentul maternal profesionist, întocmește rapoarte trimestriale și revizuiește periodic planul individualizat de protecţie;
 • urmăreşte protejarea copilului faţă de orice formă de abuz, neglijare si exploatare;
 • desfăşoară activităţi specifice în vederea menţinerii legăturii copilului cu familia naturală/extinsă, conform planului individualizat de protecţie;
 • realizează revizuiri ale evaluării nevoilor copilului la intervale regulate, pe durata măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori s-a constatat o modificare neaşteptată în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii;
 • reevaluează împrejurările care au stat la baza măsurii de protecţie specială şi ori de câte ori se constată o modificare în circumstanţele care au dus la stabilirea măsurii de protecţie, înaintează dosarul spre soluţionare autorităţilor competente;
 • organizează, coordonează şi monitorizează activităţile în care sunt implicaţi alţi specialişti, atunci când nevoile copilului impun aceste intervenţii;
 • vizitează în mod regulat copilul, având inclusiv intâlniri individuale cu copilul;
 • acţionează, în condiţiile legii, pentru menţinerea relaţiilor copilului cu familia sau cu orice persoane relevante pentru viaţa copilului;
 • întocmeşte, păstrează şi actualizează dosarul copilului aflat în plasament la asistent maternal profesionist;
 • desfășoară activități specifice de evaluare psihologică clinică/psihodiagnostic pentru copiii care necesită/beneficiază de o măsură de protecție specială la asistent maternal;
 • acționează pentru promovarea și optimizarea sănătății inclusiv prin activități de consiliere psihologică clinică, specifică unei metode psihoterapeutice, pentru controlul factorilor implicați în sănătate și boală, autocunoaștere, dezvoltare personală și prevenirea patologiei;
 • se asigură ca fiecare copil este înscris la un medic de familie şi are acces la o îngrijire medicală corespunzătoare, inclusiv consiliere şi terapie, îngrijire stomatologică şi oftalmologică, un regim alimentar adecvat şi informaţii despre un mod de viaţă sănătos;
 • se asigură ca dezvoltarea educaţională şi socială a fiecarui copil plasat este stimulată prin frecventarea gradiniţei, şcolii sau participarea la orice alte forme organizate de stimulare şi educare;
 • colaboreaza cu alte instituţii cu atribuţii în domeniul protecţiei copilului.

Asistentul maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Condiţii pentru obţinerea atestatului de asistent maternal:

Pentru ca o persoana să primească atestatul de asistent maternal profesionist trebuie:

 • să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 • prin comportamentul ei în societate, starea sănătăţii şi profilul ei psihologic, să prezinte garanţii pentru îndeplinirea corectă a obligaţiilor care revin unui părinte, referitoare la creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor săi;
 • să aibă în folosinţă o locuinţă care acoperă necesităţile de preparare a hranei, igienă, educaţie şi odihna ale utilizatorilor săi, inclusiv cele ale copiilor care urmează a fi primiţi în plasament;
 • să urmeze cursurile de formare profesională organizate de D.G.A.S.P.C. Călăraşi;

Nu poate fi asistent maternal:

 • persoana care a suferit o condamnare prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvărşirea cu intenţie a unei infracţiuni;
 • persoana care sufera de boli transmisibile;
 • părintele decăzut din drepturile părinteşti;

Procedura de atestare a asistentului maternal:

Persoanele (domiciliate pe raza judeţului Călăraşi) care doresc obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor catre D.G.A.S.P.C. Călăraşi.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

 • copii legalizate ale actelor de stare civilă şi ale actelor de studii ale solicitantului, copii ale actelor de stare civilă ale persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul;
 • o scurtă prezentare a persoanelor care locuiesc împreună cu solicitantul, în care să se menţioneze numele, prenumele şi data naşterii acestora, precum şi, dupa caz, gradul de rudenie cu solicitantul;
 • certificate medicale eliberate de policlinica de care aparţin, care să prezinte o evaluare completă a stării de sănătate a solicitantului şi a persoanelor menţionate mai sus;
 • aviz psihologic pentru solicitant și membrii adulți ai familiei;
 • certificate de cazier judiciar ale solicitantului şi ale persoanelor cu care acesta locuieşte.;
 • un document care să ateste dreptul de folosinţă al solicitantului asupra locuinţei, respectiv copie legalizată a titlului de proprietate sau a contractului de închiriere prin care i se recunoaşte solicitantului un drept de folosinţă asupra locuinţei, cunoscând specificul activităţii pe care solicitantul urmează să o desfăşoare ca asistent maternal profesionist sau, dupa caz, copie legalizată a contractului de subinchiriere, încheiat în condiţiile legii;
 • recomandări ale vecinilor, cunoscuţilor sau rudelor solicitantului;
 • adeverințe venituri;
 • declarații ale membrilor familiei din care să rezulte opinia acestora cu privire la intenția solicitantului de a deveni asistent maternal și de a îngriji copii la domiciliul comun;
 • recomandări ale reprezentanţilor autorităţii publice locale de la domiciliul solicitantului cu privire la comportamentul acestuia în comunitatea locala.

Alte precizări:

 • Atestatul de asistent maternal profesionist se eliberează pentru o perioada de 3 ani.
 • Atestatul poate fi eliberat, reînnoit, suspendat sau retras de Comisia pentru Protecţia Copilului, la propunerea motivată a Direcţiei Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care supraveghează activitatea asistentului maternal profesionist.
 • Activitatea persoanelor atestate ca asistent maternal profesionist se desfăşoară în baza unui contract de munca încheiat cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului.
 • Contractul individual se incheie pe perioada de valabilitate a atestatului,
 • Executarea contractului individual de muncă începe la data primei hotărâri de plasament a unui copil la asistentul maternal profesionist respectiv.
 • Contractul individual de muncă încetează în cazurile prevăzute de legislaţia muncii, precum şi în cazul retragerii atestatului de asistent maternal profesionist.
 • Contractul individual de muncă se suspendă în cazurile prevazute de legislaţia muncii.

Obligaţiile asistentului maternal profesionist:

 • să asigure creşterea, îngrijirea şi educarea copiilor, în vederea asigurării unei dezvoltări armonioase – fizice, intelectuale şi afective a acestora;
 • să asigure integrarea copiilor în familia sa, aplicându-le un tratament egal cu al celorlalți membri ai familiei;
 • să asigure integrarea copiilor în viaţa socială;
 • să contribuie la pregătirea reintegrării copiilor în familia lor naturala sau la integrarea acestora în familia adoptivă, dupa caz;
 • să permită specialiştilor Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului supravegherea activităţii profesionale şi evaluarea evoluţiei copiilor;
 • să pastreze confidenţialitatea informaţiilor pe care le primește cu privire la copii.
 • să asigure continuitatea activităţii desfăşurate şi în perioada efectuării concediului legal de odihnă cu excepţia cazului în care separarea de copiii plasaţi pentru aceasta perioada este autorizată de angajator;
 • să participe la cursurile de perfecţionare organizate de angajator;
 • să informeze Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului care îi supraveghează activitatea, asupra oricărei schimbări survenite în situaţia personală, familială sau socială, care ar putea influenţa activitatea  profesională.

 

Reglementări  aplicabile:

- Constituția României

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- Legea nr. 273/2004 privind procedura  adopției

- Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale

- Ordinul nr. 26/2019  privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

- Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenții maternali profesioniști

- HG. nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist;

- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

- H.G  nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

- H.G nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

 - Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

- Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea PIP

- Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

-  Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

Persoană de contact:

Şef  Serviciu Asistenţă Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP - Mihaela Sfârlea

Adresa: Călăraşi, str. Bărăganului, nr.1, tel. 0242/311060

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).