BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

Compartiment adoptii

Procedura legala pe care trebuie sa o urmeze o familie/ persoana pentru adoptia interna

Etape adoptiei unui copil aflat in sistemul de protectie

 1. Obtinerea atestatului de persoana/ familie apta sa adopte
 • Persoana/ familia care doreste sa adopte se adreseaza DGASPC-ului in a carei raza teritoriala domiciliaza unul dintre adoptatori

Nu pot adopta persoanele care:

 • Au boli psihice sau handicap mintal
 • Au fost consamnate definitiv pentru o infractiune contra persoanei sau contra familiei, savarsita cu intenitie precum si pentru infractiunea de trafic de persoane sau trafic si consum ilicit de droguri
 • Sunt decazuti din trepturile parintesti sau au un copil care beneficiaza de o masura de protectie speciala

 Dupa realizarea informarii prealabile persoana/ familia care doreste sa adopte depune la DGASPC cerere privind eliberarea atestatului pentru adoptie insotita de urmatoarele documente:

 • copie ( De pe buletinul/cartea de identitate, permisul de ședere pe termen lung sau după caz, de rezidanță permanentă;
 • declarație autentică pe propria răspundere cu privire la locuirea efectivă și continuă pe teritoriul României  în ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii de evaluare, neexistând absențe temporare care cumulat să depășească 3 luni;
 • copie legalizata de pe certificatul de naștere;
 • copie egalizată de pe certificatul de căsătorie sau hotărârea de divorț/cenificatul de divorț dacă este cazul;
 • copie e pe titlul de proprietate sau alt document care să ateste dreptul de folosință a locunței;
 • certificat de cazier judiciar
 • adeverințe de venit sau alte documente care atestă veniturile solicitantului/solicitanților(venitul net)
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate și eventualele boli cronice, însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice;
 • declartia soțului care nu se asociază la cererea de adopție, cu indicarea expresă a motivelor neasocierii;
 • declaratie autentică pe propria răspundere din care să rezulte că solicitantul/solicitanții nu este/sunt decăzut/decăzuți din drepturile părintești, precum și referitor la faptul că nu are/au copii în sistemul de protecție specială;
 • certifcatul de cazier judiciar al persoanelor cu care locuiește solicitantul;
 • certificat/adeverință medicală eliberat/eliberată de medicul de familie privind starea de sănătate celorlalte persoane cu care locuiește solicitantul, cu menționarea eventualelor boli croni însoțit/însoțită de rezultatul evaluării psihiatrice.

Dupa evaluarea din punct de vedere social, psihologic si parcurgerea celor trei sesiuni de curs privind asumarea in cunostinta de cauza a rolului de parinte specialistii compartimentului adoptii vor propune in baza raportului final eliberarea/ neeliberarea atestatului de perosna/ familie apta sa adopte.

 1. Incredintarea in vederea adoptiei a copilului pe o perioada de 90 de zile la perosana/ familie apta sa adopte.
 2. Incuviindarea adoptiei la sfarsitul perioadei de incredintare in baza raportului de potrivire intre copil/ copii cu persoana/ familia adoptatoare.
 3. Monitorizarea postadoptie pe o perioada de 2 ani realizata trimestrial de la data ramanerii definitiva prin neapelare a Sentintei Civile de incuviintare a adoptiei.

Etape in potrivirea initiala si paractica a unui copil declarat adoptatbil

 

 1. Potrivirea initiala care presupune identificarea/ selectarea persoanei/ familiei din punct de vedere teoretic care sa raspunda nevoilor copilului
 2. In termen de 7 zile familia este instiintata privind potrivirea teoretica cu copilul adoptatabil, acestia avand obligativitatea sa se prezinte in cadrul Compartimentului Adoptii pentru a formula o decalaratie privind initierea potrivirii practice si totodata sa stabileasca data primei vizite in mediul de viata al copilului.
 3. De la data vizitarii copilului familia/ persoana are obligatia de a formula o declaratie cu privire la continuarea procesului de potrivire practica in temen de 3 zile.
 4. Responsabilul de caz al copilului stabileste de comun acord cu adoptatorul/ familia adoptatoare programul si modul de desfasurare a urmatoarelor intalniri (minimm patru)
 5. La finanul potrivirii practice se intocmeste raportul de potrivire prin care se solicita instantei de judecata incredintarea copilului pe o perioada de 90 zile la familie/ persoana.
 6. La finalul perioadei de 90 zile se intocmeste raportul final prin care se solicita instantei de judecata incuviindarea adoptiei copilului.

Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Formă aplicabilă de la 23 septembrie 2016

Republicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 739 din 23 septembrie 2016. Formă aplicabilă la 23 septembrie 2016.

 http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/52896

 

Servicii

Serviciile sociale reprezintă o formă de suport activ pentru familiile și comunitățile aflate în dificultate.

Serviciile sociale reprezintă un ansamblu complex de măsuri și acțiuni realizate menite să răspundă nevoilor sociale individuale, familiale sau de grup, în vederea prevenirii, combaterii și depășirii unor situații de dificultate, vulnerabilitate sau dependență pentru protecția persoanei, prevenirea marginalizării și excluziunii sociale, pentru promovarea incluziunii sociale și in scopul creșterii calității vieții.

Cine poate beneficia de serviciile sociale?

Oricine poate fi beneficiar de servicii sociale:

 • copiii şi familia
 • persoane vârstnice
 • persoane cu handicap
 • persoane fără adăpost
 • persoane abuzate
 • persoane dependente de cosnumul de droguri, alcool sau alte substanţe toxice
 • bolnavi cronici şi persoane care suferă de boli incurabile, precum şi alte persoane aflate în situaţii de nevoie socială.

 

Cine furnizeaza serviciile sociale?

Serviciile sociale sunt asigurate de catre autoritatile administratiei publice locale, precum si de persoane fizice sau persoane juridice publice ori private, in conditiile legii.

 

 • All
 • Audit
 • Biroul
 • Compartiment
 • Serviciul
 • Default
 • Title
 • Random

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).