BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 14

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

SERVICIUL DE DEZVOLTARE  A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

ARTICOLUL 1

Definiţie

             Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

             Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciuli şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

ARTICOLUL 2

Identificarea serviciului social

Serviciul social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ,  cod serviciu social 8891 CZ-C-VI, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000258, deţine Licenţă de funcţionare fără personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Călărași, str. Belșugului, nr.7, jud. Călărași.

 

ARTICOLUL 3

Scopul serviciului social

Scopul serviciului social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, este accela de a crea, dezvolta și aplica  ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă pentru copiii şi tinerii aflați în evidența sistemului de protecție a copilului. Serviciul se adreseaza copiilor/tinerilor din sistemul de protectie  care se pregătesc sa paraseasca institutia de stat si vizeaza integrarea sociala si ocupationala in cadrul comunitaţii. O atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala, in vederea incluziunii sociale si profesionale, trebuie acordate tinerilor aflatii in situatii de vulnerabilitate, care risca sa fie marginalizati la intrarea lor in viata sociala si profesionala, datorita lipsei unui sprijin din partea familiei. Aceasta presupune asumarea unor responsabilitati legate de propria lor viață, dar si sprijin care sa le faciliteze integrarea sociala si profesionala, având în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

ARTICOLUL 4

Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea Serviciul social este realizată în baza Hotărârii nr. 62/27.05.2009 anexa 2, privid modificarea si copletara organigramei/statului de funcții, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale anexa 3 la Hotărârea nr.12/27.01.2011 a CJC.

           Standard minim de calitate aplicabil prin Ordinul 14/2007 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

           Serviciul social „Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”este înfiinţat prin:

           Hotărârea Consiliului Judeţean nr.62/27.05.2009, al municipiului Călărași, modificată ulterior prin HCJ nr.12/27.01.2011 şi funcţionează în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă și Protecția Copilului Călărași,

ARTICOLUL 5

Principiile care stau la baza acordării serviciului social

 Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

 Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

 1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
 2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 4. d) deschiderea către comunitate;
 5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
 8. h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 9. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. l)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
 15. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 16. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

ARTICOLUL 6

Beneficiarii serviciilor sociale

 Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă  sunt:

 1. a) Cea mai importantă și numeroasă categorie de beneficiari ai SDDVI sunt copiii/tineri separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție specială, fiind privați de posibilitățile normale de însușire a deprinderilor de viață independentă.
 2. b) Pentru acei copii/tineri care au fost lipsiti de posibilitatile normale de a-si însusi pe durata copilariei deprinderile adecvate de viata, neputând folosi imitatia maturilor (în absenta modelului familial), sau metoda "încercarii si erorii" ( primind prea multe lucruri de-a gata sau fiind constrânși să adopte soluțiile prestabilite, iar în alte cazuri nefiind suficient de motivați să caute singuri rezolvarea).
 3. c) copiii din familii naturale sau care beneficiază de o masură de proteție specială la asistent

 maternal pot acuza deficiențe în privința deprinderilor de "viață independentă", se pot

 confrunta cu deficiențe de socializare, de adaptare la viața socială și la cultura comunității din care fac parte.

         

            Condiţiile de acces/admitere în serviciu sunt următoarele:

 1. acte necesare;

- solicitarea în scris de către tânar sau copilul în vârstă de 10 ani, reprezentant legal al copilului/tânărului, sef seviciu/asistent social al altor servicii sociale din subordinea DGASPC Călărași , de a fi înscris și de a participa la activitațile serviciului;

- chestionar inițial de apreciere a deprinderilor de viață independentă;

- acte, documente sociale ale părinților copilului/tânărului;

- acte de identitate ale copilului/tânărului;

- hotătâra CPC/ Sentința civila prin care s-a instituit o măsura de protecție pentru tânar/copil;

- raport de anchetă socială a copilului/tânărului cu propunea de a fi înscris în serviciu;

- contractul cu familia, dacă măsura de protecție este prin hotărâre CPC, sau încheiat direct cu tânărul la împlinirea vârstei de 18 ani;

- evaluarea inițială;

- Dispozitia de acces a copilului/tânărului în SDDVI, semnată de către directorul excutiv al DGASPC Călărași ;

- PIP;

- autoevaluate copil/tânăr;

- PIS;

- evaluare psihologică;

- planificarea activităților;

             Condiţii de încetare a serviciilor:

          - încheierea/sistarea serviciilor/activităților din cadru serviciului se realizeaza la solicitarea tânărului / reprezentantului legal al copilului, dar și atunci când beneficiarului i se sistează măsura de protecție.

 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, au următoarele drepturi:

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

 Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă,  au următoarele obligaţii:

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

ARTICOLUL 7

Activităţi şi funcţii

Principalele funcţii ale serviciului social  de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. evaluarea deprinderilor, aptitudinilor si resurselor înnascute si/sau dobândite ale copilului /tânarului;
 4. elaborarea si monitorizarea implementarii programului de interventie specifica, denumit în continuare PIS, pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;

4 . consultanta în domeniul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta pentru persoanele fizice si juridice interesate, cu precadere la cererea furnizorilor de servicii pentru activitatile de dezvoltare a deprinderilor de viata care se deruleaza în cadrul altor servicii pentru protectia copilului;

 1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. informare iniţială referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor ;

2.sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprie

3.elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind serviciile acordate şi performanţele

obţinute;

4.distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/ serviciile oferite.

 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor şi acordarea serviciilor cu respectarea Codului de etică a serviciului ;
 3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată ;
 4. încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea serviciuli;
 5. sesiuni de informare a beneficiarilor şi instruire a personalului privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul beneficiarilor ;
 6. dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii si alte instituţii implicate in furnizare de activități;
 7. promovarea de modele de bună practică realizate cu parteneri la nivel local;
 8. socializarea şi reducerea discrepanţelor dintre categoriile sociale.
 1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a activităților/serviciilor;
 3. planificarea activităților lunar;
 4. realizarea de evaluări periodice a activităților prestate;

4.realizarea planului anual de acțiune a serviciului social;

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 1. elaborarea planul anual de achiziții pentru buna funcționare a serviciului;
 2. amplasarea SDDVI într-o zona care nu pericliteaza siguranta copiilor/tinerilor;
 3. asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
 4. asigurarea autorizatiilor legale de functionare (autorizatie sanitara de functionare, autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor;
 5. cunoasterea misiunii de catre personalul si beneficiarii SDDVI;
 6. cunoasterea si constientizarea de catre angajati a faptului ca activitatile pe care le desfasoara contribuie la îndeplinirea misiunii SDDVI.

ARTICOLUL 8

Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

 

            Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul serviciului DDVI se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Călărași.

 Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, are un număr total de 5 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean  nr.62/2009 ulterior 12/2011 din care:

 1. a) personal de conducere: 0
 2. b) personal de specialitate care oferă consiliere, educație şi asistenţă socială este compus din 4 angajați, (din cele 5 posturi - 1 post de educator specializat fiind vacant), după cum urmează:

        1 psiholog;

        1 asistent social;

        2 educatori specializați;

   Raportul angajat/beneficiar este de -  5angajați/60 beneficiari = 12.

ARTICOLUL 9

Personalul de conducere

Personalul de conducere poate fi:

 1. a) director sau şef de centru;
 2. b) coordonator personal de specialitate.

 Atribuţiile personalului de conducere sunt:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. l)reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
 15. o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
 16. p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 17. q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 18. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

 Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

 Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

ARTICOLUL 10

Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

 Personalul de specialitate:

 1. a) asistent social (263501);
 2. b) educator-puericultor (234203);
 3. c) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

Atribuţii ale personalului de specialitate:

 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
 5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

                   Psihologul îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor  in cadrul serviciului DDVI;
 • efectueaza evaluarea complexa a personalitatii cu precizarea psiho-motrica a nivelului memoriei, atentiei, inteligentei;
 • intocmeste PIS pentru fiecare beneficiar al serviciului;
 • indruma activitatea educativa efectuata de educatori, in sensul urmaririi aplicarii PIS-ului;
 • identifica nevoile speciale ale copiilor;
 • identifica dinamica progreselor copilului/tanarului in indeplinirea obiectivelor;
 • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • elaboreaza profilul psihologic al copilului;
 • completeaza bateria de teste specifice activitatii de terapie individuala;
 • colaboreaza cu ceilalti membrii ai centrului, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
 • este direct raspunzator de realizarea planului de activitati pe grupe de varsta, precum si de aplicarea acestora in cadrul programului SDDVI ;
 • respecta programul de lucru, astfel incat programul terapeutic sa decurga dupa orarul stabilit si semneaza condica de prezenta;
 • consilierea se va desfasura fara intreruperi, pe cat posibil, intr-un cadru fizic destinat acestei activitati, care sa asigure intimitatea;
 • respecta principiile consiliere: alianta (terapeutica), confidentialitatea, respectul fata de client, impartialitatea, refacerea moralului clientului, cresterea stimei de sine, analiza rationala a problemelor, coparticiparea, planificarea, interventie de problema, centrarea pe actiuni si solutii, durata variabila, inducerea unor schimbari, urmarirea raportului costuri/resurse, reflectarea sentimentelor, ascultarea activa, sprijinirea alegerilor informate, explicatii si sfaturi (cand este cazul si pe cat posibil doar in intampinarea clientului, in niciun caz impotriva orientarilor lor;
 • este atent la preocuparile copilului/tanarului;
 • asista copilul/tanarul in clarificarea sentimentelor, valorilor, scopurilor;
 • pune accentul pe rezultatele copilului/tanarului, si nu pe problemele acestora;
 • permite copiilor/tinerilor sa isi conduca viata;
 • incurajeaza copiii/tinerii sa actioneze pentru atingerea unui scop;
 • cunoaste si respecta legislatia cu privire la drepturile si ocrotirea copiilor;
 • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
 • instruieste periodic personalul educativ, in problemele educative privind stabilirea relatiilor afective adult-copil, stimularea dezvoltarii psiho-motorii intelectuale si afective a copiilor, metodele de formare si fixare a deprinderilor de viata independenta;
 • asumarea responsabilitatii muncii pe care o efectueaza;
 • supervizeaza programele de activitate ale educatorilor si intocmeste rapoarte;
 • asigura securitatea copiilor;
 • este interzisa orice forma de abuz fizic sau psihic asupra copilului, precum si neglijarea si/sau refuzul de a lucra cu copilul, pe diferite motive care nu au nici un suport legal;
 • informeaza prin “note informative” coordonatorul asupra nerespectarii activitatilor conform programului de activitati si programului de interventie stabilit de echipa;
 • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
 • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
 • indeplineste alte sarcini profesionale incredintate de catre coordonatorul centrului;
 • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

                 Asisentul social îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor in cadrul serviciului DDVI;
 • participa alaturi de specialisti la elaborarea strategiilor de evaluare, terapie si recuperare a fiecarui copil, beneficiar al serviciului de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
 • intocmeste anchete sociale, rapoarte, propuneri pentru beneficiarii SDDVI;
 • incheie contractul cu familia copilului/tanarului ;
 • intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile din planului specific de interventie al copilului;
 • consiliaza copii/tinerii beneficiari ai serviciului in vederea orientarii scolare si a integrarii socio-profesionale.
 • actioneaza in spiritul respectului fata de persoanele in dificultate, a pastrarii intimitatii si anonimatului acestora potrivit secretului profesional;
 • indeplineste atributii de responsabil de caz al cazurilor pentru care a fost desemnat;
 • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
 • monitorizeaza periodic actiunile copilului/tanarului, alegerile si atitudinile sale, pentru  a–i oferi acestuia feedback in ce priveste nivelul la care a ajuns cu dezvoltarea abilitatilor de a intelege, anticipa si rezolva problemele din viata de zi cu zi;
 • sprijina copilul/tanarul in identificarea problemelor si stabilirea prioritatilor in ceea ce priveste activitatea zilnica;
 • monitorizeaza mediul de viata al copilului/tanarului, starea sa fizica, modul cum se imbraca, obisnuintele de hranire si atitudinea generala, in vederea diminuarii aspectului neadecvat;
 • colaboreaza cu ceilalti colegi, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
 • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
 • notifica evenimentele deosebite petrecute in centru;
 • raspunde de securitatea si siguranta copiilor/tinerilor in timpul programului de lucru;
 • respecta si aplica legislatia cu privire la drepturile si protectia copiilor, SMO in vigoare;
 • actioneaza in sensul aplicarii strategiei guvernamentale privind protectia copilului;
 • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI , PSI la locul de munca;
 • indeplineste orice alte atributii, in limite legale, conform competentelor profesionale, solicitate de conducerea DGASPC;

            Educatorul specializat îndeplinește următoarele atribuţii specifice:

 • asigura activitati de sprijin pentru o viata independenta beneficiarilor rezidenti, maximizand sansele de integrare socio-profesionala a acestora;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 • participa la elaborarea strategiilor de evaluarea fiecarui copil;
 • asigura o interventie personalizata conform PIS-ului al fiecarui copil in vederea respectarii si afirmarii personalitatii copilului in vederea dezvoltarii deprinderilor de viata independenta;
 • cunoaste stadiile de dezvoltare a copilului si personalitatii lui, cunoaste notiuni elementare de psihologie;
 • cunoaste si asigura prin propria activitate respectarea drepturilor copilului;
 • planifica, organizeaza si desfasoara activitati specifice SDDVI ;
 • promoveaza educatia morala ;
 • promoveaza educatia estetica ;
 • programeaza activitatile zilnice (mancat, dormit, activitati scolare, deprinderi igienico-sanitare, etc), respectand programul de lucru al centrului;
 • stimuleaza promovabilitatea, combaterea esecului scolar si a absenteismului;
 • promoveaza comunicarea in cadrul relatiilor interpersonale;
 • stimuleaza constiinta de sine si perceperea constiintei de grup;
 • stimuleaza implicarea tinerilor in procesul de decizie privind propria persoana;
 • promoveaza accesul la informatie;
 • dezvolta deprinderi privind gestiunea locuintei;
 • desfasoara activitati privind deschiderea catre comunitate – identificarea si folosirea eficienta a resurselor comunitare (intelegerea normelor sociale, incurajarea initiativelor de adresare catre diferite autoritati);
 • dezvolta deprinderi pentru integrare profesionala (pregatirea pentru cautarea si obtinerea unui loc de munca, redactarea unui CV, contactul cu birourile de plasare, prezentarea la interviu in scopul gasirii unui loc de munca);
 • stapaneste metode educative si de recuperare care favorizeaza dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, a mobilitatii, a autocontrolului, a achizitiilor necesare vietii independente si capacitatile copilului de integrare in viata sociala;
 • cunoaste legislatia din domeniul protectiei copilului;
 • mentine legatura cu psihologul din institutie, privind evolutia progreselor si nevoilor fiecarui copil;
 • contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a copiilor, asigurand o dezvoltare psiho-motorie armonioasa prin satisfacerea nevoilor de miscare si dezvoltarea deprinderilor de notorietate generala, exersarea si dezvoltarea motricitatii fine;
 • efectueaza PIS-ul copiilor, il evalueaza periodic si elaboreaza programe de recuperare urmarind toate criteriile importante: socializare, limbaj, autoservire, cognitive,  motorii, fara sa neglijeze deprinderile igienico-sanitare specifice;
 • desfasoara activitati educative prin care sa incerce refacerea echilibrului individ-mediu;
 • are o atitudine corespunzatoare fata de copii si intreg personalul centrului, promovand relatii de colaborare si respect;
 • respecta relatiile ierarhice;
 • respecta programul de lucru stabilit;
 • citeste si isi perfectioneaza in permanenta cunostintele in domeniu;
 • participa la pastrarea mobilierului, lenjeriei, hainelor si jucariilor copiilor fara a scoate din unitate obiecte din inventar sau materiale de consum;
 • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
 • Respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
 • indeplineste orice alte sarcini date de coordonatorul centrului.
 • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

ARTICOLUL 11

 

Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

Personalul de specialitate din cadrul serviciului social asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare cu consumabile, birotica, etc.,  care sunt solicitate prin referat la  biroul administrativ din cadrul DGASPC Călărași.

ARTICOLUL 12

Finanţarea serviciului

 În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

 Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

- bugetul de stat;

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).