BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
AntetNou

Ultimele articole

 • Comunicat de presă >

  Vezi comunicat Read More
 • Comunicat de interes public - Schimbare de adresă: >

  Schimbare de adresă: Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași anunță schimbarea sediului social la noua adresă situată Read More
 • Comunicat de presa - schimbare adresa centru CPRU Sf. Maria >

    Deschide comunicat Read More
 • Rezultat final concurs recrutare 28.05.2024 - proba scrisă >

  deschide rezultat Read More
 • Comunicat de presa - inaugurare apartamente >

  Deschide comunicatul     Ap. Str. Belsugului, nr.12 bl.k22, sc.3, parter, ap.2   Read More
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Text Size

Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Calarasi - (DGASPC) - a fost infiintata prin Hot. nr. 106/ 27 octombrie 2004 apartinand Consiliului Judetean Calarasi, prin comasarea Directiei Generale Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului Calarasi si Directia Judeteana de Asistenta Sociala Calarasi şi  preluarea Centrului de Ingrijire şi Asistenţă din localitatea Ciocaneşti şi a Centrului de Recuperare şi Reabilitare Neuropshiatrică din localitatea Plătăreşti, prin preluarea în mod corespunzător a atribuţiilor şi funcţiilor acestora.

 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi este organizată şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, infiinţată în subordinea Consiliului Judeţean

Activitate cu publicul

DGASPC Călărași activitate cu publicul pdf page 0001

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA CIOCĂNEŞTI

 

Informatii centre
Adresa
Sef Centru
Tel.Fix
Tel.Mobil
Pers.deservite
Angajati
 com. Ciocăneşti  TOMA CORNELIA  0242-337759; 0242-311846  0725670656  100  

 

 Download REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIOCĂNEŞTI

 

Hotararea C.J. 113/26.06.2019

Anexa 6

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

 

REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE

AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ

CIOCĂNEŞTI

 

 

 

 

Art.1 Definiţie

 (1) Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocăneşti   este o instituţie de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică, care funcţionează  în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi aflată în subordinea Consiliului Judeţean, având sediul în comună Ciocăneşti,str. Arţarului,  nr.2 , jud. Călăraşi.

(2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

            (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

(4) CIA Ciocăneşti întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de activitate desfăşurată (socială, economică, resurse umane, achiziţii publice etc.), avizate de către Directorul Executiv Adjunct  şi aprobate de către Directorul Executiv al DGASPC Călăraşi.

(5) Pentru asigurarea calităţii serviciilor furnizate, DGASPC Călăraşi, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a CIA Ciocăneşti.

Art. 2 Identificarea serviciului social

            Serviciul social " Centrul de Îngrijire ai Asistenta Ciocăneşti ", cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Călăraşi acreditata ca furnizor de servicii  prin Cerificatul de Acreditare seria AF nr 000258/17 04 2014, deţine Licenţa  de funcţionare seria LF nr 0000110 din data 27.08.0215, având sediul în com. Ciocăneşti,str. Arţarului,  nr.2 , jud.Călăraşi.

  Art. 3 Scopul serviciului social

Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități  aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.    

Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

            (1) Serviciul social " Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " funcţionează în subordinea DGASPC Călăraşi în baza HCJC nr.106/27.10.2004 cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

(2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul  Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019, anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.       

Art.5: Principiile care stau la  baza furnizării  acordării serviciului social sunt:

(a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

 1. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
 2. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
 3. d) deschiderea către comunitate;
 4. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
 5. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
 6. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
 7. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
 8. i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
 9. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
 10. k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
 11. l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
 12. m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 13. n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 14. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
 15. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

 Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

 

1) Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " sunt persoane adulte cu handicap grav, accentuat său mediu, de ambele sexe, care au domiciliul pe raza  administrativ-teritorială a județului Călărași care necesită servicii specializate de îngrijire și asistență socio-medicală sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specifice centrului. Capacitatea centrului este de 100 de locuri.

 (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

Din capacitatea totală de 100 de paturi toate vor fi ocupate cu respectarea condiţiei de baza – încadrarea în grad de handicap, prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Hnadicap pentru Adulţi în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate.

În vederea admiterii în CIA Ciocăneşti, persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu handicap (după caz) va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratură DGASPC, însoţită de următoarele documente:    

 • copie de pe certificatul de încadrare într-un grad de handicap (valabil);
 • acte de identitate ale persoanei cu handicap care solicita admiterea, ale susţinătorilor legali conform ORD. 1887/2016 – Metodologie, art. 2 (copii ale certificatelor de naştere, de căsătorie, ale CI/BI, ale soţului/soţiei, după caz, rudelor în linie dreaptă, precum şi ale celorlalte persoane anume prevăzute de lege);
 • declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz (la notariat);
 • acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie, talon şomaj, adeverinţa ajutor social etc. (după caz), adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notar pentru toţi susţinătorii legali;
 • copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea, sau în obligaţia celui care solicită admiterea (copie după contract de vânzare-cumpărare, intre persoană ce solicita internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali - după caz);
 • copii de pe hotărârile judecătoreşti actualizate, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
 • analize medicale (radiografie pulmonara interpretată de medicul pneumoftiziolog, testul HIV, VDRL, ANTIGEN - hepatită, examen coproparazitologic şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu are boli contagioase);
 • ancheta socială, realizată la domiciliul persoanei, care solicita admiterea în centrul rezidenţial de către primăria din raza teritorial-administrativa respectivă, cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie de tip rezidenţial într-o instituţie de protecţie socială;
 • ancheta socială efectuată la domiciliul susţinătorilor legali identificaţi din care să reiasă date despre situaţia locativă, reţeaua de familie, situaţia economică şi starea de sănătate a acestora;
 • actul de proprietate al locuinţei (copie);
 • adeverinţa de pământ sau titlul de proprietate pentru fiecare persoană obligată la plata de întreţinere;
 • declaraţie pe propria răspundere din partea susţinătorilor legali din care să reiasă motivele pentru care nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei respective – înregistrată la primăria de domiciliu;
 • dovada (adeverinţa) prin care se atesta ca persoanei cu handicap nu   i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
 • declaraţie pe propria răspundere din partea persoanei cu handicap/tutorelui că este de acord cu instituţionalizarea în centru;
 • hotărârea judecătorească definitivă de punere sub interdicţie a persoanei care necesită protecţie de tip rezidenţial prin care s-a numit tutore pentru persoana interzisă (după caz);
 • adresa de înaintare a dosarului – către DGASPC Călăraşi;
 • declaraţie notarială prin care persoana cu handicap/susţinătorii legali (conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2017 - soţul pentru soţie, soţia pentru soţ, copiii pentru părinţi, părinţii pentru copii),   se obliga să plătească contribuţia lunară în cuantum de 900 lei (Ord. 1887/2016), se obliga să anunţe orice modificare a veniturilor persoanei cu handicap/susţinătorilor legali în vederea recalculării contribuţiei lunare de întreţinere după admitere şi că familia îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea formalităţilor de înhumare şi asigurarea serviciilor funerare în caz de deces al persoanei cu handicap, cu excepţia cazurilor sociale;
 • acordul persoanei cu handicap şi aparţinătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679.

În situația în care persoana cu handicap a încheiat cu intenție un contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreținere, contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, orice alt act prin care și-a înstrăinat locuința în schimbul întreținerii până la sfârșitul vieții, persoana care și-a asumat responsabilitatea îngrijirii va plăti integral costurile serviciilor acordate în centru conform hotărârii aprobată de Consiliul Județean Călărași.

Modalitatea de stabilire a contribuției lunare se stabilește în baza prevederilor Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora modificat şi completat prin Ordinul nr. 623/2017.

Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plată contribuţiei lunare de întreţinere. Costurile aferente sunt susţinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condiţiile legii, prin bugetele locale judeţene (conform art. 94^1 din Legea nr. 448/2006 - R).

Susținătorii legali ai adulților cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreținere, sunt: soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț; copiii pentru părinți; părinții pentru copii, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil)."

   Registratura DGASPC va transmite CEPHA cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele necesare, precum și raportul de evaluare socială cu propunerea Compartimentului Asistență Socială, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

Admiterea în centru se aprobă de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași în baza analizării dosarului depus la D.G.A.S.P.C și a întrunirii condițiilor de admitere în centru prevăzute prin prezentul regulament.

Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării  și poate fi contestată la instanța competentă.  

Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

 1. a) să existe locuri disponibile;
 2. b) să fie încadrat într-un grad de handicap;
 3. c) să aibă domiciliul stabil în jud. Călărași, cu cel puțin 6 luni înaintea solicitării admiterii;
 4. d) să prezinte un dosar care să cuprindă documentele menționate mai sus.
 5. e) în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social și psihologul din cadrul Compartimentului de Asistență Socială efectuează evaluarea psiho-sociala a persoanei cu handicap la domiciliul acesteia și întocmește o fișă de evaluare inițială cu propuneri în funcție de nevoile persoanei și înaintează dosarul către secretariatul CEPHA în vederea transmiterii la SECPAH pentru întocmirea raportului de evaluare complexă cu propunerea de stabilire a unei măsuri de protecție, urmând că ulterior CEPHA să decidă instituționalizarea persoanei și să emită decizia de admitere în centru;

         

 1. f) Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți (CEPHA) decide admiterea în centru având în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau medicale, cât şi ţinând cont de locurile disponibile. Persoana cu dizabilităţi are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa;
 2. g) în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, aceasta poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială;
 3. h) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu dizabilităţi este îngrijită şi protejată;
 4. i) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii. Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru /furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal al acestuia.

  Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

În cadrul centrului de îngrijire și asistență pentru fiecare beneficiar se întocmeşte, după realizarea evaluării inițiale un Plan individual de servicii (PIS), Plan personalizat (PP), Plan personal de viitor (PPV) conform standardelor specifice minime în vigoare.

 

3) Condiții de suspendare/încetare a serviciilor sociale acordate în centru

 

Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de suspendare/încetare a serviciilor și aduce la cunoștință beneficiarilor/susținătorilor legali condițiile de suspendare/încetare a serviciilor pe perioadă determinată.

Procedura de suspendare/încetare prezintă situațiile și documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligații ale persoanelor implicate, organizate pe două componente: a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată și b) componenta referitoare la încetare.

Furnizorul de servicii sociale explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedură.

Principalele situaţii în care frunizorul de servicii sociale poate suspenda acordarea serviciilor pentru un beneficiar pe o perioadă determinată de timp sunt, de exemplu:

 1. a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
 2. b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului rezidențial;
 3. c) în caz de internare în spital;
 4. d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

Centrul propune spre aprobare DGASPC Călărași şi aduce la cunoştinţă beneficiarilor situaţiile de suspendare/încetare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.

     

Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate sista acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:

 1. a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, în care acesta precizează domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea serviciului, cu obligația ca, în termen de 5 zile de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
 2. b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
 3. c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
 4. d) centrul rezidențial nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
 5. e) la expirarea termenului prevăzut în contract;
 6. f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului rezidențial, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului rezidențial şi 3 reprezentanţi ai beneficiarilor;
 7. g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situații FSS va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;
 8. h) în caz de deces al beneficiarului.

Centrul rezidențial întocmește fișa de suspendare/încetare a serviciului, pe perioadă determinată/nedeterminată, în maxim 4 ore de la constatarea uneia dintre situațiile descrise la punctele 5 și 6; fișa face parte din dosarul personal al acestuia.

Fișa de suspendare/încetare a serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

În situația încetării acordării serviciului, centrul rezidențial transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către furnizorul de servicii sociale, în baza unui proces-verbal de predare – primire.

Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea – primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu furnizorul de servicii sociale.

Procesele verbale de predare – primire sunt semnate de părți și arhivate.

Furnizorul de servicii sociale transmite o copie a fișei de încetare a serviciului către instituția care a emis decizia de admitere a beneficiarului.

Centrul rezidențial deţine un registru de evidenţă a intrărilor / ieşirilor beneficiarilor.

Registrul de evidenţă cuprinde cel puțin următoarele: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

  

 Încetarea calităţii de persoană beneficiară a centrului rezidențial poate avea loc şi în alte cazuri stabilite de conducerea centrului, prin Regulamentul de Ordine Interioară.

            Externarea disciplinară se poate efectua în cazul în care persoana în cauză nu respectă regulamentul intern de funcţionare, și anume:

 • are un comportament necorespunzător faţă de celelalte persoane asistate sau faţă de personalul centrului, în sensul că proferează injurii, ameninţări, vulgarităţi sau se dedă la acte de violenţă;
 • pleacă din instituţie fără aprobare, consumă băuturi alcoolice şi perturbă liniştea în unitate sau în localitate;
 • a beneficiat de internare prin folosirea de acte sau declaraţii care ulterior se dovedesc a nu fi adevărate;
 • refuză să achite contribuţia stabilită conform dispoziţiilor legale în vigoare, deşi dispune de venituri lunare personale sau persoanele obligate la întreţinere au posibilităţi financiare pntru a-şi achita obligaţiile de plată faţă de centru.

Externarea pentru încetarea cauzelor care au determinat internarea se va face la cererea persoanei în cauză, a reprezentantului legal al acesteia şi pe baza anchetei sociale efectuată la noul domiciliu al persoanei asistate.

Un exemplar din dispoziţia de externare va fi înmânat persoanei în cauză sau reprezentantului legal, prin luare de semnături.

Suspendarea/încetarea serviciilor acordate beneficiarului în situația în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, se realizează de CEPHA Călărași, pe baza propunerii şefului  centrului, cu acordul prealabil al Directorului Executiv al DGASPC Călărași. Pentru celelalte situații menționate, cu excepția cazului de deces – care constituie ieșire/încetare de drept – decizia suspendării/încetării furnizării serviciilor sociale aparține CEPHA.

            Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială:

 • În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.
 • Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).
 • Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.

Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează său asigură transferul/transportul beneficiarului către noua să rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea de către CEPHA Călărași a deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.

Transferul beneficiarilor dintr-un centru în altul se face în baza deciziei CEPHA Călărași, conform procedurilor stabilite de către această, cu respectarea prevederilor legale, pe baza dosarului depus de centru şi a raportului SECPAH.

   4)  Drepturile  persoanelor  beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenta  Ciocăneşti sunt următoarele :

 1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
 2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
 3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
 4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
 5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
 6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
 7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
 8. h) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiar al serviciilor sociale;
 9. i) furnizorul de servicii sociale/centrul rezidențial organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

 4) Obligaţiile persoanelor  beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti sunt :

 1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
 2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
 3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
 4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
 5. e) să respecte prevederile prezentului regulament;
 6. f) să respecte programul centrului;
 7. g) să nu consume sau să introducă băuturi alcoolice în centru;
 8. h) să respecte liniştea celorlalţi beneficiari ai centrului;
 9. i) să fie cooperanţi cu personalul angajat al centrului;
 10. j) să respecte regulile privind fumatul în incintele centrului şi să folosească locurile special amenajate;
 11. k) să nu înstrăineze bunurile centrului;
 12. l) să nu părăsească unitatea fără avizul şefului de centru sau în lipsa acestuia a administratorului,psihologului,asistentului social sau a asistentului medical.

 

Art. 7 Activităţi şi funcţii

    Principalele funcţii ale serviciilor sociale acordate de  Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti  sunt următoarele;

 1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
 2. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
 3. Găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi normele legate privind centrele rezidenţiale şi de decizia de admitere.
 4. Îngrijire personală - Asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, mobilitate, etc.); Asigurarea suportului şi/sau asistentei în deplasare (interior/exterior); Supravegherea igienei; Asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale; Asigurarea igienizării lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc;
 5. Asistenta medicală - Supravegherea stării de sănătate; Monitorizarea funcţiilor vitale; Asigurarea medicaţiei (farmacie); Administrarea medicaţiei; Efectuarea îngrijirilor medicate de bază; Efectuarea controalelor medicale periodice şi a vaccinărilor; Sesiuni de informare (regim de viaţa sănătos, educaţie împotriva fumatului, alcoolului etc.); Terapii de recuperare (masaj, bicicletd, etc.); Intervenţie în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanta etc.);
 6. Asistenta socială - Evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor; Elaborarea Planului Personalizat de servicii; Mediere socială; Menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor, Încetarea/sistarea acordării serviciilor etc;
 7. Intergrare/ reintegrare socială - Obţinerea vizei de reşedinţă; Transferul pensiei pe adresa centrului; Acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centrul şi cu ceilalţi beneficiari; Învoiri în comunitate şi/sau în familie; Activităţi în aer liber, excursii, vizite, etc;
 8. Recuperare / Readaptare / Reabilitare - Terapie prin masaj; Terapii ocupaţionale; Terapii pentru deficiente motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); Terapii de relaxare; Învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc;
 9. Îngrijirea spaţiilor de locuit - Asigurarea curăţeniei zilnice; Asigurarea igienizării permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, etc.);
 10. Hrana - Asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare — 3 mese/zi şi suplimente; Servirea mesei în condiţii de siguranţa confort;
 11. Ergoterapie şi petrecere a timpului liber - Activităţi gospodăreşti (pregătirea alimentelor în vederea prepardrii, activitate în grădină, activitate în curtea interioară, întreţinerea plantelor decorative); Activităţi socio-culturale (activităţi în aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere şi onomasticei a beneficiarilor); Activităţi ludico-distractive (şah, table, lectură, audiţii muzicale, vizionare TV, desen, integrame, etc.); Sărbătorirea evenimentelor culturale şi religioase (Ziua Persoanelor cu dizabilităţi, Paste, Crăciun, Mărţişor) etc.;
 12. Asistentă în caz de deces - Informarea menţinerea legăturilor cu aparţinătorii; Asigurarea supravegherii permanente; Asigurarea serviciilor religioase oferite de către preot; Facilitarea sau realizarea serviciilor funerare (după caz).

                  

 1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite;

    2.facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;

 1. asigurarea că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale;
 2. elaborarea de plan personalizat de intervenţie socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestuia;
 3. elaborarea de rapoarte de activitate;
 4. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/ reprezentanţilor convenţionali, familiilor acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.
 5. afişarea informaţiilor necesare privind activitatea desfăşurată zilnic (a numelui şi programului zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate).
 1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
 2. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă;
 3. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viaţă sănătos precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor;
 4. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
 5. desfăşurarea de activităţi de informare, consiliere, educaţie extra curriculară, terapii ocupaţionale, etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive,etc.;
 6. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la modalităţile de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii;
 7. măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu  privire la condiţiile de furnizare a serviciilor sociale,facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate.
 8. elaborează şi aplică un Cod de Etică.
 9. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
 10. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
 11. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
 12. întocmirea documentaţiei şi realizarea demersurilor pentru obţinerea licenţei de funcţionare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
 13. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi , Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi alte foruri cu atribuţii de control;
 14. sesiuni de instruire a personalului.
 15. încheierea de Protocoale de colaborare cu diferite instituţii din comunitate: primarii, şcoli, poliţie etc.

   

 1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
 2. funcţionarea centrului conform prevederilor unui regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;
 3. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului;
 4. asigurarea integrităţii şi păstrării în bune condiţii a patrimoniului centrului: clădiri, instalaţii, dotări, aparatură;
 5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii centrului;
 6. identificarea anuală a nevoilor de perfecţionare a personalului centrului şi asigurarea pregătirea şi instruirea personalului.

 

 

       

 

Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

            (1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " funcţionează cu un număr de 69 total personal, conform prevederilor statului de funcţii, din care:

 1. a) personal de conducere: şef centru -1 post;
 2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenta: personal de specialitate şi auxiiiar – 41 posturi din care 1 post medic generalist, 1 post psiholog, 2 posturi lucrător social, 1 post asistent social, 7 posturi asistent medical, 21 posturi infirmieri, 1 post maseur, 8 posturi îngrijitoare;
 3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, intretinere-reparatii, deservire: 27 posturi : administrator - 1 post, magaziner - 1 post, funcţionari economici- 2 posturi, şofer - 1 post, îngrijitori - 4 posturi, muncitor calificat - 10 posturi, muncitor necalificat– 1 post, spălătoreasa – 3 posturi, paznic- 4 posturi;
 4.  d) voluntari, cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. Numărul voluntarilor este variabil; la data întocmirii ROF centrul nu are voluntari.

            (2) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă reprezintă peste 60% din numărul total de posturi al centrului.

Art. 9 Personalul de conducere

            (1) Personalul de conducere este format din: şef  de centru;

            (2) Atribuţiile şefului de centru  sunt:

 1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
 2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
 3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
 4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
 5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
 6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
 7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
 8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
 9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
 10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
 11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
 12. l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
 13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
 14. n) propune modificări în statul de funcţii pentru personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
 15. o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
 16. p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
 17. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

            (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

(4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

            (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

Art. 10. Personalul de specialitate

(1) Personalul de specialitate al CIA Ciocăneşti este format din:

 1. Asistent medical generalist (325901);
 2. Asistent social (263501);
 3. Lucrător social(341203);
 4. Psiholog (263411);
 5. Infirmiera (532103);
 6. Medic de medicină de familie (221108);
 7. Maseur (325501).

2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate:

 1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectărea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
 2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.;
 3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
 4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
 5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
 6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
 7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

   

3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CIA Ciocăneşti  pe specialități:

 1. Medicul, asigura zilnic consultaţiile medicale,stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor.
 2. Răspunde de activitatea medicală din centru şi coordonează activitatea personalului medical din centru;
 3. Examinează beneficiarii la intrarea în centru şi întocmeşte foaia de observaţie în primele 24 de ore;
 4. Face parte din comisia multidisciplinară de evaluare a beneficiarilor, întocmeşte şi reevaluează PII (planul individual de intevenţie);
 5. Examinează beneficiarii din centru şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, investigaţiile necesare, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, iar în cazurile de externare întocmeşte epicriza şi biletele de ieşire din centru;
 6. Colaborează cu medicii specialişti  din  sistemul  sanitar  în  vederea realizării consultaţiilor de specialitate necesare beneficiarilor.
 7. Asigura şi acordă asistenţă medicală de urgenţă şi apelează la spitale şi clinici specializate în cazurile care necesita acest lucru.
 8. Eliberează reţete compensate sau nu în funcţie de nevoi.

 

 1. Asistent medical
 1. Participă la vizită medicală şi execută indicaţiile medicului cu privire la efectuarea tratamentului, recoltarea probelor biologice, aplicarea dietelor alimentare şi asigurarea igienei beneficiarilor;
 1. Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor centrului, observă simptomele de boală pe care aceştia le prezintă, măsoară temperatura, tensiunea arterială, pulsul, respiraţia, înălţimea şi greutatea corporală şi informează medicul; supraveghează, în absenţa medicului, persoanele bolnave şi ia măsurile care se impun, în limita competentei, informând ulterior medicul despre măsurile luate;
 2. Efectuează controlul epidemiologic al beneficiarilor la internarea în centru, la revenirea acestora din familii după învoiri şi după externarea din unităţile sanitare unde au urmat tratamente specifice;
 3. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă, apelează serviciul de urgenţă 112 în caz de urgenţă medicală/anunţa medicul;
 4. Preia medicamentele de la punctul farmaceutic şi le repartizează conform prescripţiilor medicale; administrează medicaţia beneficiarilor, conform prescripţiilor medicale (tratament acut, subacut şi cronic); răspunde de gestiunea aparatului de urgenţă, ţine evidenţa stocurilor de medicamente conform baremului afişat, completează la zi stocurile epuizate; respectă  normele de securitate, manipulare şi descărcare a medicamentelor cu regim special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc.).
 1. Asistent social/Lucrător social:
 1. Întocmeşte documentele de primire ale beneficiarilor în unitate şi gestionează dosarul social al acestora;
 1. Ţine evidenţa beneficiarilor în cartea de imobil, în registrul de evidenţă a beneficiarilor, realizează raportări, situaţii statistice privind beneficiarii;
 2. Calculează contribuţia de întreţinere în prezenţa însoţitorului şi întocmeşte angajamentul de plată, care va fi semnat de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia;
 3. Răspunde de bună păstrare a BI/CI, face demersurile necesare în cazul reînoirii acestora, face demersurile pentru obţinerea documentelor de stare civilă; în cazul decesului unui beneficiar se ocupa de formalităţile legale de obţinerea actelor de deces, anunţa familia sau rudele apropiate ale decedatului şi se ocupa de organizarea înmormântării;
 4. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează împreună cu aceasta P.I.I; completează împreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.
 1. Psiholog:
 1. Realizează activităţi de evaluare a nevoilor generale şi speciale ale beneficiarilor, din punct de vedere psihologic;
 1. Asigură activităţi de intervenţie psihologică, de consiliere şi sprijin a beneficiarilor, pentru a depăşi situaţiile de conflict, dificultate cu care se confruntă aceştia, pentru integrarea în colectivitatea centrului, dezvoltarea de relaţii cât mai bune cu personalul, ceilalţi beneficiari, precum şi persoane importante pentru aceştia; în desfăşurarea activităţii are în vedere obiectivele de intervenţie stabilite şi caracteristicile individuale specifice vârstei, dizabilităţii, altor aspecte esenţiale fiecărui beneficiar; 
 2. Participă la elaborarea şi aplicarea activităţilor de recuperare psihologică a beneficiarilor, organizând şi participând nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective pe categorii de terapii ale beneficiarilor, în limita competenţelor deţinute;
 3. Intervine în situaţii de criza legate de apariţia/agravarea unor tulburări de comportament şi ajuta beneficiarul în depăşirea unor situaţii conflictuale cu sine sau cu cei din jur;
 4. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează împreună cu aceasta P.I.I; completează împreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.
 1. Infirmieră:
 1. Sprijină beneficiarii, dacă este necesar, în realizarea activităţilor de bază:
  1. efectuarea igienei personale: supraveghează efectuarea igienei personale de către beneficiari şi efectuează igiena personală a beneficiarilor care nu-şi pot efectua singuri igiena personală;
  1. îmbrăcarea – dezbrăcarea beneficiarilor, punând la dispoziţia acestora hainele corespunzătoare sexului, anotimpului şi mărimile potrivite; schimbarea vestimentaţia beneficiarilor zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi lenjeria de pat săptămânal sau ori de câte ori este necesar; 
  2. alimentare şi hidratare, conform cerinţelor şi nevoilor speciale ale acestora; transportă hrana din blocul alimentar în camere pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, respectând regulile igienico-sanitare în vigoare, îi pregăteşte pe aceştia în vederea servirii mesei şi hrăneşte persoanele care nu se pot hrăni singure;
 1. Raportează orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor, furnizând cât mai multe informaţii medicului şi asistentelor medicale despre starea acestora; ajuta asistentele medicale la efectuarea procedurilor medicale;
 2. Solicita ajutor de urgenţă, apelând telefonic serviciul 112, în absenţa personalului medical din centru dacă constata modificări grave de sănătate la un beneficiar; pregăteşte şi însoţeşte beneficiarii la consultaţii în afara centrului şi pe timpul internării în spital;
 3. În cazul decesului asigura izolarea decedatului de restul beneficiarilor, participa la inventarierea bunurilor persoanei decedate, efectuează toaleta şi îmbrăcă corespunzător persoana decedată, asigura transportul decedatului şi depunerea lui în locul special amenajat şi efectuează dezinfecţia spaţiului în care a survenit decesul, respectând normele igienico – sanitare;
 4. Menţine permanent ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în alte spaţii de folosinţa, iar în lipsa îngrijitoarei de curăţenie efectuează curăţenia şi dezinfecţia în spaţiile centrului, colectează lenjeria şi rufele murdare, separa rufele murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor, depozitează sacii de rufe murdare în locurile special amenajate din centru, ţine evidenţa rufelor predate la spălătorie, respectând normele igienico-sanitare; aduce  rufele curate de la spălătorie, se ocupa de împachetarea, aranjarea şi repartizarea rufelor curate în spaţiile destinate.
 1. Maseur
 2. Efectuează proceduri de relaxare musculară şi tonifiere (după caz);
 3. Îmbunătăţirea excitabilităţii, contractilităţii şi elasticităţii fibrelor musculare;
 4. Redarea mobilităţii articulare;
 5. Combaterea stazei şi edemului;
 6. Dacă este necesar participa la consultaţii medicale şi aplică indicaţiilor prescrise de medic;
 7. Completează Planul Personalizat şi Plan Personalizat de Intervenţie;
 8. Şi alte atribuţii date de şeful centrului .

              

            ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

            (1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. Este format din:

 1. a) inspectori de specialitate;
 2. b) administrator;
 3. c) magaziner;
 4. d) paznic;
 5. e) spălătoreasă;
 6. f) şofer;
 7. g) îngrijitoare;
 8. h) muncitor calificat lenjereasa;
 9. i) muncitor întreţinere
 10. l) muncitor calificat bucătar.

    m)muncitor necalificat

            (2) Atribuţii ale personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire:

 1. Inspectorul de specialitate;

1.Conduce contabilitatea instituției sintetic și analitic conform normelor legale în vigoare;

2 Întocmeşte  documentelor prevăzute de legislația în vigoare cu modificările și completările la zi și acte normative în vigoare la zi inclusiv ce implică consumuri,;

3.Respectă  normele privind angajarea, ordonarea și plata cheltuielilor bugetare conform legislației în vigoare;

 1. Întocmește împreună cu şeful de centru și administratorul note de fundamentare reale și obiective, a nevoilor centrului și îl prezintă spre avizare directorului Executiv al DGASPC Călăraşi;
 2. Întocmește situațiile financiare, raportări economice și alte situații statistice solicitate de şeful centrului şi de directorul DGASPC și alte instituții și răspunde de respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate.
 1. Administrator/ Inspector de specialitate
 2. Întreprinde toate măsurile care se impun pentru întreținerea în bune condiții de funcţionare a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire și aplicarea normelor PSI;
 3. Organizează și răspunde de desfășurarea activității administrativ-gospodarești, bloc alimentar, spălătorie, spații cazare, spații administrative, etc.;
 4. Asigură exploatarea eficientă a mijloacelor de transport conform cadrului legal;
 5. Asigură și răspunde de întreținerea și integritatea patrimoniului;
 6. Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și bunurile materiale și asigură evidențele de gestiune.
 1. Magaziner
 2. Răspunde direct de primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor din unitate şi comunica în scris conducerii unităţii plusul şi minusul din gestiune, dacă bunurile sunt depreciate, distruse, sustrase, dacă stocurile au atins limitele minime şi maxime, solicita efectuarea recepţionarii acestora de către comisiile de recepţie;
 3. Respectă şi aplică dispoziţiile legale cu privire la inventarierea bunurilor;
 4. Întocmeşte la  sfârşitul  lunii  centralizatorul  cu  consumul  de materiale şi alimente pe baza bonurilor de materiale şi listei zilnice de alimente, stabileşte stocul şi şoldul acestora pe fişa de magazie, confruntându-le cu cele ale serviciului contabilitate .
 5. Preda serviciului de contabilitate toate documentele de intrare şi ieşire a valorilor materiale la termenele fixate;
 6. Asigură paza şi securitatea magaziilor şi sesizează imediat organele ierarhice de abaterile şi deficientele constatate, cerând să fie luate toate măsurile corespunzătoare;
 1. Paznic/Portar
 2. Monitorizează intrarea și ieșirea din incinta centrului a tuturor persoanelor;
 3. Desfășoară periodic inspecția clădirilor, a ușilor și geamurilor, a integrității acestora;
 4. Participă alături de personalul angajat conform dispozițiilor interne la evitarea sau prevenirea producerii unor accidente sau avarii;
 5. Respectă planul de pază al obiectivului protejat.
 1. Spălătoreasă
 2. Ia în primire de la îngrijitoarele de curăţenie rufele murdare, notează în caietul de evidenta numărul şi felul rufelor luate în primire;
 3. Asigura spălarea şi dezinfecţia rufelor, răspunzând de calitatea acestora;
 4. După spălarea şi uscarea rufelor le verifica şi preda hainele sau lenjeria deteriorată la lenjereasa pentru a fi reparate;
 5. Răspunde de modul de folosire al maşinilor de spălat şi uscat în conformitate cu indicaţiile tehnice şi ia măsuri de protecţie a muncii;
 6. Preda rufele curate, numărate îngrijitoarei de curăţenie,care le transporta în secţie;
 1. Șofer
 2. Exploatează mijlocul de transport încredințat în cele mai bune condiți şi doar în interesul serviciului;
 3. Întocmește zilnic foaia de parcurs și o completează în mod corespunzător cu numărul km. parcurși, ruta etc.
 4. Asigură transportul beneficiarilor conform dispozițiilor conducerii centrului;
 5. Asigura funcționarea în optimă a mijlocului de transport;
 6. Răspunde de folosirea eficientă a bunurilor primite și BCF-urilor.
 1. Îngrijitoare
 2. Efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia în dormitoare, spaţii comune, cabinete, birouri şi alte încăperi în funcţie de indicaţiile asistentei coordonatoare, asistenţei medicale de serviciu sau infirmierei coordonatoare;
 3. Transportă sacii cu rufe murdare la spălătorie, preda rufele murdare şi primeşte rufele curate, conform caietului de evidentă;
 4. Transportă reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi, curata şi dezinfectează recipientele de colectare;
 5. Asigură curăţenia şi dezinfecţia spaţiului, unde se serveşte masa în secţie, pentru beneficiarii nedeplasabili;
 6. Cunoaşte şi respecta normele igienico – sanitare în vigoare.
 1. Muncitor calificat:

            a). Muncitor calificat lenjereasa

 1. Confecţionează, ajustează, repara şi asigură buna întreţinere a materialelor şi efectelor primite de la infirmierele din secţii şi spălătorie;
 1. Răspunde de materialele şi efectele încredinţate în perioada când aceasta se afla în atelierul de croitorie;
 2. Indica administratorului materialele de care are nevoie pentru confecţionarea şi repararea efectelor, întocmind referat de necesitate;
 3. Răspunde de starea igienico – sanitară a atelierului;
 4. Anunţa administratorul de orice defecţiune apărută la maşini sau la instalaţia de curent electric;
 5. Face propuneri de casare a mijlocelor fixe, maşini,  utilaje, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, echipament de protecţie, răspunzând de toate maşinile şi utilajele pe care le are în primire;
 1. b) Muncitor calificat bucătar
 1. Participa la întocmirea meniului zilnic, fiind membru al comisiei de întocmire a meniurilor ;
 2. Preia alimentele  scoase  din magazie pentru prepararea meniurilor zilnice, verifica calitatea şi cantitatea lor şi răspunde de introducerea lor în totalitate la prepararea hranei pentru beneficiari;
 3. Prepara hrana în conformitate cu meniul indicat în listele de alimente, răspunzând   de   calitatea   şi   cantitatea   acesteia.
 4. Porţionează hrana beneficiarilor şi răspunde de respectarea cantităţii de hrană pentru   fiecare   porţie   distribuită   beneficiarilor  conform gramajului indicat în lista de alimente;
 5. Răspunde de păstrarea şi utilizarea corectă a utilajelor din bucătărie, de punerea şi scoaterea din funcţiune a utilajelor respectând normele de protecţie a muncii şi semnalează administratorului orice defecţiune constatată.
 1. c) Muncitor
 2. Efectuează lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere.
 3. Perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea cuprinde toată suprafaţa centrului cu clădirile şi bunurile existente.
 4. Analizează defecţiunile apărute şi adoptă măsuri de urgenţă pentru remedierea acestora.
 5. Asigura paza şi buna funcţionare a centralelor termice, cuptoarelor a combustibilului şi interzice accesul beneficiarilor şi personalului în apropierea acestora.
 6. Se asigura că în apropierea centralelor sau cazanelor nu se fumează.
 1. Foloseşte în mod raţional materialele,aparatura şi sculele din dotare precum şi piesele de schimb.
 2. Anunţa administratorul când defecţiunile îl depăşesc.
 3. Îngrijeşte şi supraveghează curtea şi spaţiile verzi.
 4. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful centrului sau administrator.

(3) Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului administrativ, de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire din cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

            Art. 12 Finanţarea centrului

            (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

            (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

 1. a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
 2. b) bugetul local al judeţului;
 3. c) bugetul de stat;
 4. d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
 5. e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
 6. f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Art. 13 Dispoziţii finale

(1) CIA Ciocăneşti  are ştampilă de formă dreptunghiulară cu următorul conţinut: Consiliul Judeţean -Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului- CIA Ciocăneşti  .

(2) Centrul are o ştampilă care se află la şeful centrului.

(3) La sediul centrului se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene şi stema judeţului Călăraşi.

(5) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului Centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

(6) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate .

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

InfoCons – protectia consumatorilor

InfoCons

Date de contact D.G.A.S.P.C. Călărași:

Secretariat Direcție:  0242/311060

TELEFONUL COPILULUI: 0242/983

 Serviciul Monitorizare, Secretariat CPC,

Intervenție în Caz de Urgență: 0242 /311846

 Serviciul Evaluare Complexă Copii

0242/311060, int. 208

Serviciul Evaluare Complexă Adulți:

0242/313640

0728728472

0746251763

Adresa: Strada Bărăganului, nr. 1, Călărași, România

 E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Comunicate de presa

Despre

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

Evaluare complexa minori/adulti

ACTE NECESARE IN VEDEREA INTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAP MINORI

Adresele de email pe care puteti trimite:

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.     Acte necesare

Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.    Acte necesare

DESPRE SERVICIUL DE URGENȚĂ 112

Non-Standard Elements
 

Informatie de interes public

ÎNTREBĂRI ȘI RĂSPUNSURI ALE PROBLEMELOR PĂRINȚILOR DE COPII ȘI ADULȚI CU DIZABILITĂȚI AFLAȚI ÎN COMUNITATE

http://andpdca.gov.ro/w/wp-content/uploads/2020/03/RASPUNSURI-16-20-martie.pdf

Spune NU violentei domestice!

1. RO Pocket Card A5 page 0001                                                             2. RO Poster A3 page 0001

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).