BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size
 • SERVICIUL DE DEZVOLTARE A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ - SDDVI

  Hotararea C.J. 113/26.06.2019

  Anexa 14

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași

  REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE

  SERVICIUL DE DEZVOLTARE  A DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ

  ARTICOLUL 1

  Definiţie

               Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al Serviciului social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ, aprobat prin  Hotărârea Consiliului Județean, în vederea asigurării funcţionării acestuia, cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite etc.

               Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii serviciuli şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

  ARTICOLUL 2

  Identificarea serviciului social

  Serviciul social de DEZVOLAREA DEPRINDERILOR DE VIAȚĂ INDEPENDENTĂ,  cod serviciu social 8891 CZ-C-VI, înfiinţat şi administrat de furnizorul de servicii sociale Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr.000258, deţine Licenţă de funcţionare fără personalitate juridică, cu sediul în Municipiul Călărași, str. Belșugului, nr.7, jud. Călărași.

   

  ARTICOLUL 3

  Scopul serviciului social

  Scopul serviciului social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, este accela de a crea, dezvolta și aplica  ansamblu de măsuri și proceduri menite să ducă la formarea, dezvoltarea și îmbunătățirea deprinderilor de viață independentă pentru copiii şi tinerii aflați în evidența sistemului de protecție a copilului. Serviciul se adreseaza copiilor/tinerilor din sistemul de protectie  care se pregătesc sa paraseasca institutia de stat si vizeaza integrarea sociala si ocupationala in cadrul comunitaţii. O atentie deosebita si masuri sporite de protectie sociala, in vederea incluziunii sociale si profesionale, trebuie acordate tinerilor aflatii in situatii de vulnerabilitate, care risca sa fie marginalizati la intrarea lor in viata sociala si profesionala, datorita lipsei unui sprijin din partea familiei. Aceasta presupune asumarea unor responsabilitati legate de propria lor viață, dar si sprijin care sa le faciliteze integrarea sociala si profesionala, având în vedere atât prevederile Legii asistenţei sociale nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, cât şi Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  ARTICOLUL 4

  Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

  Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, funcţionează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare,  Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Organizarea şi funcţionarea Serviciul social este realizată în baza Hotărârii nr. 62/27.05.2009 anexa 2, privid modificarea si copletara organigramei/statului de funcții, precum şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a serviciilor sociale anexa 3 la Hotărârea nr.12/27.01.2011 a CJC.

             Standard minim de calitate aplicabil prin Ordinul 14/2007 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciul pentru dezvoltarea deprinderilor de viață independentă.

             Serviciul social „Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă”este înfiinţat prin:

             Hotărârea Consiliului Judeţean nr.62/27.05.2009, al municipiului Călărași, modificată ulterior prin HCJ nr.12/27.01.2011 şi funcţionează în subordinea  Direcţiei Generale de Asistenţă și Protecția Copilului Călărași,

  ARTICOLUL 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social

   Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, se organizează şi funcţionează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul naţional de asistenţă socială, precum şi cu principiile specifice care stau la baza acordării serviciilor sociale prevăzute în legislaţia specifică, în convenţiile internaţionale ratificate prin lege şi în celelalte acte internaţionale în materie la care România este parte, precum şi în standardele minime de calitate aplicabile.

   Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

  1. a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;
  2. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  3. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
  4. d) deschiderea către comunitate;
  5. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  6. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  7. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitatea de exerciţiu;
  8. h) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  9. i) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
  10. j) preocuparea permanentă pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
  11. k) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  12. l)asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  13. m) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  14. n) responsabilizarea membrilor familiei, reprezentaţilor legale cu privire la exercitarea drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor de întreţinere;
  15. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  16. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

  ARTICOLUL 6

  Beneficiarii serviciilor sociale

   Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă  sunt:

  1. a) Cea mai importantă și numeroasă categorie de beneficiari ai SDDVI sunt copiii/tineri separați, temporar sau definitiv, de părinții lor, ca urmare a stabilirii, în condițiile legii, a măsurii de protecție specială, fiind privați de posibilitățile normale de însușire a deprinderilor de viață independentă.
  2. b) Pentru acei copii/tineri care au fost lipsiti de posibilitatile normale de a-si însusi pe durata copilariei deprinderile adecvate de viata, neputând folosi imitatia maturilor (în absenta modelului familial), sau metoda "încercarii si erorii" ( primind prea multe lucruri de-a gata sau fiind constrânși să adopte soluțiile prestabilite, iar în alte cazuri nefiind suficient de motivați să caute singuri rezolvarea).
  3. c) copiii din familii naturale sau care beneficiază de o masură de proteție specială la asistent

   maternal pot acuza deficiențe în privința deprinderilor de "viață independentă", se pot

   confrunta cu deficiențe de socializare, de adaptare la viața socială și la cultura comunității din care fac parte.

           

              Condiţiile de acces/admitere în serviciu sunt următoarele:

  1. acte necesare;

  - solicitarea în scris de către tânar sau copilul în vârstă de 10 ani, reprezentant legal al copilului/tânărului, sef seviciu/asistent social al altor servicii sociale din subordinea DGASPC Călărași , de a fi înscris și de a participa la activitațile serviciului;

  - chestionar inițial de apreciere a deprinderilor de viață independentă;

  - acte, documente sociale ale părinților copilului/tânărului;

  - acte de identitate ale copilului/tânărului;

  - hotătâra CPC/ Sentința civila prin care s-a instituit o măsura de protecție pentru tânar/copil;

  - raport de anchetă socială a copilului/tânărului cu propunea de a fi înscris în serviciu;

  - contractul cu familia, dacă măsura de protecție este prin hotărâre CPC, sau încheiat direct cu tânărul la împlinirea vârstei de 18 ani;

  - evaluarea inițială;

  - Dispozitia de acces a copilului/tânărului în SDDVI, semnată de către directorul excutiv al DGASPC Călărași ;

  - PIP;

  - autoevaluate copil/tânăr;

  - PIS;

  - evaluare psihologică;

  - planificarea activităților;

               Condiţii de încetare a serviciilor:

            - încheierea/sistarea serviciilor/activităților din cadru serviciului se realizeaza la solicitarea tânărului / reprezentantului legal al copilului, dar și atunci când beneficiarului i se sistează măsura de protecție.

   Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, au următoarele drepturi:

  1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
  2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
  3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
  4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate, atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
  5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
  6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
  7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  8. h) să li se respecte toate drepturile speciale în situaţia în care sunt minori sau persoane cu dizabilităţi.

   Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate în Serviciul de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă,  au următoarele obligaţii:

  1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
  2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc. la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
  4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
  5. e) să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7

  Activităţi şi funcţii

  Principalele funcţii ale serviciului social  de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă sunt următoarele:

  1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  3. evaluarea deprinderilor, aptitudinilor si resurselor înnascute si/sau dobândite ale copilului /tânarului;
  4. elaborarea si monitorizarea implementarii programului de interventie specifica, denumit în continuare PIS, pentru dezvoltarea deprinderilor de viata independenta ;

  4 . consultanta în domeniul dezvoltarii deprinderilor de viata independenta pentru persoanele fizice si juridice interesate, cu precadere la cererea furnizorilor de servicii pentru activitatile de dezvoltare a deprinderilor de viata care se deruleaza în cadrul altor servicii pentru protectia copilului;

  1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  2. informare iniţială referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor ;

  2.sesiuni de informare a beneficiarilor privind activitatea proprie

  3.elaborarea anuală a rapoartelor de activitate privind serviciile acordate şi performanţele

  obţinute;

  4.distribuirea de materiale informative privind activităţile derulate/ serviciile oferite.

  1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  2. sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor şi acordarea serviciilor cu respectarea Codului de etică a serviciului ;
  3. măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor cu privire la activitatea desfăşurată ;
  4. încurajarea beneficiarilor de a-şi exprima opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea serviciuli;
  5. sesiuni de informare a beneficiarilor şi instruire a personalului privind identificarea, semnalarea şi soluţionarea cazurilor de abuz şi neglijenţă în rândul beneficiarilor ;
  6. dezvoltarea de parteneriate cu organizaţii si alte instituţii implicate in furnizare de activități;
  7. promovarea de modele de bună practică realizate cu parteneri la nivel local;
  8. socializarea şi reducerea discrepanţelor dintre categoriile sociale.
  1. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
  2. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a activităților/serviciilor;
  3. planificarea activităților lunar;
  4. realizarea de evaluări periodice a activităților prestate;

  4.realizarea planului anual de acțiune a serviciului social;

  1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale si umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
  1. elaborarea planul anual de achiziții pentru buna funcționare a serviciului;
  2. amplasarea SDDVI într-o zona care nu pericliteaza siguranta copiilor/tinerilor;
  3. asigură respectarea reglementărilor legale specifice domeniilor de activitate;
  4. asigurarea autorizatiilor legale de functionare (autorizatie sanitara de functionare, autorizatie de prevenire si stingere a incendiilor;
  5. cunoasterea misiunii de catre personalul si beneficiarii SDDVI;
  6. cunoasterea si constientizarea de catre angajati a faptului ca activitatile pe care le desfasoara contribuie la îndeplinirea misiunii SDDVI.

  ARTICOLUL 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

   

              Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal care funcţionează în cadrul serviciului DDVI se aprobă prin Hotărâre a Consiliului Județean Călărași.

   Serviciul social de Dezvoltarea Deprinderilor de Viață Independentă, are un număr total de 5 posturi, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean  nr.62/2009 ulterior 12/2011 din care:

  1. a) personal de conducere: 0
  2. b) personal de specialitate care oferă consiliere, educație şi asistenţă socială este compus din 4 angajați, (din cele 5 posturi - 1 post de educator specializat fiind vacant), după cum urmează:

          1 psiholog;

          1 asistent social;

          2 educatori specializați;

     Raportul angajat/beneficiar este de -  5angajați/60 beneficiari = 12.

  ARTICOLUL 9

  Personalul de conducere

  Personalul de conducere poate fi:

  1. a) director sau şef de centru;
  2. b) coordonator personal de specialitate.

   Atribuţiile personalului de conducere sunt:

  1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
  4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
  6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
  7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
  12. l)reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  14. n) numeşte şi eliberează din funcţie personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
  15. o) întocmeşte proiectul bugetului propriu al serviciului şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;
  16. p) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  17. q) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  18. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

   Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

  Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

   Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

  ARTICOLUL 10

  Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă. Personal de specialitate şi auxiliar

   Personalul de specialitate:

  1. a) asistent social (263501);
  2. b) educator-puericultor (234203);
  3. c) psiholog în specialitatea consiliere psihologică (263402);

  Atribuţii ale personalului de specialitate:

  1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
  2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse;
  3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament;
  5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
  7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

                     Psihologulîndeplinește următoarele atribuţii specifice:

  • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor  in cadrul serviciului DDVI;
  • efectueaza evaluarea complexa a personalitatii cu precizarea psiho-motrica a nivelului memoriei, atentiei, inteligentei;
  • intocmeste PIS pentru fiecare beneficiar al serviciului;
  • indruma activitatea educativa efectuata de educatori, in sensul urmaririi aplicarii PIS-ului;
  • identifica nevoile speciale ale copiilor;
  • identifica dinamica progreselor copilului/tanarului in indeplinirea obiectivelor;
  • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
  • elaboreaza profilul psihologic al copilului;
  • completeaza bateria de teste specifice activitatii de terapie individuala;
  • colaboreaza cu ceilalti membrii ai centrului, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
  • este direct raspunzator de realizarea planului de activitati pe grupe de varsta, precum si de aplicarea acestora in cadrul programului SDDVI ;
  • respecta programul de lucru, astfel incat programul terapeutic sa decurga dupa orarul stabilit si semneaza condica de prezenta;
  • consilierea se va desfasura fara intreruperi, pe cat posibil, intr-un cadru fizic destinat acestei activitati, care sa asigure intimitatea;
  • respecta principiile consiliere: alianta (terapeutica), confidentialitatea, respectul fata de client, impartialitatea, refacerea moralului clientului, cresterea stimei de sine, analiza rationala a problemelor, coparticiparea, planificarea, interventie de problema, centrarea pe actiuni si solutii, durata variabila, inducerea unor schimbari, urmarirea raportului costuri/resurse, reflectarea sentimentelor, ascultarea activa, sprijinirea alegerilor informate, explicatii si sfaturi (cand este cazul si pe cat posibil doar in intampinarea clientului, in niciun caz impotriva orientarilor lor;
  • este atent la preocuparile copilului/tanarului;
  • asista copilul/tanarul in clarificarea sentimentelor, valorilor, scopurilor;
  • pune accentul pe rezultatele copilului/tanarului, si nu pe problemele acestora;
  • permite copiilor/tinerilor sa isi conduca viata;
  • incurajeaza copiii/tinerii sa actioneze pentru atingerea unui scop;
  • cunoaste si respecta legislatia cu privire la drepturile si ocrotirea copiilor;
  • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
  • instruieste periodic personalul educativ, in problemele educative privind stabilirea relatiilor afective adult-copil, stimularea dezvoltarii psiho-motorii intelectuale si afective a copiilor, metodele de formare si fixare a deprinderilor de viata independenta;
  • asumarea responsabilitatii muncii pe care o efectueaza;
  • supervizeaza programele de activitate ale educatorilor si intocmeste rapoarte;
  • asigura securitatea copiilor;
  • este interzisa orice forma de abuz fizic sau psihic asupra copilului, precum si neglijarea si/sau refuzul de a lucra cu copilul, pe diferite motive care nu au nici un suport legal;
  • informeaza prin “note informative” coordonatorul asupra nerespectarii activitatilor conform programului de activitati si programului de interventie stabilit de echipa;
  • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
  • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
  • indeplineste alte sarcini profesionale incredintate de catre coordonatorul centrului;
  • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

                   Asisentul socialîndeplinește următoarele atribuţii specifice:

  • efectueaza evaluarea initiala si permanenta a copiilor/tinerilor in cadrul serviciului DDVI;
  • participa alaturi de specialisti la elaborarea strategiilor de evaluare, terapie si recuperare a fiecarui copil, beneficiar al serviciului de dezvoltare a deprinderilor de viata independenta;
  • intocmeste anchete sociale, rapoarte, propuneri pentru beneficiarii SDDVI;
  • incheie contractul cu familia copilului/tanarului ;
  • intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile din planului specific de interventie al copilului;
  • consiliaza copii/tinerii beneficiari ai serviciului in vederea orientarii scolare si a integrarii socio-profesionale.
  • actioneaza in spiritul respectului fata de persoanele in dificultate, a pastrarii intimitatii si anonimatului acestora potrivit secretului profesional;
  • indeplineste atributii de responsabil de caz al cazurilor pentru care a fost desemnat;
  • ca responsabil de caz initiaza si coordoneaza procesul de evaluare in concordanta cu normele si etica profesionala si prevederile standardelor minime obligatorii privind managementul de caz in domeniul protectiei copilului;
  • monitorizeaza periodic actiunile copilului/tanarului, alegerile si atitudinile sale, pentru  a–i oferi acestuia feedback in ce priveste nivelul la care a ajuns cu dezvoltarea abilitatilor de a intelege, anticipa si rezolva problemele din viata de zi cu zi;
  • sprijina copilul/tanarul in identificarea problemelor si stabilirea prioritatilor in ceea ce priveste activitatea zilnica;
  • monitorizeaza mediul de viata al copilului/tanarului, starea sa fizica, modul cum se imbraca, obisnuintele de hranire si atitudinea generala, in vederea diminuarii aspectului neadecvat;
  • colaboreaza cu ceilalti colegi, in scopul elaborarii strategiilor de interventie, in scopul unei bune derulari a acestora, respectand principiul ”lucru in echipa”;
  • respecta cu strictete codul deontologic: confidentialitate, nediscriminare, impartialitate, acceptare, intelegere, competenta si calitatea serviciilor;
  • notifica evenimentele deosebite petrecute in centru;
  • raspunde de securitatea si siguranta copiilor/tinerilor in timpul programului de lucru;
  • respecta si aplica legislatia cu privire la drepturile si protectia copiilor, SMO in vigoare;
  • actioneaza in sensul aplicarii strategiei guvernamentale privind protectia copilului;
  • respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI , PSI la locul de munca;
  • indeplineste orice alte atributii, in limite legale, conform competentelor profesionale, solicitate de conducerea DGASPC;

              Educatorul specializatîndeplinește următoarele atribuţii specifice:

  • asigura activitati de sprijin pentru o viata independenta beneficiarilor rezidenti, maximizand sansele de integrare socio-profesionala a acestora;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
  • participa la elaborarea strategiilor de evaluarea fiecarui copil;
  • asigura o interventie personalizata conform PIS-ului al fiecarui copil in vederea respectarii si afirmarii personalitatii copilului in vederea dezvoltarii deprinderilor de viata independenta;
  • cunoaste stadiile de dezvoltare a copilului si personalitatii lui, cunoaste notiuni elementare de psihologie;
  • cunoaste si asigura prin propria activitate respectarea drepturilor copilului;
  • planifica, organizeaza si desfasoara activitati specifice SDDVI ;
  • promoveaza educatia morala ;
  • promoveaza educatia estetica ;
  • programeaza activitatile zilnice (mancat, dormit, activitati scolare, deprinderi igienico-sanitare, etc), respectand programul de lucru al centrului;
  • stimuleaza promovabilitatea, combaterea esecului scolar si a absenteismului;
  • promoveaza comunicarea in cadrul relatiilor interpersonale;
  • stimuleaza constiinta de sine si perceperea constiintei de grup;
  • stimuleaza implicarea tinerilor in procesul de decizie privind propria persoana;
  • promoveaza accesul la informatie;
  • dezvolta deprinderi privind gestiunea locuintei;
  • desfasoara activitati privind deschiderea catre comunitate – identificarea si folosirea eficienta a resurselor comunitare (intelegerea normelor sociale, incurajarea initiativelor de adresare catre diferite autoritati);
  • dezvolta deprinderi pentru integrare profesionala (pregatirea pentru cautarea si obtinerea unui loc de munca, redactarea unui CV, contactul cu birourile de plasare, prezentarea la interviu in scopul gasirii unui loc de munca);
  • stapaneste metode educative si de recuperare care favorizeaza dezvoltarea deprinderilor de autonomie personala, dezvoltarea diverselor tipuri de comunicare, a mobilitatii, a autocontrolului, a achizitiilor necesare vietii independente si capacitatile copilului de integrare in viata sociala;
  • cunoaste legislatia din domeniul protectiei copilului;
  • mentine legatura cu psihologul din institutie, privind evolutia progreselor si nevoilor fiecarui copil;
  • contribuie la imbunatatirea starii de sanatate a copiilor, asigurand o dezvoltare psiho-motorie armonioasa prin satisfacerea nevoilor de miscare si dezvoltarea deprinderilor de notorietate generala, exersarea si dezvoltarea motricitatii fine;
  • efectueaza PIS-ul copiilor, il evalueaza periodic si elaboreaza programe de recuperare urmarind toate criteriile importante: socializare, limbaj, autoservire, cognitive,  motorii, fara sa neglijeze deprinderile igienico-sanitare specifice;
  • desfasoara activitati educative prin care sa incerce refacerea echilibrului individ-mediu;
  • are o atitudine corespunzatoare fata de copii si intreg personalul centrului, promovand relatii de colaborare si respect;
  • respecta relatiile ierarhice;
  • respecta programul de lucru stabilit;
  • citeste si isi perfectioneaza in permanenta cunostintele in domeniu;
  • participa la pastrarea mobilierului, lenjeriei, hainelor si jucariilor copiilor fara a scoate din unitate obiecte din inventar sau materiale de consum;
  • se prezinta periodic la controlul medical in vederea actualizarii carnetului de sanatate;
  • Respecta regulamentele de organizare si functionare, respecta ROI;
  • indeplineste orice alte sarcini date de coordonatorul centrului.
  • conducerea serviciului isi rezerva dreptul de a modifica aceste atributii, in conformitate cu noile cerinte si reglementari legale.

  ARTICOLUL 11

   

  Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

  Personalul de specialitate din cadrul serviciului social asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare cu consumabile, birotica, etc.,  care sunt solicitate prin referat la  biroul administrativ din cadrul DGASPC Călărași.

  ARTICOLUL 12

  Finanţarea serviciului

   În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, serviciul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

   Finanţarea cheltuielilor serviciului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

  - bugetul de stat;

 • SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ - Asistent maternal Profesionist A.M.P

   Hotararea C.J. 113/26.06.2019

  Anexa 4

   

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

  PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

   

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
             SERVICIUL ASISTENȚĂ MATERNALĂ -MANAGEMENT DE CAZ

  PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP

       Cod Serviciu Social 8790SF-C

 • C.I.A-Ciocanesti

  CENTRUL DE ÎNGRIJIRE SI ASISTENTA CIOCĂNEŞTI

   

  Informatii centre
  Adresa
  Sef Centru
  Tel.Fix
  Tel.Mobil
  Pers.deservite
  Angajati
   com. Ciocăneşti  TOMA CORNELIA  0242-337759; 0242-311846  0725670656  100  

   

   Download REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ CIOCĂNEŞTI

   

  Hotararea C.J. 113/26.06.2019

  Anexa 6

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

  PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

   

  REGULAMENTUL  DE ORGANIZARE ŞI  FUNCŢIONARE

  AL CENTRULUI DE ÎNGRIJIRE ŞI ASISTENŢĂ

  CIOCĂNEŞTI

   

   

   

   

  Art.1 Definiţie

   (1) Centrul de Îngrijire și Asistență Ciocăneşti   este o instituţie de asistenţă socială de interes public, fără personalitate juridică, care funcţionează  în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Călăraşi aflată în subordinea Consiliului Judeţean, având sediul în comună Ciocăneşti,str. Arţarului,  nr.2 , jud. Călăraşi.

  (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare este un document propriu al serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti", aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Călăraşi, în vederea asigurării funcţionării acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile şi a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informaţii privind condiţiile de admitere, serviciile oferite.

              (3) Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare, cât şi pentru angajaţii centrului şi, după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanţii legali/convenţionali, vizitatori.

  (4) CIA Ciocăneşti întocmeşte şi respectă procedurile de sistem şi operaţionale pentru fiecare tip de activitate desfăşurată (socială, economică, resurse umane, achiziţii publice etc.), avizate de către Directorul Executiv Adjunct  şi aprobate de către Directorul Executiv al DGASPC Călăraşi.

  (5) Pentru asigurarea calităţii serviciilor furnizate, DGASPC Călăraşi, prin serviciile sale de specialitate, asigură coordonarea metodologică a CIA Ciocăneşti.

  Art. 2 Identificarea serviciului social

              Serviciul social " Centrul de Îngrijire ai Asistenta Ciocăneşti ", cod serviciu social 8790 CR-D-I, este înfiinţat şi administrat de furnizorul Direcţia Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Călăraşi acreditata ca furnizor de servicii  prin Cerificatul de Acreditare seria AF nr 000258/17 04 2014, deţine Licenţa  de funcţionare seria LF nr 0000110 din data 27.08.0215, având sediul în com. Ciocăneşti,str. Arţarului,  nr.2 , jud.Călăraşi.

    Art. 3 Scopul serviciului social

  Scopul serviciului social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti" este de a asigura, persoanelor adulte cu dizabilități  aflate în situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistenţă medicală, îngrijire, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică, terapie ocupaţională, socializare, petrecere a timpului liber, asistenţă paleativă, în vederea aplicării politicilor şi strategiilor de asistenţă specială a persoanelor cu dizabilităţi, pentru creşterea şanselor recuperării şi/sau integrării acestora în familie ori în comunitate şi de a acorda sprijin şi asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun în pericol securitatea acestora.    

  Art. 4 Cadrul legal de înfiinţare, organizare şi funcţionare

              (1) Serviciul social " Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " funcţionează în subordinea DGASPC Călăraşi în baza HCJC nr.106/27.10.2004 cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, cu modificările ulterioare, Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a altor acte normative secundare aplicabile domeniului.

  (2) Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul  Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 82/2019, anexa 1 - Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare organizate ca centre rezidenţiale destinate persoanelor adulte cu dizabilităţi.       

  Art.5: Principiile care stau la  baza furnizării  acordării serviciului social sunt:

  (a) respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului persoanei beneficiare;

  1. b) protejarea şi promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce priveşte egalitatea de şanse şi tratament, participarea egală, autodeterminarea, autonomia şi demnitatea personală şi întreprinderea de acţiuni nediscriminatorii şi pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  2. c) asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării persoanei beneficiare;
  3. d) deschiderea către comunitate;
  4. e) asistarea persoanelor fără capacitate de exerciţiu în realizarea şi exercitarea drepturilor lor;
  5. f) asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol şi statut social, prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  6. g) ascultarea opiniei persoanei beneficiare şi luarea în considerare a acesteia, ţinându-se cont, după caz, de vârsta şi de gradul său de maturitate, de discernământ şi capacitate de exerciţiu;
  7. h) facilitarea menţinerii relaţiilor personale ale beneficiarului şi a contactelor directe, după caz, cu fraţii, părinţii, alte rude, prieteni, precum şi cu alte persoane faţă de care acesta a dezvoltat legături de ataşament;
  8. i) promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  9. j) asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a persoanei beneficiare;
  10. k) preocuparea permanentă pentru identificarea soluţiilor de integrare în familie sau, după caz, în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor, în baza potenţialului şi abilităţilor persoanei beneficiare de a trăi independent;
  11. l) încurajarea iniţiativelor individuale ale persoanelor beneficiare şi a implicării active a acestora în soluţionarea situaţiilor de dificultate;
  12. m) asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  13. n) asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
  14. o) primordialitatea responsabilităţii persoanei, familiei cu privire la dezvoltarea propriilor capacităţi de integrare socială şi implicarea activă în soluţionarea situaţiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  15. p) colaborarea centrului/unităţii cu serviciul public de asistenţă socială.

   Art. 6 Beneficiarii serviciilor sociale

   

  1)Beneficiarii serviciilor sociale acordate în " Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " sunt persoane adulte cu handicap grav, accentuat său mediu, de ambele sexe, care au domiciliul pe raza  administrativ-teritorială a județului Călărași care necesită servicii specializate de îngrijire și asistență socio-medicală sau îndeplinesc cumulativ alte condiţii determinate de starea socială, medicală şi familială și îndeplinesc criteriile de admitere specifice centrului. Capacitatea centrului este de 100 de locuri.

   (2) Condiţiile de acces/admitere în centru sunt următoarele:

  Din capacitatea totală de 100 de paturi toate vor fi ocupate cu respectarea condiţiei de baza – încadrarea în grad de handicap, prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Hnadicap pentru Adulţi în limita locurilor disponibile şi a resurselor financiare alocate.

  În vederea admiterii în CIA Ciocăneşti, persoana cu handicap/reprezentantul legal al persoanei cu handicap (după caz) va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratură DGASPC, însoţită de următoarele documente:    

  • copie de pe certificatul de încadrare într-un grad de handicap (valabil);
  • acte de identitate ale persoanei cu handicap care solicita admiterea, ale susţinătorilor legali conform ORD. 1887/2016 – Metodologie, art. 2 (copii ale certificatelor de naştere, de căsătorie, ale CI/BI, ale soţului/soţiei, după caz, rudelor în linie dreaptă, precum şi ale celorlalte persoane anume prevăzute de lege);
  • declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz (la notariat);
  • acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie, talon şomaj, adeverinţa ajutor social etc. (după caz), adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale, alte acte sau, după caz, declaraţie pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notar pentru toţi susţinătorii legali;
  • copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane, în favoarea, sau în obligaţia celui care solicită admiterea (copie după contract de vânzare-cumpărare, intre persoană ce solicita internarea şi unul dintre copii sau alţi susţinători legali - după caz);
  • copii de pe hotărârile judecătoreşti actualizate, prin care cei care datorează plata contribuţiei lunare de întreţinere au stabilite obligaţii de întreţinere şi faţă de alte persoane;
  • analize medicale (radiografie pulmonara interpretată de medicul pneumoftiziolog, testul HIV, VDRL, ANTIGEN - hepatită, examen coproparazitologic şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu are boli contagioase);
  • ancheta socială, realizată la domiciliul persoanei, care solicita admiterea în centrul rezidenţial de către primăria din raza teritorial-administrativa respectivă, cu propunerea instituirii unei măsuri de protecţie de tip rezidenţial într-o instituţie de protecţie socială;
  • ancheta socială efectuată la domiciliul susţinătorilor legali identificaţi din care să reiasă date despre situaţia locativă, reţeaua de familie, situaţia economică şi starea de sănătate a acestora;
  • actul de proprietate al locuinţei (copie);
  • adeverinţa de pământ sau titlul de proprietate pentru fiecare persoană obligată la plata de întreţinere;
  • declaraţie pe propria răspundere din partea susţinătorilor legali din care să reiasă motivele pentru care nu se pot ocupa de îngrijirea persoanei respective – înregistrată la primăria de domiciliu;
  • dovada (adeverinţa) prin care se atesta ca persoanei cu handicap nu   i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate;
  • declaraţie pe propria răspundere din partea persoanei cu handicap/tutorelui că este de acord cu instituţionalizarea în centru;
  • hotărârea judecătorească definitivă de punere sub interdicţie a persoanei care necesită protecţie de tip rezidenţial prin care s-a numit tutore pentru persoana interzisă (după caz);
  • adresa de înaintare a dosarului – către DGASPC Călăraşi;
  • declaraţie notarială prin care persoana cu handicap/susţinătorii legali (conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 51/2017 - soţul pentru soţie, soţia pentru soţ, copiii pentru părinţi, părinţii pentru copii),   se obliga să plătească contribuţia lunară în cuantum de 900 lei (Ord. 1887/2016), se obliga să anunţe orice modificare a veniturilor persoanei cu handicap/susţinătorilor legali în vederea recalculării contribuţiei lunare de întreţinere după admitere şi că familia îşi asumă responsabilitatea pentru realizarea formalităţilor de înhumare şi asigurarea serviciilor funerare în caz de deces al persoanei cu handicap, cu excepţia cazurilor sociale;
  • acordul persoanei cu handicap şi aparţinătorilor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679.

  În situația în care persoana cu handicap a încheiat cu intenție un contract de vânzare – cumpărare cu clauză de întreținere, contract de întreținere cu clauză de uzufruct viager, orice alt act prin care și-a înstrăinat locuința în schimbul întreținerii până la sfârșitul vieții, persoana care și-a asumat responsabilitatea îngrijirii va plăti integral costurile serviciilor acordate în centru conform hotărârii aprobată de Consiliul Județean Călărași.

  Modalitatea de stabilire a contribuției lunare se stabilește în baza prevederilor Ordinului nr. 1887/2016 privind stabilirea contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora şi aprobarea Metodologiei de stabilire a nivelului contribuţiei lunare de întreţinere datorate de adulţii cu handicap asistaţi în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap sau de susţinătorii acestora modificat şi completat prin Ordinul nr. 623/2017.

  Persoanele cu handicap grav psihic şi/sau mintal asistate în centrele rezidenţiale publice pentru persoane adulte cu handicap şi susţinătorii legali ai acestora sunt scutite de plată contribuţiei lunare de întreţinere. Costurile aferente sunt susţinute din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată în condiţiile legii, prin bugetele locale judeţene (conform art. 94^1 din Legea nr. 448/2006 - R).

  Susținătorii legali ai adulților cu handicap asistați în centrele rezidențiale publice adulte cu handicap, care pot datora contribuţia lunară de întreținere, sunt: soțul pentru soție sau, după caz, soția pentru soț; copiii pentru părinți; părinții pentru copii, precum şi celelalte persoane anume prevăzute de lege, în ordinea stabilită la art. 519 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicat, cu modificările ulterioare (Codul civil)."

     Registratura DGASPC va transmite CEPHA cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele necesare, precum și raportul de evaluare socială cu propunerea Compartimentului Asistență Socială, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.

  Admiterea în centru se aprobă de către Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți Călărași în baza analizării dosarului depus la D.G.A.S.P.C și a întrunirii condițiilor de admitere în centru prevăzute prin prezentul regulament.

  Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării  și poate fi contestată la instanța competentă.  

  Condiţiile de admitere în centru sunt următoarele:

  1. a) să existe locuri disponibile;
  2. b) să fie încadrat într-un grad de handicap;
  3. c) să aibă domiciliul stabil în jud. Călărași, cu cel puțin 6 luni înaintea solicitării admiterii;
  4. d) să prezinte un dosar care să cuprindă documentele menționate mai sus.
  5. e) în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social și psihologul din cadrul Compartimentului de Asistență Socială efectuează evaluarea psiho-sociala a persoanei cu handicap la domiciliul acesteia și întocmește o fișă de evaluare inițială cu propuneri în funcție de nevoile persoanei și înaintează dosarul către secretariatul CEPHA în vederea transmiterii la SECPAH pentru întocmirea raportului de evaluare complexă cu propunerea de stabilire a unei măsuri de protecție, urmând că ulterior CEPHA să decidă instituționalizarea persoanei și să emită decizia de admitere în centru;

           

  1. f) Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulți (CEPHA) decide admiterea în centruavând în vedere atât criteriile de eligibilitate sociale şi/sau medicale, cât şi ţinând cont de locurile disponibile. Persoana cu dizabilităţi are dreptul să fie îngrijită şi protejată într-un centru din localitatea/judeţul în a cărei/cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa;
  2. g) în cazul în care nevoile individuale ale persoanei cu dizabilităţi nu pot fi asigurate în condiţiile prevăzute în prezentul Regulament, aceasta poate fi îngrijită şi protejată într-un centru aflat în altă unitate administrativ-teritorială;
  3. h) Decontarea cheltuielilor dintre autorităţile administraţiei publice locale se face în baza costului mediu lunar al cheltuielilor efectuate în luna anterioară de centrul în care persoana cu dizabilităţi este îngrijită şi protejată;
  4. i) Admiterea în centru se realizează cu încheierea unui contract de furnizare servicii.Acesta se încheie între centru/furnizorul acestuia şi beneficiar sau, după caz, reprezentantul legal al acestuia. În funcţie de condiţiile contractuale, respectiv persoana/persoanele care participă la plata contribuţiei din partea beneficiarului, se încheie angajamente de plată cu acestea. Angajamentele de plată fac parte integrantă din contract. Formatul şi conţinutul contractului de furnizare servicii este stabilit de centru /furnizorul acestuia, în baza modelului aprobat prin ordin al ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice. Contractul de furnizare servicii este redactat în două sau mai multe exemplare originale, în funcţie de numărul semnatarilor contractului. Acesta va fi pus la dispoziţia acestora şi în format accesibil (easy to read, Braille, CD video/audio, etc.) înainte de a fi semnat de către beneficiar/reprezentantul legal al acestuia.

    Un exemplar original al contractului de furnizare de servicii se păstrează în dosarul personal al beneficiarului. Beneficiarul/reprezentantul legal al acestuia deţine un exemplar al contractului de furnizare servicii.

  În cadrul centrului de îngrijire și asistență pentru fiecare beneficiar se întocmeşte, după realizarea evaluării inițiale un Plan individual de servicii (PIS), Plan personalizat (PP), Plan personal de viitor (PPV) conform standardelor specifice minime în vigoare.

   

  3) Condiții de suspendare/încetare a serviciilor sociale acordate în centru

   

  Centrul elaborează și aplică o procedură proprie de suspendare/încetare a serviciilor și aduce la cunoștință beneficiarilor/susținătorilor legali condițiile de suspendare/încetare a serviciilor pe perioadă determinată.

  Procedura de suspendare/încetare prezintă situațiile și documentele din cadrul procesului de suspendare/încetare, obligații ale persoanelor implicate, organizate pe două componente: a) componenta referitoare la suspendare pe perioadă determinată și b) componenta referitoare la încetare.

  Furnizorul de servicii sociale explică beneficiarului sau reprezentantului său legal prevederile procedurii referitoare la suspendarea, respectiv încetarea acordării serviciului social, înainte de semnarea contractului de furnizare servicii iar beneficiarul sau reprezentantul legal semnează de luare la cunoștință; tabelul cu numele persoanelor care au semnat pentru luare la cunoștință constituie anexă la procedură.

  Principalele situaţii în care frunizorul de servicii sociale poate suspendaacordarea serviciilor pentru un beneficiar pe o perioadă determinată de timp sunt, de exemplu:

  1. a) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru revenire în familie, cu acordul acesteia, pentru o perioadă de maxim 15 zile;
  2. b) la cererea beneficiarului/reprezentantului legal pentru o perioadă de maxim 60 zile, în baza acordului scris al persoanei care va asigura găzduirea şi îngrijirea pe perioada respectivă și a anchetei sociale realizată de personal din cadrul centrului rezidențial;
  3. c) în caz de internare în spital;
  4. d) în caz de transfer într-o altă instituţie, pentru efectuarea de programe specializate, cu acordul scris al instituţiei către care se efectuează transferul și acordul beneficiarului sau reprezentantului legal.

  Centrul propune spre aprobare DGASPC Călărași şi aduce la cunoştinţă beneficiarilor situaţiile de suspendare/încetare a serviciilor pe perioadă nedeterminată.

       

  Principalele situaţii în care furnizorul de servicii sociale poate sista acordarea serviciilor pentru un beneficiar sunt, de exemplu:

  1. a) la cererea scrisă a beneficiarului care are prezervată capacitatea de discernământ, în care acesta precizează domiciliul sau reședința unde pleacă după încetarea serviciului, cu obligația ca, în termen de 5 zile de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
  2. b) la cererea reprezentantului legal, însoțită de un angajament scris prin care acesta se obligă să asigure găzduirea, îngrijirea şi întreţinerea beneficiarului, cu obligația ca, în termen de 48 ore de la încetare, FSS să notifice serviciul public de asistenţă socială pe a cărei rază teritorială va locui beneficiarul;
  3. c) transfer în altă instituţie rezidenţială, la cererea scrisă a beneficiarului/reprezentantului legal, cu acordul instituţiei respective;
  4. d) centrul rezidențial nu mai poate acorda serviciile corespunzătoare sau se închide, cu obligația de a soluționa împreună cu beneficiarii sau reprezentanții legali, cu 30 de zile anterior datei încetării, transferul beneficiarului/beneficiarilor;
  5. e) la expirarea termenului prevăzut în contract;
  6. f) în cazul în care beneficiarul nu respectă clauzele contractuale, pe baza hotărârii cu majoritate simplă a unei comisii formate din conducătorul centrului rezidențial, un reprezentant al furnizorului de servicii sociale, managerul de caz sau un reprezentant al personalului centrului rezidențial şi 3 reprezentanţi ai beneficiarilor;
  7. g) în cazuri de forţă majoră (cataclisme naturale, incendii, apariţia unui focar de infecţie, suspendarea licenţei de funcţionare, altele); în aceste situații FSS va asigura, în condiții de siguranță, transferul beneficiarilor în servicii sociale similare;
  8. h) în caz de deces al beneficiarului.

  Centrul rezidențial întocmește fișa de suspendare/încetare a serviciului, pe perioadă determinată/nedeterminată, în maxim 4 ore de la constatarea uneia dintre situațiile descrise la punctele 5 și 6; fișa face parte din dosarul personal al acestuia.

  Fișa de suspendare/încetare a serviciului cuprinde informații despre condițiile în care beneficiarul a părăsit serviciul: situația care a determinat suspendarea/încetarea, documentele aferente, îmbrăcămintea și mijloacele de transport folosite, însoțitori, bagaj, precum și destinația comunicată.

  În situația încetării acordării serviciului, centrul rezidențial transmite copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal al beneficiarului către furnizorul de servicii sociale, în baza unui proces-verbal de predare – primire.

  Beneficiarul sau reprezentantul său legal poate solicita în scris, la încetarea acordării serviciului, copia documentelor care alcătuiesc dosarul personal; predarea – primirea documentelor se face în baza unui proces verbal încheiat cu furnizorul de servicii sociale.

  Procesele verbale de predare – primire sunt semnate de părți și arhivate.

  Furnizorul de servicii sociale transmite o copie a fișei de încetare a serviciului către instituția care a emis decizia de admitere a beneficiarului.

  Centrul rezidențial deţine un registru de evidenţă a intrărilor / ieşirilor beneficiarilor.

  Registrul de evidenţă cuprinde cel puțin următoarele: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor și destinatarii acestora, data predării dosarului personal și semnături.

    

   Încetarea calităţii de persoană beneficiară a centrului rezidențial poate avea loc şi în alte cazuri stabilite de conducerea centrului, prin Regulamentul de Ordine Interioară.

              Externarea disciplinară se poate efectua în cazul în care persoana în cauză nu respectă regulamentul intern de funcţionare, și anume:

  • are un comportament necorespunzător faţă de celelalte persoane asistate sau faţă de personalul centrului, în sensul că proferează injurii, ameninţări, vulgarităţi sau se dedă la acte de violenţă;
  • pleacă din instituţie fără aprobare, consumă băuturi alcoolice şi perturbă liniştea în unitate sau în localitate;
  • a beneficiat de internare prin folosirea de acte sau declaraţii care ulterior se dovedesc a nu fi adevărate;
  • refuză să achite contribuţia stabilită conform dispoziţiilor legale în vigoare, deşi dispune de venituri lunare personale sau persoanele obligate la întreţinere au posibilităţi financiare pntru a-şi achita obligaţiile de plată faţă de centru.

  Externarea pentru încetarea cauzelor care au determinat internarea se va face la cererea persoanei în cauză, a reprezentantului legal al acesteia şi pe baza anchetei sociale efectuată la noul domiciliu al persoanei asistate.

  Un exemplar din dispoziţia de externare va fi înmânat persoanei în cauză sau reprezentantului legal, prin luare de semnături.

  Suspendarea/încetarea serviciilor acordate beneficiarului în situația în care beneficiarul nu mai respectă clauzele contractuale, se realizează de CEPHA Călărași, pe baza propunerii şefului  centrului, cu acordul prealabil al Directorului Executiv al DGASPC Călărași. Pentru celelalte situații menționate, cu excepția cazului de deces – care constituie ieșire/încetare de drept – decizia suspendării/încetării furnizării serviciilor sociale aparține CEPHA.

              Centrul asigură comunicarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială:

  • În caz de ieşire a beneficiarului din centru pe perioadă nedeterminată, centrul transmite, în termen de maxim 30 de zile de la ieşire, serviciului public de asistenţă socială pe a cărui rază teritorială îşi are domiciliul sau rezidenţa beneficiarul, o copie a dosarului personal al beneficiarului.
  • Centrul deţine un registru de evidenţă a ieşirilor din centru în care se înscriu: datele de identificare ale beneficiarului, datele de transmitere a notificărilor sau a dosarului personal al beneficiarului, destinatarii acestora (denumire, adresă, telefon, e-mail).
  • Centrul se asigură că beneficiarul părăseşte centrul în condiţii de securitate.

  Centrul cunoaşte şi, după caz, facilitează său asigură transferul/transportul beneficiarului către noua să rezidenţă. În registrul de evidenţă a ieşirilor se consemnează modalitatea de transport şi/sau condiţiile în care beneficiarul a părăsit centrul (ex: îmbrăcat corespunzător, a utilizat mijloacele de transport auto, etc.).

  Fişa de ieşire din centru se completează după emiterea de către CEPHA Călărași a deciziei de încetare sau de transfer a beneficiarului din centru.

  Transferul beneficiarilor dintr-un centru în altul se face în baza deciziei CEPHA Călărași, conform procedurilor stabilite de către această, cu respectarea prevederilor legale, pe baza dosarului depus de centru şi a raportului SECPAH.

     4)  Drepturile  persoanelor  beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenta  Ciocăneşti sunt următoarele :

  1. a) să li se respecte drepturile şi libertăţile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau orice altă circumstanţă personală ori socială;
  2. b) să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenţia socială care li se aplică;
  3. c) să li se asigure păstrarea confidenţialităţii asupra informaţiilor furnizate şi primite;
  4. d) să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se menţin condiţiile care au generat situaţia de dificultate;
  5. e) să fie protejaţi de lege atât ei, cât şi bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exerciţiu;
  6. f) să li se garanteze demnitatea, intimitatea şi respectarea vieţii intime;
  7. g) să participe la evaluarea serviciilor sociale primite;
  8. h) să li se comunice drepturile şi obligaţiile, în calitate de beneficiar al serviciilor sociale;
  9. i) furnizorul de servicii sociale/centrul rezidențial organizează sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor.

   4) Obligaţiile persoanelor  beneficiare de servicii sociale furnizate în Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti sunt :

  1. a) să furnizeze informaţii corecte cu privire la identitate, situaţie familială, socială, medicală şi economică;
  2. b) să participe, în raport cu vârsta, situaţia de dependenţă etc., la procesul de furnizare a serviciilor sociale;
  3. c) să contribuie, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate, în funcţie de tipul serviciului şi de situaţia lor materială;
  4. d) să comunice orice modificare intervenită în legătură cu situaţia lor personală;
  5. e) să respecte prevederile prezentului regulament;
  6. f) să respecte programul centrului;
  7. g) să nu consume sau să introducă băuturi alcoolice în centru;
  8. h) să respecte liniştea celorlalţi beneficiari ai centrului;
  9. i) să fie cooperanţi cu personalul angajat al centrului;
  10. j) să respecte regulile privind fumatul în incintele centrului şi să folosească locurile special amenajate;
  11. k) să nu înstrăineze bunurile centrului;
  12. l) să nu părăsească unitatea fără avizul şefului de centru sau în lipsa acestuia a administratorului,psihologului,asistentului social sau a asistentului medical.

   

  Art. 7 Activităţi şi funcţii

      Principalele funcţii ale serviciilor sociale acordate de Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti sunt următoarele;

  1. a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităţi:
  2. Reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  3. Găzduire pe perioadă determinată/nedeterminată de timp, în funcţie de nevoile individuale ale acestora şi normele legate privind centrele rezidenţiale şi de decizia de admitere.
  4. Îngrijire personală - Asigurarea ajutorului zilnic pentru persoanele dependente (spălat parţial sau total, bărbierit, pieptănat, îmbrăcat/dezbrăcat, mobilitate, etc.); Asigurarea suportului şi/sau asistentei în deplasare (interior/exterior); Supravegherea igienei; Asigurarea igienizării hainelor şi a lenjeriei personale; Asigurarea igienizării lenjeriei de pat, obiectelor de cazarmament, etc;
  5. Asistenta medicală - Supravegherea stării de sănătate; Monitorizarea funcţiilor vitale; Asigurarea medicaţiei (farmacie); Administrarea medicaţiei; Efectuarea îngrijirilor medicate de bază; Efectuarea controalelor medicale periodice şi a vaccinărilor; Sesiuni de informare (regim de viaţa sănătos, educaţie împotriva fumatului, alcoolului etc.); Terapii de recuperare (masaj, bicicletd, etc.); Intervenţie în caz de urgenţă conform procedurilor (solicitare ambulanta etc.);
  6. Asistenta socială - Evaluare iniţială, complexă şi reevaluarea beneficiarilor; Elaborarea Planului Personalizat de servicii; Mediere socială; Menţinerea relaţiei cu familia, rudele, prietenii; Măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor, Încetarea/sistarea acordării serviciilor etc;
  7. Intergrare/ reintegrare socială - Obţinerea vizei de reşedinţă; Transferul pensiei pe adresa centrului; Acomodarea cu noul spaţiu de locuit, cu centrul şi cu ceilalţi beneficiari; Învoiri în comunitate şi/sau în familie; Activităţi în aer liber, excursii, vizite, etc;
  8. Recuperare / Readaptare / Reabilitare - Terapie prin masaj; Terapii ocupaţionale; Terapii pentru deficiente motorii (bicicletă, plimbări scurte, etc.); Terapii de relaxare; Învoiri în comunitate şi/sau în familie, etc;
  9. Îngrijirea spaţiilor de locuit - Asigurarea curăţeniei zilnice; Asigurarea igienizării permanente şi a curăţeniei generale (văruit, efectuarea de reparaţii, dezinsecţie, etc.);
  10. Hrana - Asigurarea alimentaţiei zilnice (hrănire şi hidratare), în funcţie şi de regimul dietetic recomandat pentru cazuri particulare — 3 mese/zi şi suplimente; Servirea mesei în condiţii de siguranţa confort;
  11. Ergoterapie şi petrecere a timpului liber - Activităţi gospodăreşti (pregătirea alimentelor în vederea prepardrii, activitate în grădină, activitate în curtea interioară, întreţinerea plantelor decorative); Activităţi socio-culturale (activităţi în aer liber, excursii, vizite, schimb de experienţă, sărbătorirea zilelor de naştere şi onomasticei a beneficiarilor); Activităţi ludico-distractive (şah, table, lectură, audiţii muzicale, vizionare TV, desen, integrame, etc.); Sărbătorirea evenimentelor culturale şi religioase (Ziua Persoanelor cu dizabilităţi, Paste, Crăciun, Mărţişor) etc.;
  12. Asistentă în caz de deces - Informarea menţinerea legăturilor cu aparţinătorii; Asigurarea supravegherii permanente; Asigurarea serviciilor religioase oferite de către preot; Facilitarea sau realizarea serviciilor funerare (după caz).

                    

  1. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  2. punerea la dispoziţia publicului a materialelor informative privind activităţile derulate şi serviciile oferite;

      2.facilitarea accesului potenţialilor beneficiari/reprezentanţilor legali/reprezentanţilor convenţionali, membrilor lor de familie, anterior admiterii beneficiarilor, pentru a cunoaşte condiţiile de locuit şi de desfăşurare a activităţilor/serviciilor, în baza unui program de vizită;

  1. asigurarea că beneficiarii şi orice persoană interesată, precum şi instituţiile publice cu responsabilităţi în domeniul protecţiei sociale, cunosc activitatea şi performanţele sale;
  2. elaborarea de plan personalizat de intervenţie socială pentru fiecare beneficiar care cuprinde activităţi şi servicii specifice nevoilor acestuia;
  3. elaborarea de rapoarte de activitate;
  4. elaborarea şi utilizarea unui Ghid al beneficiarului pentru informarea exclusivă a beneficiarilor sau, după caz, a reprezentanţilor legali/ reprezentanţilor convenţionali, familiilor acestora cu privire la serviciile şi facilităţile oferite.
  5. afişarea informaţiilor necesare privind activitatea desfăşurată zilnic (a numelui şi programului zilnic de lucru al personalului de conducere şi al personalului de specialitate care funcţionează în cabinetele de specialitate).
  1. c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi:
  2. organizarea de sesiuni de instruire a personalului privind respectarea drepturilor beneficiarilor înscrise în Cartă;
  3. organizarea de sesiuni de informare a beneficiarilor în vederea menținerii unui stil de viaţă sănătos precum şi asupra drepturilor şi obligaţiilor;
  4. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la tipurile de abuz, modalitatea de identificare şi sesizare a eventualelor abuzuri sau alte forme de tratament degradant;
  5. desfăşurarea de activităţi de informare, consiliere, educaţie extra curriculară, terapii ocupaţionale, etc. care privesc nevoi diverse: cunoaşterea drepturilor sociale şi a legislaţiei, a valorilor promovate în comunitate, a drepturilor şi obligaţiilor în calitate de cetăţeni, pregătire pentru viaţa independentă, facilitare acces la locuinţă şi adaptarea acesteia, acces la un loc de muncă, acces la formare vocaţională şi profesională, utilizare limbaj mimico-gestual şi diverse dispozitive asistive,etc.;
  6. organizarea de sesiuni de instruire a beneficiarilor/reprezentanţilor legali cu privire la modalităţile de formulare a eventualelor sesizări/reclamaţii;
  7. măsoară gradul de satisfacţie a beneficiarilor cu  privire la condiţiile de furnizare a serviciilor sociale,facilităţile oferite şi activităţile desfăşurate.
  8. elaborează şi aplică un Cod de Etică.
  9. d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi:
  10. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
  11. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
  12. întocmirea documentaţiei şi realizarea demersurilor pentru obţinerea licenţei de funcţionare a centrului, pe baza standardelor de calitate, conform legislaţiei în vigoare;
  13. implementarea măsurilor dispuse de furnizorul de servicii sociale, Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Călăraşi , Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi, precum şi alte foruri cu atribuţii de control;
  14. sesiuni de instruire a personalului.
  15. încheierea de Protocoale de colaborare cu diferite instituţii din comunitate: primarii, şcoli, poliţie etc.

     

  1. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi:
  2. funcţionarea centrului conform prevederilor unui regulamentului propriu de organizare şi funcţionare;
  3. cunoaşterea şi aplicarea normelor legale privind gestionarea şi administrarea resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului;
  4. asigurarea integrităţii şi păstrării în bune condiţii a patrimoniului centrului: clădiri, instalaţii, dotări, aparatură;
  5. realizarea demersurilor pentru asigurarea resurselor umane necesare în vederea bunei desfăşurări a activităţii centrului;
  6. identificarea anuală a nevoilor de perfecţionare a personalului centrului şi asigurarea pregătirea şi instruirea personalului.

   

   

         

   

  Art. 8 Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal

              (1) Serviciul social "Centrul de Îngrijire şi Asistenta Ciocăneşti " funcţionează cu un număr de 69 total personal, conform prevederilor statului de funcţii, din care:

  1. a) personal de conducere: şef centru -1 post;
  2. b) personal de specialitate de îngrijire şi asistenta: personal de specialitate şi auxiiiar –41posturi din care 1 post medic generalist, 1 post psiholog, 2 posturi lucrător social, 1 post asistent social, 7 posturi asistent medical, 21 posturi infirmieri, 1 post maseur, 8 posturi îngrijitoare;
  3. personal cu funcţii administrative, gospodărire, intretinere-reparatii, deservire: 27posturi : administrator - 1 post, magaziner - 1 post, funcţionari economici- 2 posturi, şofer - 1 post, îngrijitori - 4 posturi, muncitor calificat - 10 posturi, muncitor necalificat– 1 post, spălătoreasa – 3 posturi, paznic- 4 posturi;
  4.  d) voluntari, cu respectarea legislaţiei în domeniul voluntariatului. Numărul voluntarilor este variabil; la data întocmirii ROF centrul nu are voluntari.

              (2) Personalul de specialitate de îngrijire şi asistenţă reprezintă peste 60% din numărul total de posturi al centrului.

  Art. 9 Personalul de conducere

              (1) Personalul de conducere este format din: şef  de centru;

              (2) Atribuţiile şefului de centru  sunt:

  1. a) asigură coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţilor desfăşurate de personalul serviciului şi propune organului competent sancţiuni disciplinare pentru salariaţii care nu îşi îndeplinesc în mod corespunzător atribuţiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii etc.;
  2. b) elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor şi întocmeşte informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  3. c) propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire şi perfecţionare;
  4. d) colaborează cu alte centre/alţi furnizori de servicii sociale şi/sau alte structuri ale societăţii civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătăţirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calităţii serviciilor, precum şi pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  5. e) întocmeşte raportul anual de activitate;
  6. f) asigură buna desfăşurare a raporturilor de muncă dintre angajaţii serviciului/centrului;
  7. g) propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice şi a numărului de personal;
  8. h) desfăşoară activităţi pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  9. i) ia în considerare şi analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  10. j) răspunde de calitatea activităţilor desfăşurate de personalul din cadrul serviciului şi dispune, în limita competenţei, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătăţirea acestor activităţi sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  11. k) organizează activitatea personalului şi asigură respectarea timpului de lucru şi a regulamentului de organizare şi funcţionare;
  12. l) reprezintă serviciul în relaţiile cu furnizorul de servicii sociale şi, după caz, cu autorităţile şi instituţiile publice, cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate, precum şi în justiţie;
  13. m) asigură comunicarea şi colaborarea permanentă cu serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei şi de la nivel judeţean, cu alte instituţii publice locale şi organizaţii ale societăţii civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  14. n) propune modificări în statul de funcţii pentru personalul din cadrul serviciului, în condiţiile legii;
  15. o) asigură îndeplinirea măsurilor de aducere la cunoştinţă atât personalului, cât şi beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
  16. p) asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  17. r) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

              (3) Funcţiile de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condiţiile legii.

  (4) Candidaţii pentru ocuparea funcţiei de conducere trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de învăţământ superior în domeniul psihologie, asistenţă socială şi sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior în domeniul juridic, medical, economic şi al ştiinţelor administrative, cu experienţă de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

              (5) Sancţionarea disciplinară sau eliberarea din funcţie a conducătorilor instituţiei se face în condiţiile legii.

  Art. 10. Personalul de specialitate

  (1) Personalul de specialitate al CIA Ciocăneşti este format din:

  1. Asistent medical generalist (325901);
  2. Asistent social (263501);
  3. Lucrător social(341203);
  4. Psiholog (263411);
  5. Infirmiera (532103);
  6. Medic de medicină de familie (221108);
  7. Maseur (325501).

  2) Atribuţii generale ale personalului de specialitate:

  1. a) asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectărea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile şi a prezentului regulament;
  2. b) colaborează cu specialişti din alte centre în vederea soluţionării cazurilor, identificării de resurse etc.;
  3. c) monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  4. d) sesizează conducerii centrului situaţii care pun în pericol siguranţa beneficiarului, situaţii de nerespectare a prevederilor prezentului regulament etc.;
  5. e) întocmeşte rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  6. f) face propuneri de îmbunătăţire a activităţii în vederea creşterii calităţii serviciului şi respectării legislaţiei;
  7. g) alte atribuţii prevăzute în standardul minim de calitate aplicabil.

     

  3) Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CIA Ciocăneşti  pe specialități:

  1. Medicul, asigura zilnic consultaţiile medicale,stabileşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor.
  2. Răspunde de activitatea medicală din centru şi coordonează activitatea personalului medical din centru;
  3. Examinează beneficiarii la intrarea în centru şi întocmeşte foaia de observaţie în primele 24 de ore;
  4. Face parte din comisia multidisciplinară de evaluare a beneficiarilor, întocmeşte şi reevaluează PII (planul individual de intevenţie);
  5. Examinează beneficiarii din centru şi consemnează în foaia de observaţie evoluţia, investigaţiile necesare, alimentaţia şi tratamentul corespunzător, iar în cazurile de externare întocmeşte epicriza şi biletele de ieşire din centru;
  6. Colaborează cu medicii specialişti  din  sistemul  sanitar  în  vederea realizării consultaţiilor de specialitate necesare beneficiarilor.
  7. Asigura şi acordă asistenţă medicală de urgenţă şi apelează la spitale şi clinici specializate în cazurile care necesita acest lucru.
  8. Eliberează reţete compensate sau nu în funcţie de nevoi.

   

  1. Asistent medical
  1. Participă la vizită medicală şi execută indicaţiile medicului cu privire la efectuarea tratamentului, recoltarea probelor biologice, aplicarea dietelor alimentare şi asigurarea igienei beneficiarilor;
  1. Evaluează starea de sănătate a beneficiarilor centrului, observă simptomele de boală pe care aceştia le prezintă, măsoară temperatura, tensiunea arterială, pulsul, respiraţia, înălţimea şi greutatea corporală şi informează medicul; supraveghează, în absenţa medicului, persoanele bolnave şi ia măsurile care se impun, în limita competentei, informând ulterior medicul despre măsurile luate;
  2. Efectuează controlul epidemiologic al beneficiarilor la internarea în centru, la revenirea acestora din familii după învoiri şi după externarea din unităţile sanitare unde au urmat tratamente specifice;
  3. Acordă prim ajutor în situaţii de urgenţă, apelează serviciul de urgenţă 112 în caz de urgenţă medicală/anunţa medicul;
  4. Preia medicamentele de la punctul farmaceutic şi le repartizează conform prescripţiilor medicale; administrează medicaţia beneficiarilor, conform prescripţiilor medicale (tratament acut, subacut şi cronic); răspunde de gestiunea aparatului de urgenţă, ţine evidenţa stocurilor de medicamente conform baremului afişat, completează la zi stocurile epuizate; respectă  normele de securitate, manipulare şi descărcare a medicamentelor cu regim special (toxice, psihotrope, stupefiante, etc.).
  1. Asistent social/Lucrător social:
  1. Întocmeşte documentele de primire ale beneficiarilor în unitate şi gestionează dosarul social al acestora;
  1. Ţine evidenţa beneficiarilor în cartea de imobil, în registrul de evidenţă a beneficiarilor, realizează raportări, situaţii statistice privind beneficiarii;
  2. Calculează contribuţia de întreţinere în prezenţa însoţitorului şi întocmeşte angajamentul de plată, care va fi semnat de beneficiar sau de reprezentantul legal al acestuia;
  3. Răspunde de bună păstrare a BI/CI, face demersurile necesare în cazul reînoirii acestora, face demersurile pentru obţinerea documentelor de stare civilă; în cazul decesului unui beneficiar se ocupa de formalităţile legale de obţinerea actelor de deces, anunţa familia sau rudele apropiate ale decedatului şi se ocupa de organizarea înmormântării;
  4. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează împreună cu aceasta P.I.I; completează împreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.
  1. Psiholog:
  1. Realizează activităţi de evaluare a nevoilor generale şi speciale ale beneficiarilor, din punct de vedere psihologic;
  1. Asigură activităţi de intervenţie psihologică, de consiliere şi sprijin a beneficiarilor, pentru a depăşi situaţiile de conflict, dificultate cu care se confruntă aceştia, pentru integrarea în colectivitatea centrului, dezvoltarea de relaţii cât mai bune cu personalul, ceilalţi beneficiari, precum şi persoane importante pentru aceştia; în desfăşurarea activităţii are în vedere obiectivele de intervenţie stabilite şi caracteristicile individuale specifice vârstei, dizabilităţii, altor aspecte esenţiale fiecărui beneficiar; 
  2. Participă la elaborarea şi aplicarea activităţilor de recuperare psihologică a beneficiarilor, organizând şi participând nemijlocit la aplicarea programelor individuale sau colective pe categorii de terapii ale beneficiarilor, în limita competenţelor deţinute;
  3. Intervine în situaţii de criza legate de apariţia/agravarea unor tulburări de comportament şi ajuta beneficiarul în depăşirea unor situaţii conflictuale cu sine sau cu cei din jur;
  4. Face parte din echipa multidisciplinară, elaborează şi implementează împreună cu aceasta P.I.I; completează împreună cu echipa fişa de monitorizare săptămânală a activităţilor desfăşurate cu beneficiarii.
  1. Infirmieră:
  1. Sprijină beneficiarii, dacă este necesar, în realizarea activităţilor de bază:
   1. efectuarea igienei personale: supraveghează efectuarea igienei personale de către beneficiari şi efectuează igiena personală a beneficiarilor care nu-şi pot efectua singuri igiena personală;
   1. îmbrăcarea – dezbrăcarea beneficiarilor, punând la dispoziţia acestora hainele corespunzătoare sexului, anotimpului şi mărimile potrivite; schimbarea vestimentaţia beneficiarilor zilnic sau ori de câte ori este nevoie şi lenjeria de pat săptămânal sau ori de câte ori este necesar; 
   2. alimentare şi hidratare, conform cerinţelor şi nevoilor speciale ale acestora; transportă hrana din blocul alimentar în camere pentru beneficiarii care nu se pot deplasa, respectând regulile igienico-sanitare în vigoare, îi pregăteşte pe aceştia în vederea servirii mesei şi hrăneşte persoanele care nu se pot hrăni singure;
  1. Raportează orice modificare apărută în starea de sănătate a beneficiarilor, furnizând cât mai multe informaţii medicului şi asistentelor medicale despre starea acestora; ajuta asistentele medicale la efectuarea procedurilor medicale;
  2. Solicita ajutor de urgenţă, apelând telefonic serviciul 112, în absenţa personalului medical din centru dacă constata modificări grave de sănătate la un beneficiar; pregăteşte şi însoţeşte beneficiarii la consultaţii în afara centrului şi pe timpul internării în spital;
  3. În cazul decesului asigura izolarea decedatului de restul beneficiarilor, participa la inventarierea bunurilor persoanei decedate, efectuează toaleta şi îmbrăcă corespunzător persoana decedată, asigura transportul decedatului şi depunerea lui în locul special amenajat şi efectuează dezinfecţia spaţiului în care a survenit decesul, respectând normele igienico – sanitare;
  4. Menţine permanent ordinea şi curăţenia la locul de muncă şi în alte spaţii de folosinţa, iar în lipsa îngrijitoarei de curăţenie efectuează curăţenia şi dezinfecţia în spaţiile centrului, colectează lenjeria şi rufele murdare, separa rufele murdare de alte obiecte personale ale beneficiarilor, depozitează sacii de rufe murdare în locurile special amenajate din centru, ţine evidenţa rufelor predate la spălătorie, respectând normele igienico-sanitare; aduce  rufele curate de la spălătorie, se ocupa de împachetarea, aranjarea şi repartizarea rufelor curate în spaţiile destinate.
  1. Maseur
  2. Efectuează proceduri de relaxare musculară şi tonifiere (după caz);
  3. Îmbunătăţirea excitabilităţii, contractilităţii şi elasticităţii fibrelor musculare;
  4. Redarea mobilităţii articulare;
  5. Combaterea stazei şi edemului;
  6. Dacă este necesar participa la consultaţii medicale şi aplică indicaţiilor prescrise de medic;
  7. Completează Planul Personalizat şi Plan Personalizat de Intervenţie;
  8. Şi alte atribuţii date de şeful centrului .

                

              ART. 11 Personalul administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire

              (1) Personalul administrativ asigură activităţile auxiliare serviciului social: aprovizionare, mentenanţă, achiziţii etc. Este format din:

  1. a) inspectori de specialitate;
  2. b) administrator;
  3. c) magaziner;
  4. d) paznic;
  5. e) spălătoreasă;
  6. f) şofer;
  7. g) îngrijitoare;
  8. h) muncitor calificat lenjereasa;
  9. i) muncitor întreţinere
  10. l) muncitor calificat bucătar.

      m)muncitor necalificat

              (2) Atribuţii ale personalului administrativ, gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire:

  1. Inspectorul de specialitate;

  1.Conduce contabilitatea instituției sintetic și analitic conform normelor legale în vigoare;

  2 Întocmeşte  documentelor prevăzute de legislația în vigoare cu modificările și completările la zi și acte normative în vigoare la zi inclusiv ce implică consumuri,;

  3.Respectă  normele privind angajarea, ordonarea și plata cheltuielilor bugetare conform legislației în vigoare;

  1. Întocmește împreună cu şeful de centru și administratorul note de fundamentare reale și obiective, a nevoilor centrului și îl prezintă spre avizare directorului Executiv al DGASPC Călăraşi;
  2. Întocmește situațiile financiare, raportări economice și alte situații statistice solicitate de şeful centrului şi de directorul DGASPC și alte instituții și răspunde de respectarea cadrului legal în domeniul său de activitate.
  1. Administrator/ Inspector de specialitate
  2. Întreprinde toate măsurile care se impun pentru întreținerea în bune condiții de funcţionare a instalațiilor sanitare, electrice, de încălzire și aplicarea normelor PSI;
  3. Organizează și răspunde de desfășurarea activității administrativ-gospodarești, bloc alimentar, spălătorie, spații cazare, spații administrative, etc.;
  4. Asigură exploatarea eficientă a mijloacelor de transport conform cadrului legal;
  5. Asigură și răspunde de întreținerea și integritatea patrimoniului;
  6. Gestionează mijloacele fixe, obiectele de inventar și bunurile materiale și asigură evidențele de gestiune.
  1. Magaziner
  2. Răspunde direct de primirea, păstrarea şi eliberarea bunurilor din unitate şi comunica în scris conducerii unităţii plusul şi minusul din gestiune, dacă bunurile sunt depreciate, distruse, sustrase, dacă stocurile au atins limitele minime şi maxime, solicita efectuarea recepţionarii acestora de către comisiile de recepţie;
  3. Respectă şi aplică dispoziţiile legale cu privire la inventarierea bunurilor;
  4. Întocmeşte la  sfârşitul  lunii  centralizatorul  cu  consumul  de materiale şi alimente pe baza bonurilor de materiale şi listei zilnice de alimente, stabileşte stocul şi şoldul acestora pe fişa de magazie, confruntându-le cu cele ale serviciului contabilitate .
  5. Preda serviciului de contabilitate toate documentele de intrare şi ieşire a valorilor materiale la termenele fixate;
  6. Asigură paza şi securitatea magaziilor şi sesizează imediat organele ierarhice de abaterile şi deficientele constatate, cerând să fie luate toate măsurile corespunzătoare;
  1. Paznic/Portar
  2. Monitorizează intrarea și ieșirea din incinta centrului a tuturor persoanelor;
  3. Desfășoară periodic inspecția clădirilor, a ușilor și geamurilor, a integrității acestora;
  4. Participă alături de personalul angajat conform dispozițiilor interne la evitarea sau prevenirea producerii unor accidente sau avarii;
  5. Respectă planul de pază al obiectivului protejat.
  1. Spălătoreasă
  2. Ia în primire de la îngrijitoarele de curăţenie rufele murdare, notează în caietul de evidenta numărul şi felul rufelor luate în primire;
  3. Asigura spălarea şi dezinfecţia rufelor, răspunzând de calitatea acestora;
  4. După spălarea şi uscarea rufelor le verifica şi preda hainele sau lenjeria deteriorată la lenjereasa pentru a fi reparate;
  5. Răspunde de modul de folosire al maşinilor de spălat şi uscat în conformitate cu indicaţiile tehnice şi ia măsuri de protecţie a muncii;
  6. Preda rufele curate, numărate îngrijitoarei de curăţenie,care le transporta în secţie;
  1. Șofer
  2. Exploatează mijlocul de transport încredințat în cele mai bune condiți şi doar în interesul serviciului;
  3. Întocmește zilnic foaia de parcurs și o completează în mod corespunzător cu numărul km. parcurși, ruta etc.
  4. Asigură transportul beneficiarilor conform dispozițiilor conducerii centrului;
  5. Asigura funcționarea în optimă a mijlocului de transport;
  6. Răspunde de folosirea eficientă a bunurilor primite și BCF-urilor.
  1. Îngrijitoare
  2. Efectuează zilnic curăţenia şi dezinfecţia în dormitoare, spaţii comune, cabinete, birouri şi alte încăperi în funcţie de indicaţiile asistentei coordonatoare, asistenţei medicale de serviciu sau infirmierei coordonatoare;
  3. Transportă sacii cu rufe murdare la spălătorie, preda rufele murdare şi primeşte rufele curate, conform caietului de evidentă;
  4. Transportă reziduurile solide din secţie la rampa de gunoi, curata şi dezinfectează recipientele de colectare;
  5. Asigură curăţenia şi dezinfecţia spaţiului, unde se serveşte masa în secţie, pentru beneficiarii nedeplasabili;
  6. Cunoaşte şi respecta normele igienico – sanitare în vigoare.
  1. Muncitor calificat:

              a). Muncitor calificat lenjereasa

  1. Confecţionează, ajustează, repara şi asigură buna întreţinere a materialelor şi efectelor primite de la infirmierele din secţii şi spălătorie;
  1. Răspunde de materialele şi efectele încredinţate în perioada când aceasta se afla în atelierul de croitorie;
  2. Indica administratorului materialele de care are nevoie pentru confecţionarea şi repararea efectelor, întocmind referat de necesitate;
  3. Răspunde de starea igienico – sanitară a atelierului;
  4. Anunţa administratorul de orice defecţiune apărută la maşini sau la instalaţia de curent electric;
  5. Face propuneri de casare a mijlocelor fixe, maşini,  utilaje, obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată, echipament de protecţie, răspunzând de toate maşinile şi utilajele pe care le are în primire;
  1. b) Muncitor calificat bucătar
  1. Participa la întocmirea meniului zilnic, fiind membru al comisiei de întocmire a meniurilor ;
  2. Preia alimentele  scoase  din magazie pentru prepararea meniurilor zilnice, verifica calitatea şi cantitatea lor şi răspunde de introducerea lor în totalitate la prepararea hranei pentru beneficiari;
  3. Prepara hrana în conformitate cu meniul indicat în listele de alimente, răspunzând   de   calitatea   şi   cantitatea   acesteia.
  4. Porţionează hrana beneficiarilor şi răspunde de respectarea cantităţii de hrană pentru   fiecare   porţie   distribuită   beneficiarilor  conform gramajului indicat în lista de alimente;
  5. Răspunde de păstrarea şi utilizarea corectă a utilajelor din bucătărie, de punerea şi scoaterea din funcţiune a utilajelor respectând normele de protecţie a muncii şi semnalează administratorului orice defecţiune constatată.
  1. c) Muncitor
  2. Efectuează lucrări de reparaţii curente şi de întreţinere.
  3. Perimetrul în care îşi desfăşoară activitatea cuprinde toată suprafaţa centrului cu clădirile şi bunurile existente.
  4. Analizează defecţiunile apărute şi adoptă măsuri de urgenţă pentru remedierea acestora.
  5. Asigura paza şi buna funcţionare a centralelor termice, cuptoarelor a combustibilului şi interzice accesul beneficiarilor şi personalului în apropierea acestora.
  6. Se asigura că în apropierea centralelor sau cazanelor nu se fumează.
  1. Foloseşte în mod raţional materialele,aparatura şi sculele din dotare precum şi piesele de schimb.
  2. Anunţa administratorul când defecţiunile îl depăşesc.
  3. Îngrijeşte şi supraveghează curtea şi spaţiile verzi.
  4. Îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de şeful centrului sau administrator.

  (3) Atribuţiile şi răspunderile principale ale personalului administrativ, de gospodărie, întreţinere-reparaţii, deservire din cadrul centrului, prevăzute în prezentul regulament, se completează în mod corespunzător cu atribuții specifice prevăzute în fișa postului.

              Art. 12 Finanţarea centrului

              (1) În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, centrul are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

              (2) Finanţarea cheltuielilor centrului se asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:

  1. a) contribuţia persoanelor beneficiare sau a întreţinătorilor acestora, după caz;
  2. b) bugetul local al judeţului;
  3. c) bugetul de stat;
  4. d) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
  5. e) fonduri externe rambursabile şi nerambursabile;
  6. f) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

  Art. 13 Dispoziţii finale

  (1) CIA Ciocăneşti  are ştampilă de formă dreptunghiulară cu următorul conţinut: Consiliul Judeţean -Directia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului- CIA Ciocăneşti  .

  (2) Centrul are o ştampilă care se află la şeful centrului.

  (3) La sediul centrului se arborează drapelul de stat al României, drapelul Uniunii Europene şi stema judeţului Călăraşi.

  (5) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar, respectiv părinţilor sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului Centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

  (6) Prezentul regulament se completează de drept cu actele normative în vigoare sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate .

   

   

   

   

   

   

   

    

     

   

   

   

 • Centrul Maternal Calarasi

  CENTRUL MATERNAL CALARASI

   

  Informatii centre
  Adresa
  Sef Centru
  Tel.Fix
  Tel.Mobil
  Pers.deservite
  Angajati
   Parcul Dumbrava nr. 1, mun. Călăraşi Claudia Dragu  0242-311846  0721278459  12  

  Centrul maternal promoveaza importanta familiei in dezvoltarea si mentinerea legaturilor membrilor acesteia cu copilul. Orice ajutor (material, financiar, locuinta) acordat familiei in dificultate este preferat abandonului si institutionalizarii copilului. Particularitatea acestui tip de serviciu fata de alte tipuri de protectie sociala vine din faptul ca-si propune sa ofere un suport comun mamei si copilului sau. Pornind de la nevoile personale si tinand seama de resursele si dificultatile mamei si ale copilului, lucrul in Centrul maternal se adreseaza in mod specific relatiei mama – copil intr-o perioada din existenta copilului a carei amprenta se regaseste in intreaga lui evolutie ulterioara.
  Centrul maternal este un serviciu de protecţie materno-infantilă de tip rezidenţial, care asigură dreptul fiecărui copil de a-şi păstra relaţiile familiale. Centrul este organizat pe model familial si are o capacitate de 5 locuri, fiind alcătuit din 5 camere (dormitoare) pentru cuplul mama – copil (cu baie proprie), o cameră pentru activităţi si petrecerea timpului liber, o sală pentru servirea mesei, o bucătărie, o spălatorie, un cabinet de educatie pentru sănătate şi prevenire îmbolnăviri, un cabinet pentru consiliere şi vizite.
  Misiunea Centrului maternal este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale. Acestea se realizează oferind mamei cu risc crescut de abandon, care se confruntă cu dificultăţi de natură materială, socială, profesională sau relaţională, suportul necesar pentru a deveni aptă să-şi asume responsabilităţi faţă de copil. În Centrul maternal se acordă mamei posibilitatea de a-şi cunoaşte copilul şi de a-şi consolida ataşamentul faţă de propriul copil, asigurând condiţii de prevenire a instituţionalizării copilului.
  Scopul Centrului maternal este acela de a acţiona pentru a preveni intrarea copilului în dificultate în sistemul de protecţie al Direcţiei – el fiind situat în categoria structurilor care intervin " în amonte".
  Centrul maternal oferă găzduire, hrană, asistenţă medicală şi consiliere cuplurilor mamă – copil, în cazurile acelor mame (în special al mamelor tinere) cu risc crescut de abandon.
  Serviciile oferite unui cuplu mamă – copil se pot întinde pe o durată de până la 1 an, în decursul căruia se încearcă convingerea mamei, a familiei acesteia, a tatălui sau altor rude de a-şi asuma, într-o formă sau alta, creşterea copilului, dând în acelaşi timp şi posibilitatea mamei de a-şi întări legătura cu copilul şi de a dezvolta un ataşament afectiv faţă de acesta.
  Mama şi copilul trăiesc într-un spaţiu care le oferă acestora un cadru securizant şi suportiv. Spaţiile individuale destinate cuplurilor mamă – copil sunt utilate în conformitate cu necesităţile adultului şi ale copilului, care răspund nevoii de intimitate a familiei. Cuplurile beneficiază de spaţii pentru petrecerea timpului liber, pentru prepararea şi depozitarea alimentelor, comune întregului grup de beneficiari şi utilate corespunzător.
  Centrul maternal asigură beneficiarilor o alimentaţie corespunzătoare din punct de vedere cantitativ şi calitativ, care răspunde nevoilor nutriţionale ale adultului (femeie adultă, gravidă, lăuză) şi ale copilului (nou-născut, sugar, copil cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani şi după caz, alte grupe de vârstă) ţinând cont de preferinţele acestora. Copiii au o alimentaţie care permite o dezvoltare normo-ponderală, iar pentru nou-născuţi şi sugari se promovează şi sprijină alimentaţia naturală a acestora. Mamele găzduite participă activ la prepararea şi servirea meselor, însuşindu-şi deprinderi adecvate unei bune alimentaţii.
  Copiii rezidenţi în centrul maternal beneficiază de asistenţă medicală profilactică şi curativă în vederea unei bune dezvoltări.
  Fiecare cuplu mamă – copil beneficiază de o intervenţie personalizată în funcţie de nevoile identificate la admiterea în centru, adaptată ulterior şi axată pe dezvoltarea autonomiei mamei şi pe pregătirea reîntoarcerii cuplului mamă – copil în mediul familial, în condiţii sigure şi favorabile dezvoltării copilului.
  Sprijinul oferit cuplului mamă – copil presupune implicarea unei echipe interdisciplinare formate din asistent social, psiholog, educator, asistent medical şi legătura cu întregul sistem de servicii existent la nivelul comunităţii.
  Centrul sprijină mama, în mod individualizat şi personalizat, în demersul de asumare a rolului matern, astfel încât aceasta să-i poată asigura copilului o dezvoltare corespunzătoare nevoilor sale afective, sociale, educaţionale şi medicale. Activităţile de educaţie şi consiliere a beneficiarelor privesc următoarele aspecte: igienă şi îngrijire personală, acordarea primului ajutor, nutriţie şi dietă, schema de vaccinări a copilului, infecţii cu transmitere sexuală, elemente de educaţie contraceptivă şi sexuală, consiliere psihologică, consiliere juridică. Deasemenea se desfăşoară activităţi pe teme educative de interes, de orientare şi consiliere vocaţională, de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare.
  Beneficiarele sunt încurajate să desfăşoare activităţi care să răspundă activităţilor de relaxare şi de dezvoltare a abilităţilor vocaţionale. Se organizează activităţi sociale care stimulează comportamentul matern în societate, activităţi care au drept scop asimilarea elementelor de gestiune a bugetului personal, activităţi de intermediere a relaţiei mamei cu diferite servicii aflate în comunitate, menite să sporească mamei capacitatea de (re)inserţie în viaţa autonomă şi de responsabilizare. Centrul maternal este plasat intr-un loc accesibil, aproape de Spital, Primarie, Politie, Biserica, Cabinete medicale, Tribunal, mijloace de transport in comun.

  Categoria de persoane beneficiare:

  Principalele categorii de beneficiari ai Centrului maternal sunt:
  - cuplul mamă – copil aflat în risc de degradare / ruptură a legăturii familiale: mame cu copii (cu vârsta de până la 3), cu risc de abandon (în general mame singure, mame minore, mame provenind din familii marginalizate, sărace, mame care se confruntă cu probleme financiare, relaţionale etc.);
  - gravide în dificultate (aflate în una / mai multe din situaţiile prezentate anterior) pe parcursul ultimului trimestru de sarcină.

  Modalitatea de selectare a beneficiarilor:

  Criteriile de admitere în Centrul maternal:
  - gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină aflată în situaţii de risc;
  - mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon ( mame singure, mame minore, mame provenind din medii sărace);
  - mame cu copii care temporar se confruntă cu probleme (financiare, profesionale, de relaţionare);
  - vârsta copilului să nu depăsească 3 ani (excepţie făcând situaţiile când există fraţi);
  - limita maximă a numărului de copii = 2;
  - nu sunt admise în centrul maternal mamele care prezintă tulburări importante de comportament sau de personalitate, mamele care sunt dependente de alcool sau de droguri.

  Desi institutiile rezidentiale au conditii sociale de ingrijire mult mai bune decat ale familiilor provenite din medii defavorizate, viata intr-o institutie nu asigura nevoia de afectivitate, atasament, autoritate parentala. Se stie ca in primul an de viata un copil are nevoie prioritar de dragoste, brate iubitoare, lapte de mama si un adaport cald. Informatiile referitoare la existenta unor alternative de protectie a cuplului mama – copil constituie un sprijin pentru mama derutata. Daca mama isi doreste copilul, o consiliere pertinenta poate oferi posibilitatea intelegerii problemelor cu care se confrunta aceasta si oferirea dreptului de a cunoaste alternativele care ar putea ajuta mama sa ramana alaturi de copilului ei.

  -----

   

  DOWNLOAD REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE: CENTRUL MATERNAL CĂLĂRAȘI

   

  Hotararea C.J. 113/26.06.2019

  Anexa 1

  CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

  DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ ŞI

  PROTECŢIA COPILULUI CĂLĂRAŞI

   

  REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A SERVICIULUI SOCIAL CU CAZARE:

  CENTRUL MATERNAL CĂLĂRAȘI

   

   

  ARTICOLUL 1

  Definiție

   

              (1)Regulamentul de organizare și funcționare este un document propriu al serviciului social Centrul Maternal Călărași, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr. 01/23.01.1998, prin care a fost înființat centrul, în vederea asigurarii funcționarii acestuia cu respectarea standardelor minime de calitate aplicabile și a asigurării accesului persoanelor beneficiare la informații privind condițiile de admitere, serviciile oferite , etc.

             (2)Prevederile prezentului regulament sunt obligatorii atât pentru persoanele beneficiare cât și pentru angajații centrului și după caz, pentru membrii familiei beneficiarilor, reprezentanților legali, vizitatori.

  ARTICOLUL 2

  Identificarea serviciului social

   

              Serviciul social Centrul Maternal Călărași, cod serviciul social 8790 CR- MC –I, este înființat și administrat de furnizorul D.G.A.S.P.C. Călărași acreditat conform Certificatului de acreditare seria AF nr. 000258/17.04.2014 și deține Licența de funcționare provizorie nr. 51/18.06.2015, sediul în Călărași, Parc Dumbrava, județul Călărași, cod poștal 910005.

  Centrul  Maternal Călărași este  un  serviciu social pentru protecția materno - infantilă de tip rezidențial, organizat pe model familial, care asigură dreptul fiecărui copil de a-și păstra relațiile familiale și are o capacitate de 5 locuri fiind alcătuit din 5 camere pentru mamă și copil (cu baie proprie), o cameră de zi, o sală pentru servirea mesei, o bucătărie, o spălătorie, un cabinet medical, un cabinet de evaluare socială, un cabinet de evaluare psihologică și consiliere, un izolator, precum și spații de depozitare a alimentelor, materialelor și echipamentului.

  ARTICOLUL 3

  Scopul serviciului social

   

              Scopul serviciului social Centrul Maternal Călărași este acela de acționa pentru a preveni intrarea copilului aflat în dificultate în sistemul de protecție al D.G.A.S.P.C. Călărași.

              Scopul acestui serviciu social il reprezintă prevenirea separării copilului de părinţii săi; centrul este un serviciu de tip rezidenţial, organizat pe model familial a cărui misiune este de a permite formarea, menţinerea şi întărirea legăturilor familiale, precum şi sprijinirea familiei pentru asumarea responsabilităţilor parentale.

              Principala misiune a Centrului Maternal Călărași este prevenirea separării copilului de familia sa prin construcţia şi consolidarea relaţiei mamă – copil, precum și mama – copil – familie (tată, familia largită).

         

  ARTICOLUL 4

  Cadrul legal de înființare, organizare și funcționare

   

              (1)Serviciul social Centrul Maternal Călărași funcționează cu respectarea prevederilor cadrului general de organizare și funcționare a serviciilor sociale, reglementat de Legea nr. 292/2011, Legea nr. 272/2004 R.

              (2)Standardul minim de calitate  aplicabil : Ordinul nr.81/2019 –standarde de calitate pentru serviciile sociale organizate ca centre maternale

             (3) Serviciul social Centrul maternal Călărași este înființat prin Hotărârea Consiliului județean Călărași nr. 01/23.01.1998 și funcționează în cadrul D.G.A.S.P.C. Călărași.

   

   

  ARTICOLUL 5

  Principiile care stau la baza acordării serviciului social

   

              Serviciul social Centrul Maternal Călărași se organizează și funcționează cu respectarea principiilor generale care guvernează sistemul national de asistență socială, precum și a principiilor specifice care stau la baza acordarii serviciilor sociale    prevăzute în legislația specifică, în convențiile internaționale ratificate prin lege și în celelalte acte internaționale în materie la care România este parte, precum și în standardele minime de calitate aplicabile.

              Principiile specifice care stau la baza prestării serviciilor sociale în cadrul Centrului maternal Călărași sunt urmatoarele:

  1. respectarea și promovarea cu prioritate a interesului persoanelor beneficiare;
  2. protejarea și promovarea drepturilor persoanelor beneficiare în ceea ce privește egalitatea de șanse și tratament, participare egală, autodeterminarea, autonomia și demnitatea personală și intreprinderea de actiuni nediscriminatorii și pozitive cu privire la persoanele beneficiare;
  3. asigurarea protecției împotriva abuzului și exploatării persoanei beneficiare;
  4. deschiderea către comunitate;
  5. asistarea persoanelor fără capacitate de exercițiu în realizarea și exercitarea drepturilor lor;
  6. asigurarea în mod adecvat a unor modele de rol și statul social prin încadrarea în unitate a unui personal mixt;
  7. ascultarea opiniei persoanei beneficiare și luarea în considerare a acesteia, ținându-se cont de vârstă, grad de maturitate, de discernământ și capacitate de exercitiu;
  8. facilitarea menținerii relatiilor personale ale beneficiarului și a contactelor directe după caz cu frații, părinții, alte rude, prieteni, precum și cu alte persoane față de care acesta a dezvoltat atașament;
  9. promovarea unui model familial de îngrijire a persoanei beneficiare;
  10. asigurarea unei îngrijiri individualizate și personalizate a persoanei beneficiare;
  11. preocupare permanenta pentru identificarea soluțiilor de integrare în familie sau după caz în comunitate, pentru scurtarea perioadei de prestare a serviciilor în baza potențialului și abilităților persoanei beneficiare de a trăi independent;
  12. incurajarea initiativelor persoanelor beneficiare și a implicării active acestora în soluționarea situațiilor de dificultate;
  13. asigurarea unei intervenții profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
  14. asigurarea confidențialitații și a eticiiprofesionale;
  15. primordialitatea responsabilității persoanei, familiei, cu privire la dezvoltarea propriei capacități de integrare și socială și implicare activă în soluționarea situațiilor de dificultate cu care se pot confrunta la un moment dat;
  16. colaborarea centrului cu serviciul public de asistență socială.

  ARTICOLUL 6

  Beneficiarii serviciilor sociale

   

  (1)Beneficiarii centrului rezidenţial maternal pot fi mame cu copii aflaţi în risc de separare de familie şi femei gravide aflate în situaţii de dificultate:
      a) mame singure cu copii/gravide care temporar nu au locuinţă şi/sau care se confruntă cu mari probleme financiare, profesionale şi relaţionale;
      - mame cu copii/gravide provenind din familii marginalizate sau dezorganizate incapabile să le ofere nici un fel de suport;
      – mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice;

      b) cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială.
      c) mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.

          Centrul asigură accesul beneficiarilor, pe o perioadă determinată de maximum 2 ani, la găzduire, îngrijire, educaţie şi servicii de pregătire pentru viaţa independentă, precum şi pentru integrarea/reintegrarea familială şi socio-profesională.

  (2)Conditiile de admitere în centru sunt următoarele:

  1. acte necesare:
  • cererea mamei prin care solicită şi motivează necesitatea găzduirii ei şi a copilului său în centru / solicitarea admiterii în CM a cuplului mamă minoră – copil din partea aparţinătorilor legali (în cazul părinților beneficiarei minore);
  • Plan de Servicii și Fișa de monitorizare a situatiei copilului întocmite de S.P.A.S de domiciliu;
  • Plan de Intervenție Personalizată întocmit de reprezentantul Centrului maternal pentru beneficiara minoră;
  • certificatul de naştere al copilului în copie xerox;
  • buletinul de identitate al mamei în copie xerox;
  • certificat căsătorie (dupăcaz) al mamei în copie xerox;
  • fişa medicală a copilului şi analizele medicale stabilite de normativele în vigoare;
  • fişa medicală/adeverinţa medicală de la medicul de familie al mamei;
  • acte/documente ce dovedesc nivelul de studii al mamei/copilului;
  • evaluarea iniţială a șituaţiei cuplului mamă – copil, ce va cuprinde şi date despre familia lărgită sau alte persoane importante;
  • anchete sociale efectuate la domiciliul mamei, bunicilor copilului;
  • dispozitia de admitere/ hotărârea de plasament/ sentința civilă (în funcție de cazuistică) ;
  • orice alte documente necesare admiterii în centru;

   

  b)criterii de eligibilitate ale beneficiarilor:

  • gravida aflată în ultimul trimestru de sarcină aflată în situaţii de risc;
  • mame cu copii nou născuţi, cu risc de abandon ( mame singure, mame minore, mame provenind din medii sărace);
  • mame cu copii care temporar se confruntă cu probleme (financiare, profesionale, de relaţionare);
  • vârsta copilului să nu depăsească 3 ani (excepţie făcând situaţiile când există fraţi);
  • limita maximă a numărului de copii = 2;
  • mame cu copii/gravide victime ale violenţei domestice;
  • cuplu mamă-copil inclus într-un program de restabilire a legăturii familiale, după ce copilul a avut o măsură de protecţie specială;
  • mame minore cu copii/gravide minore aflate în sistemul de protecţie specială a copilului.
  • nu sunt admise în centrul maternal mamele care prezintă tulburări importante de comportament sau de personalitate, mamele care sunt dependente de alcool sau de droguri.

   

  (3)Condiții de încetare a serviciilor

   

  Plecarea cuplului mama – copil din centru, prin încetarea perioadei de rezidență se pregătește de personalul specializat din cadrul centrului și se realizează pe baza Dispoziției directorului general al D.G.A.S.P.C sau Hotărârii Comisiei pentru Protecția Copilului Călărași sau Sentintei Civile emise de Tribunalul Călărași.

  Pregătirea părăsirii centrului are la bază următoarele aspecte:

  • evaluarea finală a nevoilor cuplului mamă – copil în vederea elaborării planului de servicii post-rezidenţiale ;
  • mama cunoaşte în detaliu demersurile care urmeazăsă fie întreprinse, persoanele de sprijin, profesioniştii ce urmează a fi implicaţi în implementarea planului de servicii post-rezidenţiale;
  • implicarea în elaborarea planului de servicii post –rezidentă şi în monitorizarea implementării acestuia, autorităţilor locale din comunitatea în care se integrează cuplul mamă – copil;
  • îndeplinirea formalităţilor administrative şi legale pentru părăsirea CM de către cuplul mamă – copil;

  La plecare, mama va primi copii după următoarele documente: planul de servicii şi revizuirile acestuia, evaluarea iniţială, periodică şi finală, planul de servicii post-rezidenţiale .

  Găzduirea poate fi întreruptă înainte de expirarea perioadei prevăzute în Contractul de Rezidenta, în următoarele condiţii:

  • când sunt îndeplinite obiectivele din Plan Personalizat de Intervenție;
  • când s-au identificat alte soluţii pentru cuplul mamă – copil (alte servicii de tip rezidenţial sau de tip familial adecvate situaţiei cuplului mamă – copil);
  • la solicitarea scrisă a mamei;
  • încălcarea repetată de către mamă a Regulamentului de Ordine Interioară.

  (4)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de către Centrul Maternal Călărași au urmatoarele drepturi :

  1. să li se respecte drepturile și libertățile fundamentale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, religie, opinie sau alta circumstanță personală ori socială ;
  2. să participe la procesul de luare a deciziilor în furnizarea serviciilor sociale, respectiv la luarea deciziilor privind intervenția socială care li se aplică ;
  1. să li se asigure păstrarea confidentialitatii asupra informațiilor furnizate și

  primite ;

  1. să li se asigure continuitatea serviciilor sociale furnizate atât timp cât se mențin condițiile care au generat situația de dificultate ;
  2. să fie protejați de lege atât ei, cât și bunurile lor, atunci când nu au capacitate de exercițiu ;
  3. să li se garanteze demnitatea, intimitatea și respectarea vieții intime ;
  4. să participe la evaluarea serviciilor sociale primite ;
  5. să li se respecte toate drepturile speciale în situația în care sunt minorii sau persoane cu dizabilitati ;

  (5)Persoanele beneficiare de servicii sociale furnizate de către Centrul Maternal Călărași au urmatoarele obligații :

  1. să furnizeze informații corecte cuprivire la identitate, situațief amilială,socială, medicală și economică;
  2.  să participe, în raport cu vârsta la procesul de furnizare a serviciilor sociale ;
  3. să contribuie, în conformitate cu legislația în vigoare, la plata serviciilor sociale furnizate,în funcție de tipul serviciului și de situația lor materială ;
  1. să comunice orice modificare intervenită în legatură cu situația lor personală ;
  2. să respecte prevederile prezentului regulament.

  ARTICOLUL 7

  Activitati și funcții

   

              Principalele functii ale serviciului social Centrul Maternal Călărași sunt următoarele:

  1. de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activități:
  2. reprezentarea furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară;
  3. găzduire pe o perioada maximă de 2 ani (amplasamentul și condiții de locuit – spații individuale și comune);
  4. evaluarea inițială, evaluarea detaliată, stabilirea și monitorizarea Programului Personalizat de Interventie, evaluarea finală ,elaborarea Planului de servicii post- rezidență;
  5. ingrijire personala
  6. asigurarea hranei, conform normativelor în vigoare;
  7. asigurarea materialelor de igiena personala întreținerea spațiului de locuit, echipament și cazarmament adecvat nevoilor beneficiarilor;
  8. menținerea și monitorizarea stării de sănătate;
  9. educație și consiliere psihologică individuală și de grup( asumarea rolului matern, însușirea și dezvoltarea competențelor necesare pentru creșterea copilului, dezvoltarea abilităților parentale, dobândirea încrederii în sine și ceilalți, dobândirea de deprinderi sociale, inclusiv a abilităților de comunicare, dobândirea capacității de a lua decizii, dobândirea de cunoștinte privind serviciile sociale, drepturile pe care le au în calitatea lor de părinți, pregătirea părăsirii centrului, pregătirea pentru naștere în cazul gravidelor, dezvoltarea abilităților privind gestionarea timpului, a banilor și a crizelor, activitati de educație pentru sănătate și planificare familială, activități privind prevenirea abuzurilor și a situațiilor abuzive atât în relația mamă – copil cât și în relația beneficiar – angajat, includerea și participarea tatalui și a familiei largite în activitățile prevăzute în planul individualizat de protecție) intervenții în situații de criză;
  10. dobândirea deprinderilor de viață independentă;
  11. integrare socială( restabilirea relațiilor cu familia și cu tatăl copilului, stabilirea paternității copilului, identificarea unei locuințe, respectarea și păstrarea identității religioase, botezul copilului, facilitarea obtinerii drepturilor și prestațiilor sociale);
  12. integrarea școlară și profesională (identificarea unui loc de muncă potrivit competențelor beneficiarului, participarea la cursuri de calificare/recalificare/reconversie profesională, continuarea studiilor);
  13. înscrierea la creșă/grădiniță/ școală în cazulcopiilor;
  14. asigurarea banilor de nevoi personale, conform legislației în vigoare ;
  15. asigurarea indemnizației la ieșirea din centru reprezentând echivalentul unui salariu minim pe economie, conform legislației în vigoare;
  16. activități post rezidențiale( monitorizarea situației socio-familiale a cuplului mamă – copil);
  17. dezvoltarea de relații de parteneriat cu actorii sociali implicați în protecția și sprijinirea cuplului mamă – copil.
  1. de informare a beneficiarilor, potențialilorbeneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activități:
  2. campanii de informare la nivel local și județean;
  3. ghidul beneficiarului;
  4. pliante de informare;
  5. informare către mass media locală.
  6. de promovare a drepturilor beneficiarilor și a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum și de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități:
  7. campanii de informare la nivel local/județean;
  8. organizarea de întâlniri și mese rotunde cu reprezentanții autorităților locale, reprezentanții diferitelor etnii.
  9. de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea urmatoarelor activități:
  10. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor;
  11. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate;
  12. completarea Chestionarului de evaluare a serviciilor acordate de către beneficiarii centrului la final de rezidență.
  13. de administrare a resurselor financiare, materiale și umane ale centrului prin realizarea următoarelor activități:
  14. aprovizionarea permanenta și conformă nevoilor specifice beneficiarilor centrului, cu alimente, materiale și echipamente;
  15. întreținerea spațiilor și a echipamentului din dotare;
  16. prevenirea incendiilor și intervenția în situații de urgență;
  17. monitorizarea și controlul activității administrative;
  18. corelarea, conform standardelor în vigoare, a numărului de personal raportat la numărul de beneficiari;
  19. stabilirea sarcinilor profesionale prin prisma asigurării calității serviciilor;
  20. participarea și munca în echipă;
  21. formarea permanentă a angajaților centrului;
  22. supervizare internă și externă a activității personalului centrului;
  23. încadrarea în standardele minime de cost pentru serviciile sociale, conform legislației în vigoare.

   

  ARTICOLUL 8

  Structura organizatorică, numărul de posturi și categoriile de personal

   

              (1) Serviciul social Centrul Maternal Călărași funcționeaza cu un număr total de 16 persoane angajate, conform prevederilor Hotararii Consiliului județean Călărași nr. 123/31.08.2015 de aprobare a Organigramei D.G.A.S.P.C. Călărași, din care:

  1. personal de conducere: 1 șef centru
  2. personal de specialitate: 1 asistent social, 1 psiholog, 3 educatori, 1 asistent medical, 3 supraveghetori de noapte;
  1. personal cu funcții administrative, gospodărire, întreținere – reparații, deservire: 1 bucătar, 1 magaziner, 2 muncitori de întreținere cu atribuții de pază, 1 îngrijitor de curățenie, 1 conducător auto.

  (2)Personalul de specialitate reprezintă 62,5% din totalul personalului.

  ARTICOLUL 9

  Personalul de conducere

   

              (1)Personalul de conducere este reprezentat de șeful de centru.

             (2)Atribuțiile personalului de conducere sunt:

  1. asigură coordonarea, îndrumarea și controlul activităților desfășurate de personalul serviciului și propune organului competent sancțiuni disciplinare pentru salariații care nu-și îndeplinesc în mod corespunzator atribuțiile, cu respectarea prevederilor legale din domeniul furnizării serviciilor sociale, codului muncii, etc;
  1. elaborează rapoartele generale privind activitatea serviciului social, stadiul implementării obiectivelor și întocmește informări pe care le prezintă furnizorului de servicii sociale;
  2. propune participarea personalului de specialitate la programele de instruire și perfectionare;
  3. colaboreaza cu alte centre/alți furnizori de servicii sociale și/sau alte structuri ale societății civile în vederea schimbului de bune practici, a îmbunătățirii permanente a instrumentelor proprii de asigurare a calității serviciilor, precum și pentru identificarea celor mai bune servicii care să răspundă nevoilor persoanelor beneficiare;
  4. întocmește raportul anual de activitate;
  5. asigură buna desfășurare a raporturilor de muncă dintre angajații centrului;
  6. propune furnizorului de servicii sociale aprobarea structurii organizatorice și a numărului de personal;
  7. desfășoară activități pentru promovarea imaginii centrului în comunitate;
  8. ia în considerare și analizează orice sesizare care îi este adresată, referitoare la încălcări ale drepturilor beneficiarilor în cadrul serviciului pe care îl conduce;
  9. răspunde de calitatea activităților desfășurate de personalul din cadrul centrului și dispune, în limita competenței, măsuri de organizare care să conducă la îmbunătățirea acestor activități sau, după caz, formulează propuneri în acest sens;
  10. organizează activitatea personalului și asigură respectarea timpului de lucru și a regulamentului de organizare și funcționare;
  11. reprezintă centrul în relațiile cu furnizorul de servicii sociale și,după caz, cu autoritățile și instituțiile publice, cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate;
  12. asigură comunicarea și colaborarea permanentă cu serviciul public de asistență socială de la nivelul primăriei și de la nivel județean, cu alte instituții publice locale și organizații ale societății civile active în comunitate, în folosul beneficiarilor;
  13. asigură îndeplinirea  măsurilor de aducere la cunoștința atât personalului, cât și beneficiarilor a prevederilor din regulamentul propriu de organizare și funcționare;
  14. asigură încheierea cu beneficiarii a contractelor de furnizare a serviciilor sociale;
  15. asigură respectarea și aplicarea standardelor minime de calitate;
  16. răspunde de managementul echipei și de buna comunicare internă;
  17. verifică și validează documentele referitoare la intrarea/ieșirea cuplului mamă – copil, PPI, evaluarea internă, evaluarea personalului, etc.

  (3)Funcția de conducere se ocupă prin concurs sau, după caz, examen, în condițiile legii.

              (4)Candidații pentru ocuparea funcției de conducere trebuie să fie absolvenți cu diplomă de învățământ superior în domeniul psihologiei,asistență socială și sociologie, cu vechime de minimum 2 ani în domeniul serviciilor sociale, sau absolvenți cu diplomă de licență ai  învățământului superior în domeniul juridic, medical, economic și al științelor administrative, cu experiență de minimum 5 ani în domeniul serviciilor sociale.

              (5)Sancționarea  disciplinară  sau eliberarea  din funcție  a conducatorului instituției se face în condițiile legii.

  ARTICOLUL 10

  Personalul de specialitate

  (1)Personalul de specialitate este reprezentat de:

  • asistent medical (325901);
  • asistent social (263501);
  • educator (234203);
  • psiholog (263411);
  • supraveghetor noapte.

  (2)Atribuții ale personalului de specialitate:

  • asigură derularea etapelor procesului de acordare a serviciilor sociale cu respectarea prevederilor legii, a standardelor minime de calitate aplicabile și a prezentului regulament;
  • colaborează cu specialiștii din alte centre în vederea soluționării cazurilor, identificării de resurse, etc;
  • monitorizează respectarea standardelor minime de calitate;
  • sesizează conducerii centrului situații care pun în pericol siguranța beneficiarului, situații de nerespectare a prevederilor prezentului regulament, etc;
  • întocmește rapoarte periodice cu privire la activitatea derulată;
  • face propuneri de îmbunătățire a activității în vederea creșterii calității serviciului și respectării legislației;

  (3)Atribuții și răspunderi ale personalului de specialitate din CM Calarasi pe specialități,după cum urmează:

  Asistent medical

  - asigură menținerea unei bunăstări de sănătate din toate punctele de vedere (fizic, psihic, comportamental);

  - efectuează triajul epidemiologic al copiilor și mamelor primite în unitate;

  - urmăreşte şi îndrumă mama privind starea de sănătate a ei şi a copilului său;

  - asigură înscrierea cuplului mamă – copil la un medic de familie;

  - completează în fișa medicală a copilului antecedentele și vaccinările, temperatura, greutatea, talia, perimetrele și le actualizează  periodic. Informează medicul de orice neregulă  înregistrată  în sănătatea copilului nou primit şi a mamei;

  - completează datele de sănătate precum și parametrii de dezvoltare fizică în fișa copilului;

  - răspunde de aplicarea și respectarea normelor de igienă la recepția, depozitarea, prelucrarea și distribuirea alimentelor, la întreținerea igienică a blocului alimentar;

  -calculează valoarea calorică și structura meniurilor zilnice şi se implică în buna organizare a programului zilnic astfel încât copiii să beneficieze de o alimentaţie corectă, de activităţi în aer liber, de ore de somn suficiente, colaborează în acest scop atât cu mamele câtşi cu educatorii şi supraveghetorii de noapte;

  - răspunde de luarea și păstrarea probelor de alimente;

  - participă și supraveghează mama la prepararea alimentației copilului, ținând cont de indicațiile dietetice;

  - efectuează tratamentul prescris de medic și răspunde de corectitudinea administrării, se asigură că se efectuează vaccinările;în lipsa medicului poate administra din proprie inițiativă antitermice, calmante, unguente;

  - supervizează acordarea de medicamente copilului de către mamă şi o învaţă regulile de observare şi îngrijire a copilului bolnav;

  -însoțește copilul și mama la internarea în spital, la efectuarea diferitelor examene medicale;

  - urmărește și asigură respectarea normelor igienice de prevenire și combatere a bolilor transmisibile;

  - efectuează activităţi privind igiena alimentaţiei şi diversificarea alimentaţiei conform vârstei, precum şi activităţi privind educația sanitară (igiena personală  igiena copilului, igiena locuinţei, prevenirea îmbolnăvirilor) a mamelor rezidente în centrul maternal;

  - pregăteşte întreg personalul şi mamele rezidente în vederea acordarii primului ajutor;

  - participă la elaborarea şi implementarea PIS;

  - colaborează cu ceilalţi membrii ai echipei pluridisciplinare în vederea atingerii obiectivelor cuprinse în PIP/PS şi PPI;

  - întocmeşte rapoarte periodice privind activităţile desfăşurate şi rezultatele obţinute;

  - încurajează cuplul mamă – copil în ameliorarea relației cu familia;

  - participă la informarea și educarea pentru evitarea sarcinilor nedorite a tinerelor femei ce provin din medii defavorizate și nu-și pot asuma responsabilitatea unui copil;

  - informează și acompaniază în vederea relaționării cu servicile de sănătate;

  - consiliază și acompaniază gravida pe perioada sarcinii,  astfel încât, aceasta să nu devină  o sarcină nedorită;

  - acompaniază  mama imediat după naștere, pentru ca relația mamă – copil să fie  una responsabilă;

  - mediază relația gravidei cu serviciul de sănătate;

  - acţionează în spiritul respectului faţă de unicitatea, demnitatea şi respectul persoanei în dificultate, a păstrării intimităţii şi anonimatului acestora potrivit secretului profesional;

  - îndeplineşte alte sarcini încredinţate de către șeful centrului.

  Asistent social

  - intervine prin metode și tehnici specifice profesiei de asistent social asupra familiilor și copilului aflate/aflat în dificultate/situații de criză/situații de risc,

  - își aduce aportul la toate acțiunile de prevenirea instituționalizării copilului;

  - acționează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate.

  - dezvoltă proiecte de acțiune, singur și/ sau în parteneriat cu D.G.A.S.P.C., asupra copilului și familiei în dificultate;

  - este responsabilul de caz pentru fiecare cuplu mama – copil aflat în centrul maternal;

  - întocmește anchete sociale, rapoarte, propuneri pentru cazurile semnalate;

  - înaintează dosarele sociale pentru soluţionare C.P.C., Instanţă judecătorească sau DGASPC în termene legale;

  - intervine ,punctual, prin activități  de  susținere și consiliere a familiei și copilului;

  - realizează evaluarea primară a cazului, care stă la baza întocmirii Planului de Servicii/ Planul Individualizat de Protecţie conform SMO învigoare ( Ordinul nr. 81/ 2019);

  -coordonează activităţile legate de elaborarea şi implementarea Programului Personalizat de Intervenţie;

  - evaluează periodic (săptămânal, lunar, trimestrial) evoluția fiecărui caz, rezultatele fiind incluse în dosarul fiecărei rezidente cât şi reevaluarea cazului;

  -aplică metoda managementului de caz în instrumentarea cazurilor îndeplinind atribuții specifice: coordonează eforturile, demersurile şi activităţile de asistenţă socială, de prevenire a separării copilului de familia sa, elaboreazăplanul de intervenţie,colaborează cu echipa multidisciplinară asigurând comunicarea între toate părţile implicate în rezolvarea cazului, asigură respectarea etapelor managementului de caz;

  - întocmește și actualizează dosarul familiei rezidente în CM,

  - întocmeşte contractul pentru acordarea de servicii sociale;

  - realizează activități de educație, consiliere, orientare care favorizează dezvoltarea autonomiei mamei și pregătirea ei pentru a se întoarce în familie;

  - susținere,  acompaniere, intervenţie în continuarea/finalizarea cursurilor şcolare;

  - identifică necesitatea formării profesionale în rândul rezidentelor, le acompaniază, conform cerinţelor şi aptitudinilor acestora;

  - întreprinde demersuri pentru gasirea unui loc de muncă pentru beneficiare;

  - realizează anchete și vizite la familia naturală a mamei;

  - intermediază vizitarea mamei și copilului în centrul maternal de către membrii familiei;

  - organizează ședinte de consiliere pentru membrii familiei;

  -organizează întâlniri de lucru cu echipa pluridisciplinară şi întocmeşte procesele verbale în urma acestor întruniri;

  - realizează campanii de informare și sensibilizare a comunității la problemele mamelor singure;

  - identifică cazuri care au nevoie de protecție în centrul maternal;

  - observă şi intervine în derularea în bune condiții a îngrijirii mamei și a copilului în centrul maternal;

  - reevaluează  situația familiei naturale/largite în vederea reintegrării mamei și copilului;

  - urmărește cazurile de reintegrare familială;

  - consolidează relația mamă – copil pentru asigurarea stabilității cuplului;

  - acționează  în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecția copilului;

  - îndeplinește alte sarcini încredințate de către șeful centrului;

  - acționează în spiritul respectului față de unicitatea, demnitatea şi valoarea persoanei în dificultate, a păstrării intimității și anonimatului acestora potrivit secretului profesional.

  Educator

  - participă împreună cu echipa pluridisciplinară  la  derularea  PIP/PS,  precum şi a PPI şi realizează activități cuprinse în acesta, conform standardelor în vigoare, participă la monitorizarea planului şi reevaluările acestuia ce au în vedere atingerea obiectivelor;

  - cunoaşte procedurile de protecţie împotriva abuzurilor în relaţia mamă – copil şi cuplul mamă – copil şi personal şi le semnalează șefului de centru;

  - ajută mama să dobândească deprinderile de bază pentru creşterea copilului, prin activităţi formative individuale şi de grup;

  - asigură supervizarea mamelor şi supravegherea copiilor în spaţiile colective, răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit număr de ore, datorită unor activităţi în comunitateincluseîn PPI;

  - observă comportamentul mamei, notează observaţiile în dosarul cuplului mamă – copil şi informează responsabilul de caz asupra situaţiilor mai deosebite, precum şi asupra progreselor înregistrate;

  Educare:

  • dezvoltă un demers educațional individualizat în vederea respectării și afirmării personalității copilului;
  • este permanent la dispoziția cuplului mama – copil, ca persoană de referință în cadrul Centrului maternal;
  • consiliază/ învață mama să acorde o îngrijire corespunzatoare copilului;
  • ajută cuplul mamă – copil să amelioreze sau să rezolve starea de dificultate în legătură cu familia naturală/lărgită;
  • organizează activități gospodăreși împreună cu mamele rezidente;
  • cunoaște stadiile de dezvoltare a copilului și personalității lui, cunoaște noțiuni elementare de psihologie;
  • cunoaște și asigură prin propria activitate respectarea drepturilor copilului;
  • se implică în activităţi educative, respectiv alfabetizarea tinerelor mame ce nu au abilităţi de scris-citit;

  Comunicare

  • discută cu mama și copilul ( preșcolar sau școlar) într-un climat de încredere și respect reciproc, ascultă opiniile acestora și stimulează inițiativa;
  • discută cu mama și cu familia acesteia, cultivându-i încrederea în sine, prezentându-i alternative de viitor;
  • știe să fie un bun observator al cuplului mamă – copil sub toate aspectele;

  Prevenire și îngrijire:

  • aplică și verifică respectarea normelor de protecție, de evitarea accidentelor și de profilaxia îmbolnăvirilor,
  • cunoaște principalele semne de alarmă și stări de boală specifice copilăriei și adultului şi acordă primul ajutor;
  • supraveghează (în lipsa asistentului medical) mama, în administrarea medicamentelor de uz curativ prescrise de medic;
  • formează autonomia cuplului mamă – copil în igiena personală, hrănire, viață sănătoasă;
  • supraveghează modul de efectuarea igienei personale și când este cazul intervine activ explicând necesitatea măsurilor de igienă.
  • supraveghează şi îndrumă mama rezidentă în vederea spălării hainelor şi lenjeriei proprii, în folosirea corespunzătoare a maşinilor de spălat şi uscătorului de rufe, conform procedurilor specifice centrului;
  • în caz de izolare a cuplului mamă – copil, educatorul va supraveghea îndeaproape stareacuplului, precum și alte nevoi ale acestora (asigurarea articolelor de vestimentaţie curate, a produselor de igienă şi curăţenie, menţinerea igieneipersonale, menţinere acurăţeniei izolatorului, asigurarea meselor şi alte intervenţii specifice), va supraveghea mama în administrarea medicamentelor (în lipsa asistentului medical).

  Socializare:

  • stimulează cuplul mamă – copil pentru integrare în comunitate;
  • însoțeste mama la cumpărături;
  • acţionează în sensul autonomizării mamei si identificarea de către aceasta a celor mai bune şi viabile soluţii pentru rezolvarea situaţiei de criză;
  • pregătește cuplul  pentru  integrarea socială, pentru viața de familie.

  Răspunde  de  dotarea rezidenţilor cu îmbrăcăminte, echipament, rechizite și alte articole  necesare, contrasemnând  bonul de eliberare din magazie a materialelor respective;

  Participă  la inventarierea bunurilor materiale aflate în gestiunea sa;

  Nu are voie să înstrăineze materialele sau obiectele de inventar din evidența instituției; își însușește și respectă prevederile legislației din domeniul securității și sănătății în muncă;

  Răspunde, alături de mamele rezidente de integritatea fizică și psihică a copiilor  prezenți în centru și informează  șeful de centru/înlocuitorul său legal cu privire la orice abuz fizic, emoţional, sexual sau de altă natură, indiferent cine este persoana care l-a înfăptuit.

  Cunoaște și respectă conținutul documentelor relevante pentru munca sa: misiunea instituției, MOF, ROI, ROF, Codul etic și procedurile de lucru specifice;

  Respectă principiile care stau la baza activității instituției și regulile deontologice.

  Cunoaște legislația din domeniul protecției copilului;

  Intocmește în timp util referate de necesitate pentru materialele de care are nevoie în desfășurarea activității cu rezidenții și le prezintă pentru discuții conducerii unității.

  Participă  la vizitele beneficiarilor (în absenţa asistentului social);

  Are obligația de a nota în raportul de tură toate evenimentele întâmplate – programul de desfășurare a activității, evenimentele deosebite produse în tura respectivă – pozitive și negative; păstrează în bună stare toate documentele în copie care îi sunt înmânate și are grijă  să fie afișate în mod corect; raportul de tură și alte documente întocmite nu sunt aruncate,  ci păstrate în arhiva unității. Schimbul de tură dintre educator –  supraveghetor – educator,  va cuprinde nu doar informații verbale referitoare la beneficiari ci și un control amănunțit al

  acestora chiar dacă, la prima vedere, aceștia prezintă  o stare bună  de  sănătate, o dispoziție bună de comportament.

  • Declară imediat conducerii unității orice îmbolnăvire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale
  • îndeplinește și alte sarcini date de șeful centrului.

  Psiholog

  - intervine asupra copilului şi mamei/gravide în situaţie de criză;

  - își aduce aportul la toate acțiunile de prevenire a măsurilor de instituționalizare ale copilului;

  - acționează cu prioritate pentru ocrotirea în sistem familial a copilului în dificultate;

  -îşi aduce aportul în evaluarea iniţială a cuplurilor aflate în situaţii de risc;

  - evaluează aspectele psihologice ale cuplurilor mama-copil și intervine prin tehnici specifice pentru formarea/dezvoltarea/consolidarea atașamentului matern al rezidentelor din centrul maternal;

  - evaluează contextul familial, socio-economic, profesional și cultural în care apar și se manifesta probleme psihologice de natură să afecteze relațiile normale copil-mamă/părinţi, copil-membrii familiei naturale/lărgite;

  - evaluează starea de sănătate mentală și gradul de discernământ al persoanelor care intră în contact cu cuplul mamă-copil;

  - analizează situatia specifică fiecărui caz, identifică problemele asupra cărora poate să acționeze și planifică activitatea de evaluare și consiliere a mamei şi copilului (acolo unde este cazul); intervine alături de asistentul social la identificarea unui mediu de siguranţă (locativă, de acceptare şi non-conflict) a cuplului pe perioada rezidenţei, conform obiectivelor din PPI;

  - stimulează formarea, dezvoltarea și consolidarea competențelor materne (a capacităților de asigurare a îngrijirii corespunzatoare și securității copilului, de satisfacere a nevoilor emotionale ale copilului) și a unui mediu securizant;

  - acorda consiliere psihologică, pentru menținerea, crearea, dezvoltarea sau normalizarea relațiilor familiale, având permanent în vedere principiul respectării ,,interesului superior al copilului;

  - asigură consiliere și terapie suportivă pentru favorizarea disponibilității emoțional-afective și asumarea responsabilităților materne față de copil;

  - intervine prin terapii de scurtă durată focalizate pe problemă, pentru promovarea comportamentului prosocial al mamei;

  - sprijină mama şi copilul pentru depăşirea eventualelor situaţii de criză survenite în timpul perioadei de monitorizare post – re/integrare în vederea menţinerii unor relaţii durabile mamă/copil – familie şi accesul la resurse al clienţilor;

  -corelează intervenţiile în plan psihologic cu celelalte componente ale intervenţiei: în plan social, educaţional, medical;

  -implică clienţii în luarea deciziilor privind intervenţiile în plan psihologic;

  -consiliaza femeile însărcinate și mamele ce fac parte din categoriile sociale defavorizate, predispuse la abandonul copilului;

  • realizeaza pregătirea psihică a femeii gravide rezidente pentru momentul nașterii;

  - conștientizează rolul său în echipa serviciului, este membru activ al echipei pluridisciplinare și dezvoltă relații profesionale pe orizontală și pe verticală, facilitând integrarea personalului pentru munca în echipă;

   - cunoaște strategia și proiectul instituțional al serviciului, participă la reuniuni de lucru și la proiecte inovante în favoarea cuplului;

  - acționează în sensul aplicării strategiei guvernamentale privind protecția copilului;

  - planifică și susține diferite teme de educație profesională continuă pe problematica dezvoltării copilului și relațiilor cu familia, la delegarea expresă a coordonatorului, pentru personalul de educare, îngrijire și supraveghere al centrului maternal;

  - îndeplinește alte sarcini încredințate de către șeful centrului;

  - acționează în spiritul respectului fată de persoanele în dificultate, a păstrării intimității și anonimatului acestora potrivit secretului profesional (modalităţi de comunicare adaptate clientului, tonalitate adecvată, etc.)

  Supraveghetor noapte

  - supraveghează cuplul mamă – copil în timpul noptii, în intervalul cuprins de la preluarea de la educator și încredintarea lor, a doua zi, educatorului;

  -asigură supervizarea mamelor şi supravegherea copiilor în spaţiile colective, răspunzând direct de copiii ale căror mame lipsesc din centru pentru un anumit număr de ore, datorită unor situaţii neprevăzute;

  - ține legătura cu educatorii, cărora le comunică observațiile sale asupra comportării și sănătății cuplului mamă – copil, pe care le consemnează într-un registru special;

  - supraveghează și îndrumă cuplul mamă – copil în efectuarea toaletei de seară și dimineață, urmărind consolidarea deprinderilor igienico-sanitare ale mamei față de copilul său;

  - în  cazul izolării unui cuplu mamă – copil, va supraveghea îndeaproape starea de sănătate, administrarea medicamentelor şi alte nevoi ale acestuia prin intervenţii specifice;

  - sprijină și supraveghează mama în pregătirea mesei copilului în timpul nopții ( inclusiv, spălarea şi sterilizarea biberoanelor);

  - controlează și urmărește ca mama să respecte și să păstreze curațenia și ordinea atât în propria cameră  cât și în incinta centrului maternal ( cameră de zi, sală de mese, holuri, bucătărie);

  - sprijină personalul medical și supraveghează pe timpul nopții administrarea tratamentului medicamentos la copil, respectând indicațiile medicale;

  - acordă primul ajutor în caz de îmbolnăvire a cuplului mamă – copil și apelează  la serviciile sanitare de urgență în caz de agravare a situației;

  - veghează la respectarea pe timpul turei a normelor prevăzute în regulamentul de ordine interioară, a liniștii pe timpul nopții; orice abatere fiind consemnată în registrul special și comunicată educatorului și asistentului social;

  - răspunde, controlează și supraveghează păstrarea în bune condiții, în timpul turei, a echipamentului dat în folosire cuplului mamă – copil și din unitate;

  - urmărește respectarea măsurilor de prevenirea incendiilor, normelor de protecție și evitare a accidentelor;

  - trebuie să cunoască numerele de telefon ale șefului unitatii, pompieri, poliție, spitalul de urgență, salvare, pentru a sesiza la nevoie aceste organe.

  -  acţionează în spiritul unicităţii, valorii şi respectului faţă de persoanele în dificultate, a păstrării intimitătii şi anonimatului acestora potrivit secretului profesional;

  -  controlează aerisirea și încălzirea dormitoarelor, robinetele la grupul sanitar;

  -  răspunde de respectarea condițiilor igienico-sanitare în modul și de igiena personală a mamelor şi copiilor;

  - se va prezenta la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate; nerespectarea acestei sarcini atrage sancționarea disciplinară, cu atât mai mult cu cât analizele sunt plătite de către angajator. Dacă a primit atribuții pentru un alt post, va efectua și analizele medicale corespunzatoare  acestuia,  nu doar pentru postul pentru care este angajat.

  - îndeplinește și alte sarcini date de  șeful  centrului.

  ARTICOLUL 11

  Personalul administrativ, gospodărire, întreținere – reparații, deservire

   

  (1)Personalul administrativ asigură activitățile auxiliare serviciului social: aprovizionare, asigurarea meselor beneficiarilor, mentenanță, pază, curățenie și igienă, transport, etc. și este reprezentat de:

  • magaziner;
  • muncitori întreținere;
  • îngrijitor;
  • șofer;
  • bucătar.

  (2)Atribuțiile personalului administrativsunt,după cum urmează:

  Magaziner

   

  • Primește și eliberează alimente, materiale și obiecte de inventar pe care le are în gestiunea sa, ține evidența lor și completează  la timp operațiile de înregistrare și eliberare a acestora, precum și centralizarea consumurilor la sfârșit de lună;
  • Asigură aprovizionarea unității cu materiale și bunuri necesare;
  • Eliberează bunurile solicitate pe bază de referat aprobat de conducerea unității, alimentele vor fi eliberate pe baza foii de masă,  verificată și avizată  de conducerea unității;
  • Are obligația de a preveni în scris forma de risipă, sustragere și degradare a mărfurilor din gestiunea sa;
  • Are obligația de a comunica în scris conducerea unității despre plusurile și minusurile din gestiune, despre cazurile în care se constată că bunurile sunt distruse, degradate sau sustrase ori există pericol de a se ajunge în asemenea situații, cazurile în care stocurile aflate în gestiune au atins limitele cantitative minime sau maxime, stocuri de bunuri fără mișcare, cu mișcare lentă sau greu vandabile;
  • Impreună cu asistentul medical șibucătarul, întocmește meniul săptămânal și îl supune spre aprobare conducerii unității;
  • Controlează zilnic calitatea preparatelor alimentare dar și modul de păstrare șiconservare al acestora;
  • Asigură și menține curățenia în magaziile pe care le gestionează;
  • Aplică și răspunde de respectarea normelor de igienă, protecția muncii și PSI la locul de muncă, completează fişele de protecţie a muncii, conform legislaţiei în domeniu ;
  • Răspunde de securitatea rezidenţilor în tura de serviciu;      
  • Sprijină și ajută educatorul,  atunci când acesta solicită   ajutorul  in situația în care viața unui cuplu mamă-copil/ii  se află în pericol ;
  • Are o atitudine corespunzatoare față de rezidenţi și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;
  • Asigură gestiunea fizică a stocului de marfă
  • Operează în stoc mişcările de marfă
  • Păstrează documentele justificative legate de stocuri, original sau copie (după caz).
  • Efectuează lunar inventarul stocului de marfă
  • Participă activ la operaţiunile de încărcare/descărcare a mărfii la/din magazia unității
  • Oferă informaţii despre stocuri departamentelor D.G.A.S.P.C. Călărași
  • Respectă legislaţia de gestiune a stocurilor\Introduce marfa în stoc în baza documentelor de intrare
  • Efectuează operaţiuni de intrare în stoc a mărfii
  • Efectuează recepţia fizică a mărfii la intrarea în magazia unitatii
  • Raportează superiorului ierarhic diferenţele între marfa fizică şi cea scriptică, apărute la recepţia mărfii la magazie
  • Verifică documentele la introducerea NIR-ului şi semnalează eventualele neconcordanţe
  • Înregistrează, prelucrează şi păstrează informaţiile referitoare la șituaţia stocurilor
  • Raportează lunar rezultatele activităţii de gestiune a stocului
  • Utilizează eficient spaţiul de depozitare a mărfurilor
  • Predă marfa către beneficiari, conform documentelor emise
  • răspunde de: Acurateţea înregistrărilor în stoc;Înregistrarea sistematică şi cronologică a datelor privind stocurile;Îndeplinirea la timp şi întocmai a sarcinilor specifice trasate sau stabilite de superiorul ierarhic; Calitatea raportărilor şi a informărilor;Livrarea mărfii către beneficiari în timpul cel mai scurt şi în condiţii optime
  • cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune
  • nu permite accesul în depozit persoanelor străine sau a personalului unității, decât în scop determinat de serviciu;
  • încuie şi supraveghează permanent magaziile unitatii;
  • întocmeşte şi completează fişe de magazie, registre de intrare-ieşire, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, alte documente specifice;
  • efectuează modificări ale acestor documentele la fiecare mişcare a bunurilor din gestiune
  • răspunde de mărfurile stocate
  • verifică şi monitorizează permanent stocurile de produse
  • pregăteşte magaziile pentru inventar;
  • efectuează inventarieri periodice şi participă la inventarierea anuală a bunurilor din depozit, alături de comisia de inventariere
  • respectă prevederile Regulamentului intern, a legislaţiei în domeniu, procedurile de lucru, precum şi celelalte reguli şi regulamente existente în unitate, dispoziţii, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii;
  • să solicite furnizorilor să asigure cantitatea optimă a bunurilor solicitate
  • are obligația de a anunța membrii comisiei de recepție a mărfurilor la intrarea oricărui tip de marfă în unitate și de a participa, alături de aceștia, la recepția acestora; participă la eliberarea alimentelor din magazia unității.
  • răspunde de respectarea programului de lucru și a disciplinei muncii, în cadrul serviciului pe care il desfășoară;
  • răspunde de eficiența și calitatea sarcinilor și atribuțiilor executate în cadrul serviciului la termenele stabilite prin reglementări interne sau prin alte acte normative; răspunde cu promptitudine sarcinilor date de conducerea unității; are obligația să poarte echipament de lucru și protecție adecvat
  • se va prezenta, în timp util, conform programărilor efectuate de către asistentul medical, la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sănătate; nerespectarea acestei sarcini atrage sancționarea disciplinară, cu atât mai mult cu cât analizele sunt plătite de către angajator. Dacă a primit atribuții pentru un alt post, va efectua și analizele medicale corespunzatoare acestuia, nu doar pentru postul pentru care este angajat.
  • respectă întocmai normele cuprinse în metodologia de organizare și funcționare a centrului;
  • are obligatia de a păstra în bune condiții și la îndemână, documentele interne ș iexterne, înaintate în copie, să le studieze periodic pentru a fi la curent cu legislația în vigoare care privește drepturile copilului și normele legale, în baza cărora funcționeaza instituția unde își desfășoară activitatea.
  • nu sustrage din unitate produse, alimente, articole de îmbrăcăminte, etc. care au fost achizitionate pentru beneficiari,în interes personal; aceste acte sunt considerate abatere disciplinara și vor fi sancționate ca atare
  • respectă normele de protecție a muncii, și regulamentul de organizare și funcționare al centrului; respectă întreaga documentație internă a unității – note interne, ROI, MOF, PI, misiune, etc.
  • declară imediat conducerii unității orice îmbolnavire acută pe care o prezintă precum și bolile transmisibile apărute la membrii familiei sale
  • prezentarea la serviciu cu deplină capacitate de munca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impuși de activitatea profesională.

  Datorită lipsei de personal, va efectua  (la nevoie) şi serviciul de pază a instituţiei, după un grafic de lucru stabilit, şi va avea următoarele sarcini:

  • la intrarea în serviciu  ia în primire efectiv pe teren toate spațiile unității, prin verificarea ușilor exterioare, geamurilor și curtea unității, consemnând starea gardului și instalațiilor din instituție, în procesul verbal;
  • după luarea în primire se impune ca la intervale de 30 minute sa se facă rondul în curtea instituției, să se observe toate localurile și starea acestora;
  • în timpul zilei răspunde de toate bunurile care ies și intră în curtea instituției;
  • va răspunde de poarta de intrare, va deschide și va inchide această poartă și va face controlul a ceea ce se scoate și aduce pe aceasta;
  • persoanele străine vor fi legitimate și întrebate de scopul vizitei și persoana de contact;
  • va interzice accesul persoanelor străine aflate în stare de ebrietate, îndrumându-le să revină în altă zi;
  • va răspunde și de cheile de la intrarea în unitate și nu le va da altor persoane. Va consemna în procesul verbal;
  • va răspunde de utilarea și păstrarea inventarului punctului P.S.I.;
  • indeplinește orice alte sarcini date de șeful centrului.

  Muncitor întreținere

  -execută reparațiile și lucrările de întreținere necesare instalațiilor din dotarea centrului;

  -la intrarea în serviciu,  ia în primire efectiv pe teren toate spațiile unității, consemnând starea gardului și instalațiilor din instituție, în procesul verbal;

  -la venirea la serviciu se impune ca la intervale de 30 minute să se facă rondul în curtea instituției, să se observe toate localurile și starea acestora;

  -se ingrijește  de aspectul exterior al centrului;

  -se ocupă de  igienizarea periodică în centru (zugrăvit, vopsit, reparat etc.);

   -este obligat să anunțe orice neregulă sesizată în atelier –prin referat (furturi,consumul nejustificat al apei, energiei electrice etc.);

  - îndeplinește atribuții de pază, în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cât și curtea centrului

  - răspunde de buna gospodărire și utilizare a sculelor, aparatelor și materialelor;

  - participă la acțiuni mobilizatoare ce implică urgențe de serviciu, ramânând chiar și dupa program;

  -răspunde de executarea lucrărilor din punct de vedere profesional precum și de justificarea materialelor folosite;

  -aplică și răspunde de respectarea normelor de prevenire și stingerea incendiilor, de protecția muncii și respectarea normelor de igienă;

  - răspunde de utilarea și păstrarea inventarului PSI;

  -răspunde de buna funcționare a instalașiilor electrice, sanitare;

  -este obligat să aduca la cunoștința conducerii unității orice neregulă sesizată în sectorul propriu de activitate;

  - execută lucrări de reparații și întreținere în cadrul centrului;- ajută la încărcarea/descărcarea bunurilor intrate/ieșite din unitate;

  - îndeplinește atribuții de pază în cadrul centrului, având ca obiectiv atât clădirea cât și curtea centrului.

  - răspunde de securitatea rezidenților în tura de serviciu;      

  - are o atitudine corespunzatoare față de copii și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

  -îngrijește și răspunde de buna funcționare a instalației de încălzire, a instalației electrice și sanitare;

  -se va prezenta, conform programărilor efectuate de asistentul medical, la controlul periodic în vederea actualizarii carnetului de sanatate;

  -îndeplinește și alte sarcini pe care le primește din partea șefului centrului sau a altor persoane cu funcții de conducere.

  Ingrijitor

  - efectuează curățenia, în conditii corespunzatoare a spațiului repartizat și răspunde de starea de igienă a coridoarelor, oficiilor, scărilor, mobilierului, ferestrelor;

  - curăță și dezinfectează zilnic băile și wc-urile cu materiale și ustensile folosite numai în aceste locuri;

  -efectuează dezinfecția și deratizarea tuturor încăperilor, respectând concentrațiile stabilite;

  -efectuează igienizarea totală și igienizareazilnică  a spațiilor conform graficului;

  -implică rezidenţii CM în activităţi de curăţenie;

  -păstrează în bune condiții materialele primite și răspunde de buna lor gestionare și depozitare;

  -se ingrijeşte de evacuarea gunoiului și depozitarea lui în locurile stabilite și asigură curățenia ș idezinfecția recipientelor;

  -periodic, participă la instructajul efectuat de cadrele medicale privind respectarea etapelor de efectuare a curățeniei și dezinfecției;

  -îndeplinește orice alte sarcini date de  șeful centrului;

  Sofer

  - îngrijește și răspunde de buna funcționare a autoturismului din dotare;

  - efectuează reparațiile de întreținere curente ale autoturismului și solicită, prin referat, asigurarea de asistență tehnică de specialitate (revizii tehnice, service, etc);

  - curăță și întreține autoturismul atât în exterior cât și în interior;

  - respectă locul de parcare stabilit (sediul unității);

  - zilnic, solicită foaie de parcurs, pe care o completează corect și complet, având confirmată fiecare cursă efectuată;

  - asigură deservirea unității pentru aprovizionare cu marfă, conform necesităților și cu aprobarea conducerii unității;

  - cunoaște și respectă prevederile regulamentului de organizare și funcționare și de ordine interioară al instituției;

  - participă la formele de perfecționare a pregătirii profesionale organizate în instituția în care lucrează;

   - nu efectuează  cu autoturismul din dotare, deplasări în scop personal;

  - transportă beneficiarii Centrului maternal însoțiți de educatorul de servici/ asistentul social/ asistentul medical, în situații care impun deplasări la medicul de familie din comunitate, spital, primărie, poliție, alte instituții ce au ca obiect de activitate asistență socială a familiei și copilului, domiciliu, etc;

  - are o atitudine corespunzatoare față de beneficiari și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect;

  - îndeplinește orice sarcini stabilite de către șeful de centru;

   

  Bucătar

  • conduce toate lucrările de bucătărie și supraveghează pregătirea meniurilor de către mamele rezidente;
  • elaborează meniul săptamânal împreună cu asistentul medical cu acordul mamelor rezidente;
  • învaţă mamele să prepare corect hrana şi să o servească corespunzător;
  • împreună cu asistenta medicală asigură pregătirea practică a mamelor în tehnicile de hrănire sănătoasă a copilului în funcţie de vârstă sau aplicarea unor diete speciale;
  • primește produsele de la magazie, verifică cantitatea și calitatea lor și răspunde de corecta lor păstrare, distribuie alimentele mamelor rezidente pentru prepararea diferitelor meniuri;
  • răspunde de pregătirea la timp a mesei și de calitatea mâncărurilor;
  • asigură respectarea cerințelor igienico-sanitare, în bucătărie și dependințe;
  • răspunde de corecta împărțire a mesei, organizând munca de distribuire a felurilor de mâncare;
  • răspunde de recoltarea şi păstrarea în condiţii optime a probelor alimentare zilnice;
  • restituie chiar în ziua respectivă alimentele nefolosite la magazie;
  • poartă în tot timpul serviciului echipament sanitar de protecție, păstrează ordinea și curățenia la locul de muncă și în spațiile de folosință comune;
  • se va prezenta la control medical periodic în vederea actualizării carnetului de sanatate;
  • respectă regulile de protecție ș isecuritate a muncii și PSI;
  • Respectă destinația blaturilor fiecărei categorii de alimente;
  • Interzice servirea mesei de către personal cu excepția asistentei medicale de serviciu, care poate gusta mâncarea;
  • Repectă normele igienico-sanitare specifice pentru prevenirea toxiinfecțiilor alimentare în rândul rezidentilor din centru;
  • Răspunde de buna utilizare, întreținere și funcționarea instalațiilor, aparatelor și mașinilor din dotare;
  • Asigură efectuarea curațeniei zilnice și generale în bucătărie
  • Nu permite accesul în bucătărie persoanelor străine sau din celelalte sectoare;
  • Respectă normele de igienă personală, de protecție contra incendiilor și normele de protecție a muncii;
  • Respectă programul de lucru conform graficului lunar și semnează corespunzător condicii de prezență;
  • Respectă principiul “lucru în echipă”, cooperând și comunicând cu ceilalți angajați ;
  • Are o atitudine corespunzatoare față de copii, mame și întreg personalul centrului, promovând relații de colaborare și respect
  • Conducerea centrului iși rezervă dreptul de a modifica aceste atribuții, în conformitate cu noile cerințe și reglementări legale.
  • Pentru neîndeplinirea sarcinilor de serviciu va răspunde, după caz: disciplinar, administrativ, material și/sau penal, conform legii.
  • Indeplinește orice alte sarcini date de către șeful centrului

  ARTICOLUL 12

  Finanțarea centrului

   

  În estimarea bugetului de venituri și cheltuieli, D.G.A.S.P.C. Călărași, are în vedere asigurarea Centrului Maternal cu resursele necesare acordării serviciilor sociale cel putin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.

  Finanțarea cheltuielilor centrului se asigură, în condițiile legii, din următoarele surse:

  • bugetul județean;
  • bugetul de stat;
  • donații, sponsorizări sau alte contribuții din partea persoanelor fizice ori juridice din țară sau străinătate;
  • alte surse de finanțare, în conformitate cu legislația în vigoare.

   

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).