BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes
Text Size

CAbR Vâlcelele

Centrul de  Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Vâlcelele (CAbR) este înfiinţat prin Hotărârea Consiliului Județean Călărași nr.29/10.02.2022 si funcționează în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Călărași, în regim de componentă funcțională, fără personalitate juridică și fără calitate de ordonator de credite.

 

Este un serviciu social cu cazare, cu o capacitate de 40 de locuri, destinate persoanelor adulte cu dizabilități psihice, neuro-psihice și/sau associate,  are sediul în comuna Vâlcelele, str.Călărașilor nr.450, jud. Călărași, deține licența de funcționare cu valabilitate de 5 ani,  seria LF nr.0000484 /20.11.2023 emisă de Ministerul Muncii și Solidarității Sociale – Autoritatea Naționlă pentru Protecția Persoanelor cu Dizabilități.

Scopul serviciului social cu cazare Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilitati Vâlcelele este de a asigura persoanelor adulte cu dizabilități, aflate in situație de dificultate socială, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate, servicii de găzduire, asistență medicală, îngrijire, informare, evaluare, planificare de activități, recuperare, reabilitare, consiliere psihologică și socială, ergoterapie, terapie ocupațională,  socializare, petrecerea timpului liber, în vederea creșterii şanselor de recuperare şi/sau de integrare în familie şi comunitate,  și de a acorda sprijin si asistenţă pentru prevenirea situaţiilor ce pun in pericol securitatea acestora.

 CAbR este un serviciu social de tip rezidenţial care cuprinde un ansamblu de activităţi, cu preponderenţă de abilitare şi reabilitare, realizate pentru a răspunde nevoilor individuale specifice ale persoanelor adulte cu dizabilităţi, în vederea dezvoltării potenţialului personal.

 În vederea admiterii în CAbR Vâlcelele, persoana cu dizabilităţi/reprezentantul legal al acesteia/tutorele sau altă persoană interesată va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu dizabilităţi, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura      DGASPC.

 a) Cererea va fi  însoţită de următoarele documente:    

 * Copie de pe certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap

* Cererea de admitere în centru, semnată de beneficiar/reprezentantul legal

* Copii de pe actele de identitate: B.I./C.I.

* Copii de pe certificatele de naştere, de căsătorie, hotărâre de divorţ sau certificat de divorţ şi de pe actul de identitate ale persoanei care solicită admiterea, ale părinţilor, ale copiilor, ale soţului sau soţiei (după caz), ori ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali ai acestuia    

 * Acte doveditoare privind veniturile:

 • adeverinţă de salariu
 • cupon de pensie (în cazul pensionarilor)
 • adeverinţă de venit eliberată de organele financiare teritoriale
 • adeverinţă de la primăria de domiciliu cu proprietăţile deţinute şi veniturile obţinute de persoană şi de familie
 • documente doveditoare privind situaţia locativă (copia actului de proprietate a locuinţei sau a actului în baza căruia persoana locuieşte la adresa respectivă: a contractului vânzare - cumpărare, copia actului de donaţie, copia actului de moştenire, copia contractului de închiriere, dupa caz.
 • copii de pe hotărâri judecătoreşti, prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celor care solicită admiterea

* Anchetă socială emisă de primăria de domiciliu

* Investigaţii paraclinice / analize medicale recente: Radiografie pulmonară interpretată, test HIV (solicitat persoanelor cu vârsta până la 70 de ani), Ag HBs, ex. coproparazitologic), VDRL

* Dovadă de la medicul de familie că poate frecventa colectivitatea şi nu are boli infecto-contagioase;

* Adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate a persoanei precum şi tratamentele urmate.

Admiterea se realizează prin dispoziție de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap – organ de specialitate al Consiliului Județean Călărași, după ce personalul de specialitate / managerul de caz evaluează particularizat situația fiecărui beneficiar și propune în consecintă, ăn funcție și de numărul de locuri disponibile.

            Centrul dispune de spații generoase de locuit, cazarea realizându-se pentru 2-3 persoane /cameră, fiecare cameră dispune de grup sanitar propriu. Cabinetele de specialitate existente în cadrul CAbR Vâlcelele sunt suficiente și oferă servicii de asistență medicală, asistență socială,  psihologică,  ergoterapie și masaj, iar activitățile desfășurate cu beneficiarii urmăresc îndeplinirea obiectivelor cuprinse în planurile individualizate de recuperare și intervenții specifice ăntocmite pentru fiecare beneficiar al centrului. 

  

               

Centre DGASPC

 • All
 • Calarasi
 • Ciocanesti
 • Faurei
 • Oltenita
 • Perisoru
 • Ulmu
 • Vâlcelele

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).