Serviciul achizitii-investitii

SERVICIUL ACHIZITII INVESTITII
- stabileste programul anual de achizitii publice;
- asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
- se ocupa de a face cunoscut in mod public intentia de a face achizitii publice prin publicarea la Monitorul Oficial partea a VI-a, anunturi publicitare prin alte forme sau transmiterea de oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
- asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru eleborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau i s-a transmis o invitatie de participare
- intocmeste dosarul achizitiei publice si il pastreaza atata timp cat contractul de achizitii publice produce efecte juridice;
- solutioneaza contestatiile depuse de participantii la procedura de achizitie conform prevederilor legale;
- comunica in scris participantilor la atribuirea unui contract de achizitie prin una din procedurile stabilite prin lege, rezultatul stabilit de comisie, a ofertelor castigatoare cat si a celor necastigatoare sau respinse la selectare din diverse motive stabilite prin lege.
- elaborează programul de investiţii al Directiei şi urmăreşte realizarea acestuia ;
- comandă documentaţiile tehnico-economice, propune încheierea contractelor de proiectare aferente lucrărilor noi pentru obiectivele de investiţii, în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
- obţine avizele şi aprobările necesare pentru organizarea licitaţiilor lucrărilor de construcţii-montaj, propune încheierea contractelor ferme, asigură deschiderea finanţării lucrărilor din programul de investiţii propus ;
- urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii-montaj ale institutiei (fizic şi valoric) admiţând la decontare numai situaţiile de plată reale prezentate de constructori ;
- participă la recepţia preliminară şi finală a obiectivelor realizate ;
- efectuează toate operaţiunile financiar-contabile pentru investiţiile proprii (fişe contabile, decontări, relaţii cu banca, evidenţe contabile, balanţe, bilanţ
- întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii ;
- urmăreşte punerea în aplicare a O.G.R. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la clădirile existente;
- asigură cadrul legal în vederea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru D.G.A.S.P.C. Calarasi ;
- analizează şi propune necesitatea şi oportunitatea introducerii în lista lucrărilor de investiţii a obiectivelor noi, dotările cu maşini, utilaje, instalaţii şi a altor obiective de investiţii ;
- colaborează cu Compartimentul contabilitate , propunerile făcute de centre şi fundamentează necesarul de lucrări, de reparaţii curente, pentru includerea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli ;
- urmareste derularea contractelor de achizitii in conformitate cu prevederile legale;
- urmareste modul de derulare a activitatii de investitii, derularea investitiei (activitate de C+M pe stadii de executie).

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Maria Popescu

email:dpo@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).