Serviciul asistenta maternala

SERVICIUL ASISTENŢĂ MATERNALĂ –MANAGEMENT DE CAZ PENTRU AMP ȘI COPILUL AFLAT ÎN PLASAMENT LA AMP

Misiune/Arie de competenţă:

Serviciul Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP are misiunea de a asigura, pentru o perioadă determinată de timp, la domiciliul asistenţilor maternali profesionişti (AMP), creşterea și îngrijirea copiilor separaţi temporar sau definitiv de părinţii lor, ca urmare a stabilirii în condiţiile legii a unei măsuri de protecție.

Categorii de beneficiari:

Beneficiarii Serviciului Asistență Maternală - Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP sunt:

  1. a) copii separați temporar sau definitiv de părinți, pentru care a fost stabilită în condițiile legii, măsura plasamentului la AMP;
  2. b) copii pentru care a fost dispus, în condițiile legii, plasamentul în regim de urgență la AMP;
  3. c) tineri care au împlinit vârsta de 18 ani și care beneficiază, în condițiile legii, de protecție specială la AMP.

Atribuţii:

Asistentul maternal profesionist

Asistentul maternal profesionist este persoana fizică, atestată, care asigură prin activitatea pe care o desfăşoară la domiciliul său creşterea, îngrijirea şi educarea, necesare dezvoltării armonioase a copiilor primiţi în plasament.

Condiţii pentru obţinerea atestatului de asistent maternal:

Pentru ca o persoana să primească atestatul de asistent maternal profesionist trebuie:

Nu poate fi asistent maternal:

Procedura de atestare a asistentului maternal:

Persoanele (domiciliate pe raza judeţului Călăraşi) care doresc obţinerea atestatului de asistent maternal profesionist, vor adresa o cerere de evaluare a capacităţii lor catre D.G.A.S.P.C. Călăraşi.

Cererea va cuprinde un curriculum vitae al solicitantului, precum şi motivele pentru care doreşte să devină asistent maternal profesionist.

La cererea de evaluare vor fi anexate:

Alte precizări:

Obligaţiile asistentului maternal profesionist:

 

Reglementări  aplicabile:

- Constituția României

- Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului

- Legea nr. 273/2004 privind procedura  adopției

- Legea nr. 292/2011 – Legea asistenței sociale

- Ordinul nr. 26/2019  privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip familial destinate copiilor din sistemul de protecție specială

- Ordinul nr. 137/2003 privind aprobarea Programei analitice a cursurilor de formare profesională pentru asistenții maternali profesioniști

- HG. nr. 679/2003 privind condițiile de obținere a atestatului, procedurile de atestare și statutul asistentului maternal profesionist;

- H.G. nr. 502/2017 privind organizarea și funcționarea comisiei pentru protecția copilului

- H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal

- H.G. nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale

- H.G  nr. 579/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale

- H.G nr. 49/ 2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state

 - Ordinul nr. 288/2006 pentru aprobarea SMO privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului

- Ordinul nr. 286/2006 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea planului de servicii și a normelor metodologice privind întocmirea PIP

- Ordinul nr. 73/2005 privind aprobarea modelului Contractului pentru acordarea de servicii sociale, încheiat de furnizorii de servicii sociale, acreditați conform legii, cu beneficiarii de servicii sociale

-  Ordinul nr. 1733/2015 privind aprobarea Procedurii de stabilire şi plată a alocaţiei lunare de plasament

Persoană de contact:

Şef  Serviciu Asistenţă Maternală – Management de caz pentru AMP și copilul aflat în plasament la AMP - Mihaela Sfârlea

Adresa: Călăraşi, str. Bărăganului, nr.1, tel. 0242/311060

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).