BIGTheme.net • Free Website Templates - Downlaod Full Themes

Regulament de organizare si functionare

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLARAŞI

ANEXA nr. 3 la
Hotărârea nr.72 din 31.05.2012
REGULAMENT
de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Calarasi

CAPITOLUL I - Dispoziţii generale
Art.1 Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Calarasi este organizată şi funcţionează ca institutie publica cu personalitate juridică, infiintata în subordinea Consiliului Judeţean prin comasarea Directiei de Asistenta Sociala a Directiei Judetene pentru Protectia Drepturilor Copilului si preluarea Centrului de Ingrijire si Asistenta din localitatea Ciocanesti si a Centrului de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica din localitatea Plataresti , prin preluarea in mod corespunzator a atributiilor si functiilor acestora.
Art.2 (1)D.G.A.S.P.C. Calarasi are ca obiect de activitate acordarea de servicii sociale prin realizarea la nivel judetean a unui ansamblu complex de masuri si actiuni , in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie, in scopul promovarii incluziunii sociale si a cresterii calitatii vietii.
In realizarea obiectului de activitate institutia realizeaza transport rutier de persoane si transport rutier de marfuri.
(2)Principiile care stau la baza functionarii serviciilor sociale din cadrul D.G.A.S.P.C. Calarasi sunt:
a) Respectarea drepturilor si a demnitatii omului;
b) Asigurarea autodeterminarii si a intimitatii persoanelor beneficiare;
c) Asigurarea dreptului de a alege;
d) Abordarea individualizata si centrarea pe persoane;
e) Participarea persoanelor beneficiare;
f) Cooperarea si parteneriatul;
g) Recunoasterea valorii fiecarei persoane;
h) Abordarea comprehensiva globala si integrata;
i) Orientarea pe rezultate;
j) Imbunatatirea continua a calitatii;
k) Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, in cadrul institutiei.
Art.3 (1) D.G.A.S.P.C Calarasi are un patrimoniu propriu, format din bunurile mobile şi imobile din dotare, procurate din fondurile puse la dispoziţie de către Consiliul Judeţean, obţinute din donaţii de la Fundaţiile cu care a încheiat contracte de colaborare şi cele provenite din alte donaţii şi sponsorizări precum si de la A.N.P.C.A Bucuresti prin sustinerea activitatii D.J.P.D.C. pe PIN-uri pana la finele anului 2001 .
(2) Din structura D.G.A.S.P.C. Calarasi fac parte centrele de primire a copilului şi centrele de plasament, rezultate din preluarea prin transfer şi transformarea leagănelor si caselor de copii (potrivit art.46 din Ordonanţa de Urgenţă nr.26/1997 modificată şi completată prin Legea nr.108/1998) precum si cele trei complexe realizate pe baza de finantari externe, respectiv : Complexul de Servicii Comunitare Calarasi-locatie Parc Dumbrava cu finantare B.D.C.E., Complexul de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi cu finantare BIRD si Complexul de Servicii Comunitare Oltenita cu finantare B.D.C.E, Casutele de Tip Familial Ciocanesti, Ulmu si Faurei cu finantare PHARE ; Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica din localitatea Plataresti si Centrul de Ingrijire si Asistenta din localitatea Ciocanesti .
Art.4 Finanţarea activităţilor de organizare şi funcţionare a D.G.A.S.P.C. Calarasi se asigură din bugetul Consiliului Judeţean şi din fonduri speciale.
Art.5 D.G.A.S.P.C are calitatea de ordonator secundar de credite, are cont în bancă şi dispune, sub proprie responsabilitate, de mijloacele materiale şi financiare puse la dispoziţie de Consiliul Judeţean sau provenite din alte surse.
Art.6 (1) În afara fondurilor alocate de la bugetul judeţului - D.G.A.S.P.C va putea primi fonduri sau bunuri pentru acţiuni de binefacere, din partea organismelor neguvernamentale române sau străine din partea unor donatori independenţi şi din sponsorizări din partea unor agenţi comerciali cu capital de stat sau privat, potrivit Legii sponsorizării.
(2) Sumele primite ca donaţii sau sponsorizări, în condiţiile prevăzute la alin.1, vor fi evidenţiate într-un cont special şi vor fi folosite cu respectarea normelor financiar contabile, ca şi cele primite de la bugetul judeţului.
Art.7 (1) D.G.A.S.P.C Calarasi va avea ştampilă proprie, de formă rotundă, cu următorul conţinut:
"România. Consiliul Judeţean Călăraşi. Direcţia Generala de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului Calarasi ".
(2) Antetul documentelor şi corespondenţei D.G.A.S.P.C, va avea acelaşi înscris ca şi cel conţinut pe ştampilă.

CAPITOLUL II - COLEGIUL DIRECTOR
Art.8 Colegiul director se intruneste in sedinta ordinara trimestrial, la convocarea directorului general sau , dupa caz , a directorului executiv, precum si in sedinta extraordinara , ori de cate ori este necesar , la cererea directorului general sau , dupa caz, a directorului executiv a presedintelui colegiului director sau a unuia dintre directorii adjuncti.
Art. 9 alin (1) Colegiul director indeplineste urmatoarele atributii principale :
a) analizeaza si controleaza activitatea Directiei generale ; propune directorului general sau , dupa caz, directorului executiv masurile necesare pentru imbunatatirea activitatilor Directiei generale ;
b) avizeaza proiectul bugetului propiu al Directiei generale si contul de incheiere a exercitiului bugetar;
c) avizeaza proiectul strategiei si rapoartelor elaborate de directorul general sau , dupa caz ,de directorul executiv al Directiei generale, potrivit art 8 alin .(3) lit. d) si e) ; avizul este consultativ ;
d) propune consiliului judetean, modificarea structurii organizatorice si a regulamentului de organizare si functionare ale Directiei generale , precum si rectificarea bugetului , in vederea imbunatatirii activitatii acesteia ;
e) propune consiliului judetean, instrainarea mijloacelor fixe din patrimoniul Directiei generale , altele decat bunurile imobile, prin licitatie publica organizata in conditiile legii;
f) propune consiliului judetean, concesionarea sau inchirierea de bunuri ori servicii de catre Directia generala , prin licitatie publica organizata in conditiile legii ;
g) intocmeste si propune spre avizare , respectiv aprobare, potrivit legii, statul de functii , precum si premierea si sporurile care se acorda la salariul personalului Directiei generale , cu incadrarea in resursele financiare alocate de consiliul judetean , in conditiile legii.
alin.(2) Colegiul director indeplineste si alte atributii stabilite de lege sau prin hotarare a consiliului judetean.
Art. 10 alin.(1) Sedintele colegiului director se desfasoara in prezenta a cel putin doua treimi din numarul membrilor sai si a presedintelui. In exercitarea atributiilor ce ii revin colegiului director adopta hotarari cu votul majoritatii membrilor prezenti.
alin.(2) Lucrarile de secretariat ale colegiului director sunt asigurate de un secretariat care functioneaza in cadrul Directiei generale.
Secretariatul Colegiului este condus de secretarul acestuia numit prin dispozitie a directorului executiv al Directiei.

CAPITOLUL III - Obiectivul principal şi atribuţiile Direcţiei Generale de Asistenta Sociala si Protecţia Copilului
Art.11 Obiectivul principal al D.G.A.S.P.C Calarasi îl constituie aplicarea politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protectiei copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap, precum si a oricaror persoane aflate in nevoie.
Art. 12 În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.1434/2004, D.G.A.S.P.C are următoarele atribuţii principale:
In domeniul protectiei persoanei adulte :
1) completeaza evaluarea situatiei socioeconomice a persoanei adulte aflate in nevoie,a nevoilor si resurselor acestora. Asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si a celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
2) acorda persoanei adulte asistenta si sprijin pentru exercitarea dreptului sau la exprimarea libera a opiniei;
3) depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia ;
4) verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii, modificarii sau revocarii masurii stabilite;
5) asigura masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre specializate;
6) depune diligentele pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind masurile de asistenta sociala ;
7) indeplineste orice alte atributii prevazute de lege .
In domeniul protectiei drepturilor copilului:
1) intocmeste raportul de evaluare initiala a copilului si familiei acestuia si propune stabilirea unei masuri de protectie speciala ;
2) monitorizeaza trimestrial activitatile de aplicare a hotararilor de instituire a masurilor de protectie speciala a copilului;
3) identifica si evalueaza familiile sau persoanele care pot lua in plasament copilul;
4) monitorizeaza familiile si persoanelele care au primit in plasament copii, pe toata durata acestei masuri;
5) identifica, evalueaza si pregateste persoane care pot deveni asistenti maternali profesionisti in conditiile legii; incheie contracte individuale de munca si asigura formarea continua de asistenti maternali profesionisti atestati; evalueaza si monitorizeaza activitatea acestora;
6) acorda asistenta si sprijin parintilor copilului separat de familie, in vederea reintegrarii in mediul sau familial ;
7) reevalueaza, cel putin o data la trei luni si ori de cate ori este cazul imprejurarile care au stat la baza stabilirii masurilor de protectie speciala si propune, dupa caz, mentinerea, modificarea sau incetarea acestora;
8) indeplineste demersurile vizand deschiderea procedurii adoptiei interne pentru copiii aflati in evidenta sa ;
9) identifica familiile sau persoanele cu domiciliul in Romania care doresc sa adopte copii; evalueaza conditiile materiale si garantiile morale pe care acestea le prezinta si elibereaza atestatul de familie sau de persoana apta sa adopte copii;
10) monitorizeaza evolutia copiilor adoptati , precum si a relatiilor acestora cu parintii lor adoptivi; sprijina parintii adoptivi ai copilului in indeplinirea obligatiei de a-l informa pe acesta ca este adoptat, de indata ce varsta si gradul de maturitate ale copilului o permit;
11) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege, prin hotătâre a consiliului judeţean, precum şi hotărâri ale CPC;
Alte atributii :
1) coordoneaza si sprijina activitatea autoritatilor administratiei publice locale din judet in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului;
2) coordoneaza metodologic activitatea de prevenire a separarii copilului de familia sa, precum si cea de admitere a adultului in institutii sau servicii, desfasurate la nivelul serviciilor publice de asistenta sociala;
3) acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de asistenta sociala si protectia copilului;
4) evalueaza si pregateste persoane, identificate de serviciul public local de asistenta sociala, care pot deveni asistenti personali ai persoanei cu handicap si supravegheaza activitatea acestor asistenti;
5) colaboreaza cu organizatii neguvernamentale care desfasoara activitati in domeniul asistentei sociale si protectiei copilului sau cu agenti economici prin incheierea de conventii de colaborare cu acestia ;
6) dezvolta parteneriate si colaboreaza cu organizatii neguvernamentale si cu alti reprezentanti ai societatii civile in vederea acordarii si diversificarii serviciilor sociale si a serviciilor pentru protectia copilului, in functie de nevoile comunitatii locale ;
7) colaboreaza pe baza de protocoale si conventii cu celelalte directii generale si cu alte institutii publice ;
8) asigura la cerere consultanta de specialitate gratuita privind acordarea serviciilor, masurilor si prestatiilor de asistenta sociala si protectia copilului, colaboreaza cu alte institutii responsabile pentru a facilita accesul persoanelor la aceste drepturi ;
9) propune consiliului judetean infiintarea, finantarea, respectiv cofinantarea institutiilor publice de asistenta sociala,precum si a serviciilor pentru protectia copilului;
10) prezinta anual sau la solicitarea consiliului judetean rapoarte de evaluare a activitatilor desfasurate;
11) asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
12) sprijina si dezvolta un sistem de informare si de consultanta accesibil persoanelor singure, persoanelor varstnice, persoanelor cu handicap si oricaror persoane aflate in nevoie, precum si familiilor acestora, in vederea exercitarii tuturor drepturilor prevazute de actele normative in vigoare;
13) actioneaza pentru promovarea alternativelor de tip familial la protectia institutionalizata a persoanelor in nevoie, inclusiv ingrijirea la domiciliu ;
14) organizeaza activitatea de selectare si angajare a personalului din aparatul propriu si institutiile/ serviciile din subordine, de evaluare periodica si de formare continua a acestuia;
15) asigura serviciile administrative si de secretariat ale CPC, respectiv ale comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap;
16) indeplineste orice alte atributii prevazute in acte normative sau stabilite prin hotarari ale consiliului judetean.
Art.13 (1) D.G.A.S.P.C Calarasi răspunde în faţa Consiliului Judeţean pentru realizarea atribuţiilor ce-i revin în domeniul asistentei sociale si protecţiei drepturilor copilului;
(2) Răspunderea salariaţilor D.G.A.S.P.C. poate fi disciplinară, administrativă, materială sau penală, după caz.

CAPITOLUL IV - Structura organizatorica
Art. 14 (1) D.G.A.S.P.C. Calarasi are următoarea structură organizatorică:
 Compartiment recuperare/reabilitare si terapie ocupationala persoane adulte /persoane adulte cu handicap ;
 Serviciul de evaluare complexa, asistenta sociala, secretariat comisie, evidenta si plate prestatii sociale, pentru persoanele adulte cu handicap ;
 Compartiment evaluare complexa a persoanelor adulte cu handicap ;
 Compartiment asistenta sociala pentru persoane adulte ;
 Compartiment evidenta si plata prestatii sociale ;
 Compartiment secretariat comisie de evaluare a persoanelor adulte cu handicap ;
 Serviciul alternative de tip familial;
 Compartiment evaluare copil care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal ;
 Compartiment prevenire abandon – reintegrare familiala
 Serviciul asistenta maternala ;
 Serviciul de evaluare complexa , consiliere copil si protectie de tip rezidential ;
 Compartiment evaluare complexa si consiliere a copilului ;
 Compartiment expertiza medicala ;
 Compartiment protectie de tip rezidential ;
 Serviciul pentru Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta
 Serviciul de Monitorizare, secretariat comisie, Interventie urgenta
 Compartiment secretariat comisie minori;
 Compartiment contraceptie, prevenire abandon ;
 Compartiment monitorizare ;
 Compartiment strategii , sinteza , proiecte si probleme de autoritate tutelara ;
 Compartiment interventie
 Biroul administrativ ;
 Compartimentul de resurse umane ;
 Compartimentul juridic ;
 Compartiment adoptii si postadoptii
 Auditor ;
 Serviciul contabilitate ;
 Compartiment informatic ;
 Serviciul achizitii-investitii ;
 Compartimentul relatii cu publicul.
Art.15 (1) În afara structurii prezentate la art.10, D.G.A.S.P.C. mai are în subordine:
- Centrele de plasament şi centrele de primire a copilului de tip rezidenţial rezultate în urma preluării şi reorganizării leagănelor şi caselor de copii si anume : Casute de Tip Familial locatii Ulmu, Faurei, Ciocanesti , Centrul de Servicii Sociale pentru Copil si Familie SERA si Casute de Tip Familial, Centrul de Plasament Sf. Stefan Perisoru, Centrul de Primire in Regim de Urgenta Sf. Maria, Complex de Servicii Comunitare Calarasi, Complex de Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever, Complex de Servicii Comunitare Oltenita ;
- Centrul de Ingrijire si Asistenta din localitatea Ciocanesti ;
- Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropsihiatrica din localitatea Plataresti;
 Centrul maternal Calarasi cu sediul in Parcul Dumbrava nr.1
- centrul maternal avand cinci locuri pentru cuplul mama-copil si capacitatea de a presta servicii pentru 12 copii.
 Complex de Servicii Sociale pentru Copil si Familie SERA cu sediul in Calarasi - str. Belsugului nr.7
Are urmatoare structura organizatorica:
 Centrul rezidential - module copii 2-14 ani-capacitate 24 locuri
structurate astfel : - o grupa de 12 copii cu varste intre 2-6 ani
- o grupa de 12 copii cu varste intre 07-14 ani
- beneficiari 14-26 ani – capacitate 12 locuri/vila
- Gradinita cu plata - capacitate 16 locuri
- Centrul de zi pentru copii 3-7 ani -capacitate 24 locuri
Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt : Gazduire, ingrijire si supraveghere ; Asistenta medicala ; Administrare, contabilitate ; Prepararea si servirea mesei ; Educatie, socializare ; Evaluare complexa ; Asistenta sociala ; Consilierea familiilor .
 Complex Servicii Comunitare pentru Copii cu Handicap Sever Calarasi cu sediul in Calarasi - str. Aleea Gradinitei nr.1
Centrul rezidential este organizat ca un centru de tip familial avand la baza structura modulara, cu o capacitate de 50 locuri si ofera protectie rezidentiala temporara pentru copiii/tineri cu handicap sever 0 – 20 ani, fiind structurat astfel:
- 4 module dupa cum urmeaza :
- un modul nedeplasabili (spastici) cu varste intre 0-18 ani, impartit in doua dormitoare pentru copii 0-9 ani, 10-18 ani ( total 11 copii) ;
- un modul cuprinzand copii 0-18 ani , impartit pe doua dormitoare pentru copii 0-9 ani, 10-18 ani ( total 13 locuri)
- un modul cuprinzand copii 0-18 ani , impartit pe doua dormitoare pentru copii 0-9 ani, 10-18 ani ( total 12 locuri)
- un modul mixt cuprinzand beneficiari 18-20 impartit in patru camere ori doua
locuri si doua camere ori trei locuri ( total 14 locuri )
Centrul de recuperare, de zi pentru copiii cu nevoi speciale ofera asistenta terapeutica pe timpul zilei atat copiilor din cadrul centrului rezidential cat si copiilor din comunitate ( 50 locuri)
Compartimentul de consiliere si asistenta specializata pentru personale cu tulburari de spectru autist - parte componenta a C.S.C.C.H.S., conform Acordului de parteneriat incheiat intre D.G.A.S.P.C. Calarasi si Fundatia Romanian Angel Appel in vederea implementarii Proiectului POSDRU „Si ei Trebuie sa aiba o sansa" .Compartimentul va functiona cu doua posturi: un post de psiholog practicant si un post de logoped principal. Capacitatea compartimentului este de 8 locuri iar durata unui program de terapie TSA este de 30 ore/beneficiar; fiecare terapeut desfasoara activitati de recuperare cu cate 4 copii timp de 30 de saptamani, cu o frecventa de 1 ora/saptamana/ beneficiar (doua sedinte a cate 30 min.fiecare) si ofera urmatoarele servicii:
- Evaluarea complexa a copiilor/tinerilor cu TSA si elaborarea planului de recuperare si a progeamului terapeutic pentru fiecare beneficiar;
- Asigurarea terapiilor de recuperare in baza planului de recuperare stabilit de echipa de specialisti pentru fiecare persoana, cu scopul de a facilita integrarea lor sociala si eduationala intr-un cadru incluziv;
- Monitorizarea si reevaluarea periodica a beneficiarilor centrului;
- Consilierea si pregatirea parintilor/reprezentantilor legali pentru continuarea programului terapeutic la domiciliu;
- Indrumarea parintilor/reprezentantilor legali catre servicii complemnentare de recuperare a copilului/tanarului, conform rezultatelor relevante ale evaluarii;
- Organizarea unor activitati de socializare pentru persoanele cu TSA;
- Organizarea de grupuri suport pentru parintii/reprezentantii legali ai beneficiarilor.
 Centrul de Servicii Comunitare Oltenita cu sediul in Oltenita, str.Argesului, nr.134 include urmatoarele servicii :
Serviciul rezidential pentru copilul cu handicap sever unde beneficiari sunt copii /tineri cu varste cuprinse intre 0-20 ani – 40 locuri, structurate astfel :
- 4 module a cate 8 locuri fiecare . Mentionam ca fiecare modul este format din doua dormitoare , pe categoriile de varsta 2-10 ani , respectiv 11-18 ani
- 1 modul cu 4 locuri pentru copii/tineri nedeplasabili ( modul mixt)
- 1 modul cu 4 locuri pentru copii 0-2 ani ( modul mixt)
Centrul de ingrijire si recuperare de zi pentru copilul cu nevoi speciale 50 locuri
Centrul maternal – 3 locuri pentru cuplul mama copii si capacitatea de a asigura servicii pentru 9 copii/
Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt :
Gazduire, ingrijire si supraveghere ; Asistenta medicala ; Administrare, contabilitate; Prepararea si servirea mesei ; Recuperare psiho-motorie ; Educatie, socializare; Evaluare complexa ; Asistenta sociala ; Consilierea familiilor .
 Centrul de Plasament " Sf. Stefan" cu sediul in comuna Perisoru .
ofera protectie de tip rezidential pentru copii / tineri cu varste cuprinse intre 6 si 26 ani intr-un numar de 8 casute tip vila cu o capacitate de 3 vile- 15 locuri ; 5 vile – 12 locuri; total -110 locuri structurate astfel :
- O vila ( 13 locuri) pentru categoria de copii 6 -11 ani ;
- Doua vile ( a cate 13 locuri) pentru categoria de copii 12-16 ani ;
- Doua vile ( a cate 13 locuri) pentru categoria de copii 14-18 ani ;
- O vila ( 16 locuri) pentru categoria de copii 14-18 ani ;
- Doua vile ( a cate 16 locuri) pentru categoria de tineri 16-26 ani ;
Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt : Gazduire, ingrijire si supraveghere; Asistenta medicala ; Administrare, contabilitate ; Prepararea si servirea mesei ; Educatie, socializare ; Evaluare complexa ; Asistenta sociala ; Consilierea familiilor ; Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
 Centrul de Plasament in Regim de Urgenta "Sf.Maria" cu sediul in Calarasi –str. Baraganului nr. 1 .
Ofera protectie in regim de urgenta unui numar de 22 copii cu varsta 0-18 ani pe trei module dupa cum urmeaza :
- un modul cu 4 locuri pentru copii 0-2 ani cu handicap
- un modul cu 8 locuri pentru copii 2-11 ani ;
- un modul de 10 locuri pentru copii / tineri 12-18 ani .
Misiunea centrului:
- de a asigura copilului abuzat , neglijat si exploatat pe o perioada determinata accesul la gazduire , ingrijire , educatie si pregatire in vederea reintegrarii / integrarii familiale ;
- de a asigura copilului cu varsta 0-3 ani cu handicap/ polihandicap pe o perioada determinata accesul la gazduire , ingrijire de baza si ingrijire medicala ;
Serviciile oferite : primire si gazduire ; hrana ; asistenta medicala ; identificarea problemei ; evaluarea ; interventie si tratament ; pregatire masura de protectie adecvata.
Centru de plasament Ulmu - Faurei cu sediul in comuna Ulmu structurat in 3 casute de tip familial avand o capacitate de 36 locuri din care 24 cu nevoi speciale :
vila "Lotus" Ciocanesti – 12 locuri pentru tineri 16-26 ani
vila "Floare de Colt" Ulmu – 12 locuri pentru copii 12-16 ani ;
vila "Orhideea" Faurei - 12 locuri pentru copii 2-11 ani.
Serviciile oferite beneficiarilor de catre centru sunt: Gazduire, ingrijire si supraveghere; Asistenta medicala; Administrare, contabilitate; Prepararea si servirea mesei; Educatie, socializare; Evaluare complexa; Asistenta sociala; Consilierea familiilor ; Dezvoltarea deprinderilor de viata independenta.
 Centrul de Ingrijire si Asistenta din localitatea Ciocanesti
 Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica din localitatea Plataresti .
- Alte forme alternative de protecţie a drepturilor copilului.
(2) Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama si statul de functii aprobat de Consiliul Judeţean Călăraşi aprobate prealabil de Colegiul director al D.G.A.S.P.C Calarasi.;
(3) Compartimentele D.G.A.S.P.C. vor fi încadrate cu personal de specialitate, îndeosebi asistenţi asistenţi sociali cu studii superioare, psihologi, sociologi, medici, profesori.
(4) În lipsa personalului cu studii superioare vor putea fi încadrate şi persoane având alte studii şi cursuri de calificare în asistenta sociala;
(5) Structurile prevăzute la alin.(1) vor functiona ca servicii in cadrul D.G.A.S.P.C., vor avea conducere operativă proprie, evidenţă financiar - contabilă separată, fără personalitate juridică;
Art.16 (1) D.G.A.S.P.C. va fi condusă de un director executiv şi de colegiul director.
Colegiul director al Directiei generale este compus din directorul general sau, dupa caz de directorul executiv , directorii adjuncti , personalul de conducere din cadrul Directiei generale , precum si din 3 consilieri judeteni , propusi de presedintele consiliului judetean.
Presedintele colegiului director este secretarul general al judetului. In situatia in care presedintele colegiului director nu isi poate exercita atributiile , acestea sunt exercitate de catre directorul general sau , dupa caz, de directorul executiv al Directiei generale.
(2) D.G.A.S.P.C. are 2 directori executivi adjuncţi dintre care unul coordoneaza activitatea de asistenta sociala a persoanelor adulte si de protectie a drepturilor copilului si unul coordoneaza activitatea economico-administrativa şi financiar-contabila .
(3) Directorul executiv al D.G.A.S.P.C. asigură conducerea executivă a acesteia şi răspunde de buna ei funcţionare în îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin.
(4) În cadrul compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C. personalul va fi de specialitate sau auxiliar.
Art.17 (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C. ca şi cele ale salariaţilor acestuia vor fi stabilite prin Regulamentul de ordine interioară şi prin fişa postului;
(2) Regulamentul de ordine interioară va fi întocmit de către conducerea Direcţiei cu consultarea salariaţilor şi va fi avizat de către secretarul Consiliului Judeţean;
(3) Regulamentul de organizare si functionare al D.G.A.S.P.C. Calarasi va fi intocmit de către conducerea Direcţiei , va fi avizat de catre colegiul director al D.G.A.S.P.C. Calarasi si va fi aprobat de catre Consiliul Judetean Calarasi.

CAPITOLUL V – COMPETENTE
Art.18 Competentele serviciilor, birourilor si compartimentelor din structura D.G.A.S.P.C. Calarasi sunt urmatoarele:
alin. (1) In domeniul asistentei sociale a persoane adulte
1. SERVICIUL DE EVALUARE COMPLEXA, ASISTENTA SOCIALA, SECRETARIAT COMISIE, EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE PENTRU PERSOANELE ADULTE CU HANDICAP
1.1COMPARTIMENTUL EVALUARE COMPLEXA A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP
- efectueaza evaluarea/reevaluarea complexa a adultului cu handicap;
- intocmeste raportul de evaluare complexa pentru fiecare persoana cu handicap evaluata;
- recomanda sau nu incadrarea in grad de handicap a unei persoane, precum si programul individual de reabilitare si integrare sociala a acesteia;
- avizeaza planul individual de servicii al persoanei cu handicap intocmit de responsabilul de caz;
- evalueaza indeplinirea conditiilor necesare pentru atestare ca asistent personal profesionist, intocmeste raportul de evaluare complexa si face recomandari comisiei;
- recomanda masurile de protectie a adultului cu handicap in conditiile legii.
1.2. COMPARTIMENTUL ASISTENTA SOCIALA PERSOANE ADULTE
- stabileste masurile necesare pentru protectia in regim de urgenta a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a unor centre in regim de urgenta ;
- urmareste realizarea masurilor de protectie a familiilor si persoanelor singure aflate in dificultate temporara ;
- asigura furnizarea de informatii si servicii adecvate in vederea refacerii si dezvoltarii capacitatilor individuale si ale celor familiale necesare pentru a depasi cu forte proprii situatiile de dificultate , dupa epuizarea masurilor prevazute in planul individualizat privind masurile de asistenta sociala;
- colaboreaza cu autoritatile adminiatratiei publice locale pentru sprijinirea familiilor persoanelor aflate in nevoie , prin servicii de consiliere si alte sevicii ;
- depune diligente pentru clarificarea situatiei juridice a persoanei adulte aflate in nevoie, inclusiv pentru inregistrarea tardiva a nasterii acesteia;
- stabileste masuri de prevenire a situatiilor de marginalizare si excludere sociala, de imbunatatire a accesului persoanelor sarace la servicii de asistenta medicala, asistenta sociala, cultura si educatie;
- colaboreaza cu autoritatile si organismele cu atributii in domeniul integrarii socio-profesionale a persoanelor cu handicap, pentru realizarea masurilor de protectie si sprijin al acestora;
- identifica si propune masuri de eradicarea a cazurilor grave de discriminare si excluziune sociala a persoanelor cu handicap;
- acorda consiliere de specialitate asistentilor personali ai persoanelor cu handicap;
- preluarea sesizarilor privind semnalizarea cazurilor de urgenta:abuz , neglijare , trafic , migratie ,etc., prin telefon;
- asigura masurile necesare pentru protectia persoanei adulte aflata in nevoie , prin organizarea si asigurarea functionarii in structura proprie a centrelor specializate:
- verifica si reevalueaza trimestrial si ori de cate ori este cazul modul de ingrijire a persoanei adulte in nevoie pentru care s-a instituit o masura de asistenta sociala intr-o institutie, in vederea mentinerii , modificarii sau revocarii masurii stabilite;
- evalueaza si monitorizeaza aplicarea masurilor de asistenta sociala de care beneficiaza persoana , precum si pespectarea drepturilor acesteia;
- sprijina autoritatile administratiei publice locale in organizarea si functionarea serviciilor comunitare pentru persoanele virstnice;
- colaboreaza cu Organizatiile Nonguvernamentale , Organizatiile de pensionari si unitatile de cult , care infiinteaza sau administreaza camine de asistenta pentru persoanele varstnice si controleaza respectarea conditiilor de asistenta de catre acestea;
- sintetizarea informatiilor necesare stabilirii prioritatilor de actiune in domeniul protectiei persoanei adulte in general si a protectiei persoanei cu handicap in special si a masurilor concrete de interventie pentru promovarea incluziunii sociale a familiilor/persoanelor defavorizate;
- elaboreaza strategia judeteana in domeniu , proiectele si programele necesare implementarii acesteia in acord cu strategia nationala, standardele minime de calitate si nevoile specifice comunitatii;
- colaboreaza cu ONG, institutii publice si private care desfasoara activitati in domeniul protectiei persoanei adulte in general si a protectiei persoanei cu handicap in special in vederea elaborarii de proiecte si programe specifice si a popularizarii noilor directii de actiune in aria respectarii si promovarii drepturilor persoanei adulte cu handicap, a importantei respectarii acestor drepturi.
1.3. COMPARTIMENTUL EVIDENTA SI PLATA PRESTATII SOCIALE
- acorda consiliere de specialitate persoanelor cu handicap in vederea obtinerii prestatiilor sociale cuvenite conform legii in vigoare si furnizeaza acestora informatii cu privire la drepturile si obligatiile pe care le au;
- asigura acordarea si plata drepturilor cuvenite persoanelor cu handicap, precum si acordarea facilitatilor aferente gradului de handicap;
- sesizeaza situatiile sau cicumstantele de natura sa influenteze acordarea drepturilor si facilitatilor prevazute de lege persoanelor cu handicap.
- centralizeaza informatii necesare intocmirii rapoartelor ''N'' pentru persoanele cu handicap neinstitutionalizate (copii si adulti) si a rapoartelor ''I'' pentru persoanele cu handicap institutionalizate (copii si adulti) in cadrul sistemului de protectie coordonat metodologic de ANPH si in afara sistemului de protectie coordonat metodologic de ANPH si intocmirea acestora trimestrial si semestrial;
- centralizeaza informatiilor necesare intocmirii fisei lunare de monitorizare- accesibilitati(FMA50 ) si intocmirea acesteia;
- centralizeaza si sintetizeaza informatii privitoare la acordarea prestatiilor sociale (plati efectuate, dosare aflate in plata) persoanelor cu handicap(copii si adulti) si a facilitatilor prevazute de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap si intocmeste lunar a centralizatoarele teritoriale si borderourilor aferente, precum si necesarul de credite solicitat de la Ministerul Muncii Egalitatii de Sanse si Familiei.
1.4. COMPARTIMENTUL SECRETARIAT COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI
(1)În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul comisiei înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
(2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
a) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă ;
b) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
c) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
d) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
e) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
f) gestionează registrul de procese-verbale;
g) gestionează registrul de contestaţii;
h) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.
(5)Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
(6) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
(7) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
(8) Secretariatul comisiei de evaluare are obligaţia redactarii certificatului de încadrare în grad de handicap, certificatului de orientare profesionala si a altor documente eliberate de comisia de evaluare fiecare în trei exemplare: unul se transmite persoanei cu handicap solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii; al doilea se trimite Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului; al treilea se arhivează împreună cu dosarul persoanei.
2. COMPARTIMENTUL REABILITARE / RECUPERARE SI A TERAPIE OCUPATIONALA PERSOANE ADULTE/PERSOANE ADULTE CU HANDICAP
- concepe si implementeaza, la cererea potentialilor beneficiari sau la identificarea nevoii, programe de terapii ocupationale si recuperatorii pentru beneficiari din comunitate sau serviciile rezidentiale dedicate persoanelor adulte/persoanelor adulte cu handicap.
- 2.1.Centrul de Ingrijire si Asistenta din localitatea Ciocanesti (100 de locuri) are urmatoarele atributii :
a) - asigura cazarea , hrana, cazarmamentul si conditiile igienico – sanitare corespunzatoare persoanelor cu handicap asistate , precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare;
b) - asigura asistenta medicala curenta si de specialitate ,recuperare,ingrijire si supraveghere permanenta a persoanelor cu handicap asistate;
c) - organizeaza activitati cultural –educative si de socializare in interiorul centrelor de ingrijire si asistenta , cat si in afara lui;
d) - organizeaza activitati de ergoterapie in raport cu restantul functional al persoanelor internate;
e) - acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta persoanelor cu handicap
f) - asigura consilire si informare atat familiilor , cat si asistatilor , privind problematica sociala
g) - intervin in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei
h) - asigura respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de A.N.P.H.
i) - promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.
In centrele de ingrijire si asistenta pot fi asistate persoane cu handicap grav , accentuat sau mediu , la cererea acestora ori a intretinatorilor legali , in limita locurilor disponibile si a resurselor finaniare alocate de ordonatorul principal de credite.
2.2 CONDITII DE ADMITERE IN CENTRUL DE INGRIJIRE SI ASISTENTA
Beneficiarii serviciilor de ingrijire si asistenta sunt :
- persoane cu handicap grav , accentuat sau mediu de tip fizic , somatic,auditiv,vizual sau neurologic din judetul Calarasi care sunt admisi in centru la cererea lor sau a reprezentantilor ori sustinatorilor legali ai acestora.
- Contributia lunara a acestora este stabilita in baza prevederilor H.G.532/1999 pentru
indexarea intervalelor de venituri pe baza carora se stabileste contributia lunara de
- intretinere datorata de persoanele asistate sau de sustinatorii legali ai acestora , aflate in institutiile de protectie speciala a persoanelor cu handicap.
- Din capacitatea totala de 100 de paturi toate vor fi ocupate cu respectarea conditiei de baza – incadrarea in grad de handicap , prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Calarasi, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate.
- În vederea admiterii în C.I.A. Ciocanesti, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţă de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
- Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele necesare, precum si raportul de evaluare sociala cu propunerea Compartimentului Rezidential, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
- Admiterea in centru se aproba de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Calarasi in baza analizarii dosarului depus la D.G.A.S.P.C si a intrunirii conditiilor de admitere in centru prevazute prin prezentul regulament .
- Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării si poate fi contestata la instanta competenta.
Conditiile de admitere in centru sunt urmatoarele :
a) sa existe locuri disponibile;
b) sa fie incadrat intr-un grad de handicap;
c) sa aibă domiciliul stabil in jud. Calarasi;
d) sa prezinte un dosar care sa cuprinda:
- cerere de admitere in centru;
- certificat de incadrare in grad de handicp;
- acte de identitate ale persoanei care solicita admiterea (copii ale certificatelor de nastere, de casatorie si ale actului de identitate ale persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz, ori ale reprezentantilor si sustinatorilor legali);
- declaratie privind lipsa sustinatorilor legali,dupa caz;
- acte doveditoare privind veniturile: adeverinta de salariu , talon de
pensie,adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale,alte acte sau , dupa caz , declaratia pe propia raspundere ca nu are venituri , autentificata;
- copii ale hotararilor judecatoresti actualizate prin care sau stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea (copie de pe contractul de vanzare – cumparare, intre persoana ce solicita admiterea si unul dintre copii sau alti sustinatori legali – dupa caz);
- analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN – hepatita, examen coproparazitologic si dovada de la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase;
- actul de proprietate al locuintei;
- adeverinta ca detine/nu detine pamant de la primaria de domiciliu;
- declaratie pe propria raspundere din partea copiilor/rudelor din care sa reiasa motivele pentru care nu se pot ocupa de ingrijirea persoanei respective;
- in urma prezentarii dosarului cu actele solicitate , asistentul social
din cadrul Directiei de Asistenta Sociala intocmeste un raport de ancheta
sociala ;
e) asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, raspunzand de realitatea datelor prezentate si va stabili punctajul dosarului in vederea intocmirii unei liste a dosarelor aflate in asteptare . In situatia crearii unui loc in centru, comisia va hotari admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat .
f) La punctaj egal se va tine seama de ancheta sociala ( gravitatea cazului ) si data depunerii dosarului

CRITERII PUNCTAJ
1. Varsta
sub 60 de ani 0 puncte
intre 60 si 70 de ani 5 puncte
intre 70 si 80 de ani 10 puncte
peste 80 de ani 15 puncte
2. Starea de sanatate
clinic sanatos 0 puncte
afectiuni cu gravitate medie (handicap usor sau mediu) 5 puncte
afectiuni cu gravitate accentuata (handicap accentuat) 10 puncte
afectiuni grave (handicap grav) 20 puncte
3. Locuinta sau regimul de locuit
proprietate personala ( actuala sau instrainata 0 puncte
in ultimii 3 ani ) sau contract de inchiriere
habitatie viagera sau clauza de ingrijire 0 puncte
spatiu insuficient sau tolerant in spatiu 10 puncte
locuinta deteriorata sau insalubra 15 puncte
fara locuinta 20 puncte
4 . Sustinatori legali
sanatosi , cu posibilitati materiale , pot acorda 0 puncte
ingrijire si supraveghere
au domiciliul stabil in strainatate 5 puncte
au in intretinere alte persoane sau au familii dezorganizate 10 puncte
nu au venituri , sunt dependenti de ingrijirea altei 15 puncte
persoane sau sunt in detentie
fara sustinatori legali 20 puncte
5 . Relatii cu sustinatorii legali
foarte bune 0 puncte
ocazionale 5 puncte
conflictuale 10 puncte
deteriorate grav 15 puncte
6 . Venituri
cu venituri 0 puncte
fara venituri 10 puncte
La admiterea in centru , fiecare beneficiar sau dupa caz , reprezentant ori sustinator legal al acestuia incheie un contract cu coordonatorul centrului in care se stipuleaza ingrijirile si serviciile prestate si perioada de acordare , cine asigura plata acestora, drepturile si obligatiile partilor,raspunderile in cazul nerespectarii contractului , precum si conditiile de parasire a centrului.
2.3 Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica din localitatea Plataresti ( 210 locuri.) si are urmatoarele atributii.
a) - asigura cazarea , hrana, cazarmamentul si conditiile igienico – sanitare corespunzatoare persoanelor cu handicap asistate , precum si intretinerea si folosirea eficienta a bazei materiale si a bunurilor din dotare;
b) - asigura asistenta medicala curenta si de specialitate ,recuperare,ingrijire si supraveghere permanenta a persoanelor cu handicap internate;
c) - organizeaza activitati culturale si psihosociale ;
d) -asigura programe individuale de recuperare , individuale si de grup, adaptate afectiunilor fiecarei persoane;
e) - identifica persoanele cu handicap care pot beneficia de programul de recuperare;
f) - monitorizeaza si analizeaza situatia persoanelor cu handicap internate, ulterior finalizarii programului de recuperare;
g) - acorda sprijin si asistenta de specialitate in vederea prevenirii situatiilor care pun in pericol siguranta persoanelor cu handicap
h) - asigura consilire si informare atat familiilor , cat si asistatilor , privind problematica sociala
j) - intervin in combaterea si prevenirea institutionalizarii ca posibilitate de abuz din partea familiei
k) - asigura respectarea standardelor si indicatorilor stabiliti de A.N.P.H.
l) -organizeaza activitati de ergoterapie in raport cu restantul functional al persoanelor internate:
m) - promoveaza dezinstitutionalizarea prin strategii specifice.
In centrele de recuperare si reabilitare pot fi asistate persoane cu handicap grav , accentuat sau mediu , la cererea acestora ori a intretinatorilor legali , in limita locurilor disponibile si a resurselor finaniare alocate de ordonatorul principal de credite.
2.4 CONDITII DE ADMITERE IN Centrul de Recuperare si Reabilitare Neuropshiatrica
- Beneficiarii serviciilor de ingrijire si asistenta sunt :
- persoane cu handicap grav , accentuat de tip neuropshic din judetul Calarasi care sunt admisi in centru la cererea lor sau a reprezentantilor ori sustinatorilor legali ai acestora.
- Din capacitatea totala de 210 de paturi toate vor fi ocupate cu respectarea conditiei de baza – incadrarea in grad de handicap, prin certificat eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Hnadicap pentru Adulti Calarasi, in limita locurilor disponibile si a resurselor financiare alocate.
- În vederea admiterii în C.R.R.N. Plataresti, reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţă de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
- Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele necesare, precum si raportul de evaluare sociala cu propunerea Compartimentului Rezidential, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
- Admiterea in centru se aproba de catre Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti Calarasi in baza analizarii dosarului depus la D.G.A.S.P.C si a intrunirii conditiilor de admitere in centru prevazute prin prezentul regulament .
- Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării si poate fi contestata la instanta competenta.
- Conditiile de admitere in centru sunt urmatoarele:
a)sa existe locuri disponibile;
b)sa fie incadrat intr-un grad de handicap;
c)sa aibă domiciliul stabil in jud. Calarasi;
d)sa prezinte un dosar care sa cuprinda:
- cerere de admitere in centru;
- certificat de incadrare in grad de handicp;
- acte de identitate ale persoanei care solicita admiterea (copii ale certificatelor de nastere, de casatorie si ale actului de identitate ale persoanei care solicita admiterea, ale parintilor, copiilor, ale sotului sau sotiei, dupa caz, ori ale reprezentantilor si sustinatorilor legali);
- declaratie privind lipsa sustinatorilor legali, dupa caz;
- acte doveditoare privind veniturile: adeverinta de salariu , talon de
pensie, adeverinte de venit eliberate de organele financiare teritoriale, alte acte sau , dupa caz , declaratia pe propia raspundere ca nu are venituri , autentificata;
- copii ale hotararirilor judecatoresti actualizate prin care s-au stabilit obligatii de intretinere ale unor persoane in favoarea sau in obligatia celui care solicita admiterea (copie de pe contractul de vanzare – cumparare, intre persoana ce solicita admiterea si unul dintre copii sau alti sustinatori legali – dupa caz);
- analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN –hepatita, examen coproparazitologic si dovada de la medicul de familie ca poate convietui in colectivitate si nu are boli contagioase);
- actul de proprietate al locuintei;
- adeverinta ca detine/nu detine pamant de la primaria de domiciliu;
- declaratie pe propria raspundere din partea copiilor/rudelor din care sa reiasa motivele pentru care nu se pot ocupa de ingrijirea persoanei respective;
- hotarare judecatoreasca de punere sub interdictie a persoanei care necesita protectie de tip rezidential;
- dispozitie emisa de Autoritatea Tutelara din cadrul primariei de domiciliu de numire a tutorelui.
e) in urma prezentarii dosarului cu actele solicitate , asistentul social
din cadrul Directiei de Asistenta Sociala intocmeste un raport de ancheta
sociala ;
f)asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, raspunzand de realitatea datelor prezentate si va stabili punctajul dosarului in vederea intocmirii unei liste a dosarelor aflate in asteptare . In situatia crearii unui loc in centru , comisia va hotari admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat.
g) la punctaj egal se va tine seama de ancheta sociala ( gravitatea
cazului ) si data depunerii dosarului.
CRITERII PUNCTAJ
1. Varsta
sub 60 de ani 0 puncte
intre 60 si 70 de ani 5 puncte
intre 70 si 80 de ani 10 puncte
peste 80 de ani 15 puncte
2. Starea de sanatate
clinic sanatos 0 puncte
afectiuni cu gravitate medie (handicap usor sau mediu) 5 puncte
afectiuni cu gravitate accentuata (handicap accentuat) 10 puncte
afectiuni grave (handicap grav) 20 puncte
3. Locuinta sau regimul de locuit
proprietate personala ( actuala sau instrainata 0 puncte
in ultimii 3 ani ) sau contract de inchiriere
habitatie viagera sau clauza de ingrijire 0 puncte
spatiu insuficient sau tolerant in spatiu 10 puncte
locuinta deteriorata sau insalubra 15 puncte
fara locuinta 20 puncte
4 . Sustinatori legali
sanatosi , cu posibilitati materiale , pot acorda 0 puncte
ingrijire si supraveghere
au domiciliul stabil in strainatate 5 puncte
au in intretinere alte persoane sau au familii dezorganizate 10 puncte
nu au venituri , sunt dependenti de ingrijirea altei 15 puncte
persoane sau sunt in detentie
fara sustinatori legali 20 puncte
5 . Relatii cu sustinatorii legali
foarte bune 0 puncte
ocazionale 5 puncte
conflictuale 10 puncte
deteriorate grav 15 puncte
6 . Venituri
cu venituri 0 puncte
fara venituri 10 puncte
La admiterea in centru , fiecare beneficiar sau dupa caz , reprezentant ori sustinator legal al acestuia incheie un contract cu coordonatorul centrului in care se stipuleaza ingrijirile si serviciile prestate si perioada de acordare , cine asigura plata acestora, drepturile si obligatiile partilor,raspunderile in cazul nerespectarii contractului , precum si conditiile de parasire a centrului

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE CUZA VODA Centrul de Recuperare si Reabilitare Cuza Voda, denumit C.R.R., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Calarasi, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Cuza Voda, sat Ceacu, judeţul Calarasi.
- Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.R.R. Cuza Voda, are în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţiuni ale DGASPC Calarasi, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Atribuirea sau schimbarea de denumire a C.R.R. se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Calarasi, conform prevederilor legale în vigoare.
Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) Respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
b) Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c) Asigurarea dreptului de a alege;
d) Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e) Participarea persoanelor beneficiare;
f) Cooperarea şi parteneriatul;
g) Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h) Abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
i) Orientarea pe rezultate;
j) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
k) Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei.
Serviciile sociale furnizate de C.R.R. sunt în conformitate cu standardele minime de calitate, conform legislaţiei în vigoare.
Pachetul de servicii sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor aprobata în condiţiile legii.
C.R.R. are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
- asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
- asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
- organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
- asigură prin intermediul specialiştilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
- asigură programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane;
- monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării programului de recuperare;
- asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice , psihologice);
- asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap;
- elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
- utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor, în funcţie de tipul şi misiunea unităţii;
- utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor;
- efectuează o evaluare iniţială a fiecărui beneficiar, evaluarea ţine cont de programul individual de reabilitare, readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi;
- efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice, la 6 luni - atunci când rezidenţa beneficiarului depăşeşte 6 luni - şi la ieşirea beneficiarului din instituţie;
- pentru fiecare beneficiar, elaborează şi revizuieşte Planul Individualizat de Servicii;
- dezvoltă planul individualizat de servicii în programe de intervenţie specifică (Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială) şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru;
- asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
- aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru;
- asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
- asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale beneficiarului;
- asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
- asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile ;
- asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii pentru fumat; spaţii în aer liber);
- aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
- oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia;
- asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor;
- respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
- asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
- sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potenţialului şi nevoilor individuale, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii;
- respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
- aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare;
- aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;
- aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;
- efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.
Centrul are rolul de a asigura găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic pe perioadă nedeterminată.
1. Tipologia serviciilor furnizate
Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 2.2. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv:
- găzduire
- îngrijire personală
- recuperare
- integrare/reintegrare socială
2. Beneficiarii centrului
Centrul are un maxim de 50 de locuri.
Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap neuropsihic accentuat şi grav care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.
(1) Admiterea în Centru se realizează pe baza unui dosar, întocmit de serviciul social al Administraţiei Publice Locale din localitatea de domiciliu a solicitantului de servicii sociale.
(2) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul rezidential adulti din cadrul Direcţiei Generale.
(3) Dosarul de internare este evaluat şi aprobat de catre Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Călăraşi, în baza analizării documentelor depuse la D.G.A.S.P.C şi a întrunirii următoarele condiţii de admitere:
a).să existe locuri disponibile;
b).să fie încadrat într-un grad de handicap;
c).să aibă domiciliul stabil în judeţul Călăraşi;
d).să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele acte:
-cerere de admitere în centru
-certificat de încadrare în grad de handicap
-acte de identitate ale persoanei care solicită admiterea(copii de pe certificatele de naştere, căsătorie şi de pe actul de identitate al persoanei care solicită admiterea), ale părinţilor, copiilor, soţului/ soţiei sau ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali;
-declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
-acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie; adeverinţă de venit eliberată de administraţia financiară teritorială, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notariat;
-copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea;
- hotărâre judecătorească definitiva de punere sub interdicţie;
-analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu sufera de boli infecto- contagioase);
e).în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială întocmeşte un raport de anchetă socială cu propuneri;
f).asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, răspunzând de realitatea datelor prezentate şi va stabili punctajul dosarului în vederea întocmirii unei liste a dosarelor aflate în aşteptare. În situaţia creării unui loc în centru, comisia va hotărî admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat.
g). la punctaj egal se va ţine seama de ancheta socială (gravitatea cazului) şi data depunerii dosarului;
Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării şi poate fi contestată la instanţa competentă.
După admiterea în centru, fiecare beneficiar este evaluat de echipa multidisciplinara în vederea stabilirii Planului Individual de Intervenţie şi a elaborării celorlalte documente prevăzute de standardele A.N.P.H în vigoare.
În cadrul centrului fiecare beneficiar este protejat în baza unui plan individualizat de servicii, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică: Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru.
(2) Planul individualizat de servicii este elaborat de echipa multidisciplinară, formată din cel puţin 3 specialişti şi coordonat de managerul de caz din cadrul centrului.
Evidenţa scriptică se face la intrarea în Centru prin înscrierea în Registrul general privind evidenţa beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul Centrului.
(1) Ieşirea beneficiarului din Centru se face cu respectarea Planului Individualizat de Ieşire stabilit în Planul Individualizat de Servicii.
(2) Tutorele va înainta conducerii D.G.A.S.P.C Călăraşi o cerere în care menţionează că doreşte externarea/dezinstituţionalizarea beneficiarului al cărui tutore este; după aprobarea cererii, i se vor înmâna tutorelui următoarele acte: foaia de ieşire, certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individualizat de servicii, actul de identitate, certificatul de naştere;
(3) La ieşirea beneficiarului, centrul întocmeşte dosarul în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale/ judeţene care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din Centru.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Structura personalului C.R.R. Cuza Voda este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.
Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, la propunerea D.G.A.S.P.C. Calarasi.
(1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către un coordonator de centru, care realizează comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Calarasi.
(2) În situaţia în care coordonatorul de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia sunt preluate de către administrator sau de către un alt membru desemnat , cu avizul directorului executiv.
(3) Ocuparea postului de coordonator de centru se face prin concurs în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea postului de coordonator de centru trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor socio-umane, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior, cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.
(5) Coordonatorul de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(6) Coordonatorul de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a).coordonează, organizează activitatea centrului şi răspunde de funcţionarea acestuia asigurând servicii de calitate beneficiarilor urmărind respectarea drepturilor persoanelor cu handicap în acord cu standardele minime de calitate pentru centre rezidenţiale;
b).întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului împreună cu contabilul în baza unui plan de cheltuieli;
c).asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenţă asigurată beneficiarilor, administrarea resurselor, managementul urgenţelor, managementul curent al unităţii, organizare şi comunicare);
d).coordonează elaborarea anuală a Planului de activitate al centrului, centrat pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor, îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea Planului în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi;
e).controlează permanent modul de îndeplinire a sarcinilor personalului din subordine, calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor furnizate beneficiarilor;
f)apreciază performanţele individuale pe baza fişei de evaluare a postului pentru personalul din subordine;
g)asigura conducerea curentă a unităţii şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de DGASPC Calarasi şi Consiliul Judeţean Calarasi;
h)răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii muncii şi P.S.I.;
i)aprobă meniul săptămânal şi lista de alimente, controlează calitatea mâncării şi modul de folosire a alimentelor, urmăreşte efectuarea şi păstrarea curăţeniei în incinta unităţii;
j)se preocupă de dezvoltarea bazei materiale;
k)ia măsuri pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale;
l)coordonează desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, casare şi declasare, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
m)organizează activitatea personalului din unitate asigurând respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi face propuneri şi formalităţile legale prealabile, pentru sancţionarea disciplinară a personalului din subordine;
n)analizează şi realizează rapoarte şi face propuneri pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite;
o)reprezintă unitatea în raport cu structurile DGASPC Calarasi, cu autorităţile abilitate ale statului, cu alte organisme si organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, în cadrul şi limita mandatului acordat, informand conducerea direcţiei;
p)gestionează unitatea în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
r)utilizează, în baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare şi control, orientat pe îmbunătăţirea rezultatelor activităţii;
s)administrează resursele unităţii conform misiunii acesteia şi în baza normelor legale în vigoare;
t).elaborează, conform standardelor minime de calitate în vigoare, la finele fiecărui an un Raport de activitate care va fi înaintat conducerii D.G.A.S.P.C.;
u)promovează măsuri eficiente de comunicare intra-instituţională;
v)elaborează Proiectul instituţional;
x)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Coordonatorul centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
Coordonatorul centrului are obligaţia de a asigura tuturor rezidenţilor accesul la serviciile de sănătate, modalităţi de petrecere a timpului liber şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea personalităţii beneficiarilor şi este răspunzător personal, sau după caz, solidar cu alte categorii de personal din subordine pentru orice abateri, disfuncţii sau deficienţe, în condiţiile legii.
Raporturile coordonatorului de centru cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de principiile subordonării ierarhice.
CAPITOLUL III: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Achiziţiile de materiale şi servicii se face în condiţiile respectării prevederilor legale în materie de către Serviciul achizitii al DGASPC.
(1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
(1) Detalierea atribuţiilor şi responsabilităţilor centrului vor fi stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de către Colegiul Director al DGASPC Calarasi.
(2) Atribuţiile coordonatorului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(3) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(4) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului intern al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
(5) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru specific tipului de centru.
(6) Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate.
(7) La trecerea unui termen de cel puţin 6 luni de la aprobarea prezentului regulament, şeful centrului va prezenta directorului executiv al DGASPC Calarasi, un raport privind modul de aplicare a acestuia, iar dacă situaţia o impune, va face propuneri concrete privind modificarea şi/sau completarea lui.
(8) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

CENTRUL DE RECUPERARE SI REABILITARE DICHISENI
Centrul de Recuperare si Reabilitare Dichiseni, denumit C.R.R., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Calarasi, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Dichiseni, sat Dichiseni, judeţul Calarasi.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al C.R.R. Dichiseni, are în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţiuni ale DGASPC Calarasi, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Atribuirea sau schimbarea de denumire a C.R.R. se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Calarasi, conform prevederilor legale în vigoare.
Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a)Respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
b)Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c)Asigurarea dreptului de a alege;
d)Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e)Participarea persoanelor beneficiare;
f)Cooperarea şi parteneriatul;
g)Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h)Abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
i)Orientarea pe rezultate;
j) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
k)Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei.
Serviciile sociale furnizate de C.R.R. sunt în conformitate cu standardele minime de calitate, conform legislaţiei în vigoare. Pachetul de servicii sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de acreditare.
Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor aprobata în condiţiile legii.
C.R.R. are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
- asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
- asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
- organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
- asigură prin intermediul specialiştilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
- asigură programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane;
-monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării programului de recuperare;
- asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice , psihologice);
- asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap;
- elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
- utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor, în funcţie de tipul şi misiunea unităţii;
- utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor;
- efectuează o evaluare iniţială a fiecărui beneficiar, evaluarea ţine cont de programul individual de reabilitare, readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi;
- efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice, la 6 luni - atunci când rezidenţa beneficiarului depăşeşte 6 luni - şi la ieşirea beneficiarului din instituţie;
- pentru fiecare beneficiar, elaborează şi revizuieşte Planul Individualizat de Servicii;
- dezvoltă planul individualizat de servicii în programe de intervenţie specifică (Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială) şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru;
- asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
- aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru;
- asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
- asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale beneficiarului;
- asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
- asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile ;
- asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii pentru fumat; spaţii în aer liber);
- aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
- oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia;
- asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor;
- respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
- asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
- sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potenţialului şi nevoilor individuale, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii;
- respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
- aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare;
- aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;
- aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;
- efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.
Centrul are rolul de a asigura găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic pe perioadă nedeterminată.
1. Tipologia serviciilor furnizate
Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 2.2. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv: găzduire; îngrijire personală; recuperare; integrare/reintegrare socială.
2. Beneficiarii centrului
Centrul are un maxim de 50 de locuri.
– Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap neuropsihic accentuat şi grav care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.
(1) Admiterea în Centru se realizează pe baza unui dosar, întocmit de serviciul social al Administraţiei Publice Locale din localitatea de domiciliu a solicitantului de servicii sociale.
(2) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul rezidential adulti din cadrul Direcţiei Generale.
(3) Dosarul de internare este evaluat şi aprobat de catre Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Călăraşi, în baza analizării documentelor depuse la D.G.A.S.P.C şi a întrunirii următoarele condiţii de admitere:
a).să existe locuri disponibile;
b).să fie încadrat într-un grad de handicap;
c).să aibă domiciliul stabil în judeţul Călăraşi;
d).să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele acte:
-cerere de admitere în centru
-certificat de încadrare în grad de handicap
-acte de identitate ale persoanei care solicită admiterea(copii de pe certificatele de naştere, căsătorie şi de pe actul de identitate al persoanei care solicită admiterea), ale părinţilor, copiilor, soţului/ soţiei sau ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali;
-declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
-acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie; adeverinţă de venit eliberată de administraţia financiară teritorială, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notariat;
-copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea;
- hotărâre judecătorească definitiva de punere sub interdicţie;
-analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu sufera de boli infecto- contagioase);
e).în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială întocmeşte un raport de anchetă socială cu propuneri;
f).asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, răspunzând de realitatea datelor prezentate şi va stabili punctajul dosarului în vederea întocmirii unei liste a dosarelor aflate în aşteptare. În situaţia creării unui loc în centru, comisia va hotărî admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat.
g). la punctaj egal se va ţine seama de ancheta socială (gravitatea cazului) şi data depunerii dosarului;
Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării şi poate fi contestată la instanţa competentă.
După admiterea în centru, fiecare beneficiar este evaluat de echipa multidisciplinara în vederea stabilirii Planului Individual de Intervenţie şi a elaborării celorlalte documente prevăzute de standardele A.N.P.H în vigoare.
.(1) În cadrul centrului fiecare beneficiar este protejat în baza unui plan individualizat de servicii, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică: Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru.
(2) Planul individualizat de servicii este elaborat de echipa multidisciplinară, formată din cel puţin 3 specialişti şi coordonat de managerul de caz din cadrul centrului.
Evidenţa scriptică se face la intrarea în Centru prin înscrierea în Registrul general privind evidenţa beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul Centrului.
(3) Ieşirea beneficiarului din Centru se face cu respectarea Planului Individualizat de Ieşire stabilit în Planul Individualizat de Servicii.
(4) Tutorele va înainta conducerii D.G.A.S.P.C Călăraşi o cerere în care menţionează că doreşte externarea/dezinstituţionalizarea beneficiarului al cărui tutore este; după aprobarea cererii, i se vor înmâna tutorelui următoarele acte: foaia de ieşire, certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individualizat de servicii, actul de identitate, certificatul de naştere;
(5) La ieşirea beneficiarului, centrul întocmeşte dosarul în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale/ judeţene care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din Centru.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Structura personalului C.R.R. Dichiseni este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.
Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, la propunerea D.G.A.S.P.C. Calarasi.
(1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către un coordonator de centru, care realizează comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Calarasi.
(2) În situaţia în care coordonatorul de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia sunt preluate de către administrator sau de către un alt membru desemnat , cu avizul directorului executiv.
(3) Ocuparea postului de coordonator de centru se face prin concurs în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea postului de coordonator de centru trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor socio-umane, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior, cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.
(5) Coordonatorul de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu.
(6) Coordonatorul de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a).coordonează, organizează activitatea centrului şi răspunde de funcţionarea acestuia asigurând servicii de calitate beneficiarilor urmărind respectarea drepturilor persoanelor cu handicap în acord cu standardele minime de calitate pentru centre rezidenţiale;
b).întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului împreună cu contabilul în baza unui plan de cheltuieli;
c).asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenţă asigurată beneficiarilor, administrarea resurselor, managementul urgenţelor, managementul curent al unităţii, organizare şi comunicare);
d).coordonează elaborarea anuală a Planului de activitate al centrului, centrat pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor, îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea Planului în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi;
e).controlează permanent modul de îndeplinire a sarcinilor personalului din subordine, calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor furnizate beneficiarilor;
f)apreciază performanţele individuale pe baza fişei de evaluare a postului pentru personalul din subordine;
g)asigura conducerea curentă a unităţii şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de DGASPC Calarasi şi Consiliul Judeţean Calarasi;
h)răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii muncii şi P.S.I.;
i)aprobă meniul săptămânal şi lista de alimente, controlează calitatea mâncării şi modul de folosire a alimentelor, urmăreşte efectuarea şi păstrarea curăţeniei în incinta unităţii;
j)se preocupă de dezvoltarea bazei materiale;
k)ia măsuri pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale;
l)coordonează desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, casare şi declasare, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
m)organizează activitatea personalului din unitate asigurând respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi face propuneri şi formalităţile legale prealabile, pentru sancţionarea disciplinară a personalului din subordine;
n)analizează şi realizează rapoarte şi face propuneri pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite;
o)reprezintă unitatea în raport cu structurile DGASPC Calarasi, cu autorităţile abilitate ale statului, cu alte organisme si organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, în cadrul şi limita mandatului acordat, informand conducerea direcţiei;
p)gestionează unitatea în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
r)utilizează, în baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare şi control, orientat pe îmbunătăţirea rezultatelor activităţii;
s)administrează resursele unităţii conform misiunii acesteia şi în baza normelor legale în vigoare;
t).elaborează, conform standardelor minime de calitate în vigoare, la finele fiecărui an un Raport de activitate care va fi înaintat conducerii D.G.A.S.P.C.;
u)promovează măsuri eficiente de comunicare intra-instituţională;
v)elaborează Proiectul instituţional;
x)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Coordonatorul centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
Coordonatorul centrului are obligaţia de a asigura tuturor rezidenţilor accesul la serviciile de sănătate, modalităţi de petrecere a timpului liber şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea personalităţii beneficiarilor şi este răspunzător personal, sau după caz, solidar cu alte categorii de personal din subordine pentru orice abateri, disfuncţii sau deficienţe, în condiţiile legii.
Raporturile coordonatorului de centru cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de principiile subordonării ierarhice.

CAPITOLUL III: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Achiziţiile de materiale şi servicii se face în condiţiile respectării prevederilor legale în materie de către Serviciul achizitii al DGASPC.
(1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
(4) Detalierea atribuţiilor şi responsabilităţilor centrului vor fi stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de către Colegiul Director al DGASPC Calarasi.
(5) Atribuţiile coordonatorului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(6) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(7) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului intern al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
(1) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru specific tipului de centru.
(2) Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate.
(3) La trecerea unui termen de cel puţin 6 luni de la aprobarea prezentului regulament, şeful centrului va prezenta directorului executiv al DGASPC Calarasi, un raport privind modul de aplicare a acestuia, iar dacă situaţia o impune, va face propuneri concrete privind modificarea şi/sau completarea lui.
(4) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului centrului pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

CENTRUL DE INTEGRARE ŞI TERAPIE OCUPAŢIONALĂ VLAD TEPES
Centrul de Integrare şi Terapie Ocupaţională Vlad Tepes, denumit C.I.T.O., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Calarasi, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Vlad Tepes, sat Vlad Tepes, judeţul Calarasi.
Principiile care stau la baza activităţii centrului sunt:
a) Respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
b) Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
c) Asigurarea dreptului de a alege;
d) Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
e) Participarea persoanelor beneficiare;
f) Cooperarea şi parteneriatul;
g) Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
h) Abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
i) Orientarea pe rezultate;
j) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
k) Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul insituţiei.
C.I.T.O. are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
- asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
- asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
- organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
- asigură prin intermediul specialiştilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
- asigură programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane;
- monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării programului de recuperare;
- asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice , psihologice);
- asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap;
- elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
- utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor, în funcţie de tipul şi misiunea unităţii;
- utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor;
- efectuează o evaluare iniţială a fiecărui beneficiar, evaluarea ţine cont de programul individual de reabilitare, readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi;
- efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice, la 6 luni - atunci când rezidenţa beneficiarului depăşeşte 6 luni - şi la ieşirea beneficiarului din instituţie;
- pentru fiecare beneficiar, elaborează şi revizuieşte Planul Individualizat de Servicii;
- dezvoltă planul individualizat de servicii în programe de intervenţie specifică (Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială) şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru;
- asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
- aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru;
- asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
- asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale beneficiarului;
- asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
- asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile ;
- asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii pentru fumat; spaţii în aer liber);
- aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
- oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia;
- asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor;
- respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
- asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
- sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potenţialului şi nevoilor individuale, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii;
- respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
- aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare;
- aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;
- aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;
- efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.
Centrul are rolul de a asigura găzduire, îngrijire, recuperare, reabilitare pentru persoane pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic pe perioadă nedeterminată.
1. Tipologia serviciilor furnizate
Centrul are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 2.4. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv: găzduire; îngrijire personală; recuperare; integrare/reintegrare socială.
2. Beneficiarii centrului
Centrul are un maxim de 50 de locuri.
Beneficiarii centrului sunt persoane adulte cu handicap mediu, accentuat sau grav, cu un anumit grad de independenta, care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.
(1) Admiterea în Centru se realizează pe baza unui dosar, întocmit de serviciul social al Administraţiei Publice Locale din localitatea de domiciliu a solicitantului de servicii sociale.
(2) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul rezidential adulti din cadrul Direcţiei Generale.
(3) Dosarul de internare este evaluat şi aprobat de catre Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Călăraşi, în baza analizării documentelor depuse la D.G.A.S.P.C şi a întrunirii următoarele condiţii de admitere:
a).să existe locuri disponibile;
b).să fie încadrat într-un grad de handicap;
c).să aibă domiciliul stabil în judeţul Călăraşi;
d).să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele acte:
-cerere de admitere în centru
-certificat de încadrare în grad de handicap
-acte de identitate ale persoanei care solicită admiterea(copii de pe certificatele de naştere, căsătorie şi de pe actul de identitate al persoanei care solicită admiterea), ale părinţilor, copiilor, soţului/ soţiei sau ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali;
-declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
-acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie; adeverinţă de venit eliberată de administraţia financiară teritorială, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notariat;
-copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea;
- hotărâre judecătorească definitiva de punere sub interdicţie;
-analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu sufera de boli infecto- contagioase);
e).în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială întocmeşte un raport de anchetă socială cu propuneri;
f).asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, răspunzând de realitatea datelor prezentate şi va stabili punctajul dosarului în vederea întocmirii unei liste a dosarelor aflate în aşteptare. În situaţia creării unui loc în centru, comisia va hotărî admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat.
g). la punctaj egal se va ţine seama de ancheta socială (gravitatea cazului) şi data depunerii dosarului;
Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării şi poate fi contestată la instanţa competentă.
După admiterea în centru, fiecare beneficiar este evaluat de echipa multidisciplinara în vederea stabilirii Planului Individual de Intervenţie şi a elaborării celorlalte documente prevăzute de standardele A.N.P.H în vigoare.
În cadrul centrului fiecare beneficiar este protejat în baza unui plan individualizat de servicii, care este dezvoltat în programe de intervenţie specifică: Program Individualizat de Îngrijire, Program Individualizat de Recuperare, Program Individualizat de Integrare/Reintegrare Socială şi într-un Plan Individualizat de Ieşire a beneficiarului din centru.
(4) Planul individualizat de servicii este elaborat de echipa multidisciplinară, formată din cel puţin 3 specialişti şi coordonat de managerul de caz din cadrul centrului.
Evidenţa scriptică se face la intrarea în Centru prin înscrierea în Registrul general privind evidenţa beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul Centrului.
Ieşirea beneficiarului din Centru se face cu respectarea Planului Individualizat de Ieşire stabilit în Planul Individualizat de Servicii.
(5) Tutorele va înainta conducerii D.G.A.S.P.C Călăraşi o cerere în care menţionează că doreşte externarea/dezinstituţionalizarea beneficiarului al cărui tutore este; după aprobarea cererii, i se vor înmâna tutorelui următoarele acte: foaia de ieşire, certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individualizat de servicii, actul de identitate, certificatul de naştere;
(6) La ieşirea beneficiarului, centrul întocmeşte dosarul în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale/ judeţene care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din Centrul.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE CENTRULUI
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Structura personalului C.I.T.O. este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.
Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, la propunerea D.G.A.S.P.C. Calarasi.
(1) Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către un coordonator de centru, care realizează comunicarea permanentă cu conducerea DGASPC Calarasi.
(2) În situaţia în care coordonatorul de centru este temporar indisponibil atribuţiile acestuia sunt preluate de către administrator sau de către un alt membru desemnat, cu avizul directorului executiv.
(3) Ocuparea postului de coordonator de centru se face prin concurs, în condiţiile legii.
(4) Candidaţii pentru ocuparea postului de coordonator de centru trebuie să fie absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului universitar de lungă durată în domeniul ştiinţelor socio-umane, cu vechime de minimum 2 ani în specialitate, sau absolvenţi cu diplomă de licenţă ai învăţământului superior, cu experienţă de minimum 3 ani în domeniul protecţiei persoanelor cu handicap.
(5) Coordonatorul de centru asigură conducerea acestuia şi răspunde de buna funcţionare şi de îndeplinirea atribuţiilor care revin acestui serviciu. (2) (2)Coordonatorul de centru îndeplineşte, în condiţiile legii, următoarele atribuţii principale:
a).coordonează, organizează activitatea centrului şi răspunde de funcţionarea acestuia asigurând servicii de calitate beneficiarilor urmărind respectarea drepturilor persoanelor cu handicap în acord cu standardele minime de calitate pentru centre rezidenţiale;
b).întocmeşte proiectul bugetului propriu al centrului împreună cu contabilul în baza unui plan de cheltuieli;
c).asigură desfăşurarea efectivă şi eficientă a activităţilor procesului de furnizare a serviciilor (asistenţă asigurată beneficiarilor, administrarea resurselor, managementul urgenţelor, managementul curent al unităţii, organizare şi comunicare);
d).coordonează elaborarea anuală a Planului de activitate al centrului, centrat pe satisfacerea nevoilor beneficiarilor, îndrumă personalul şi monitorizează îndeplinirea Planului în limitele resurselor alocate, în termenele şi conform parametrilor calitativi stabiliţi;
e).controlează permanent modul de îndeplinire a sarcinilor personalului din subordine, calitatea prestaţiei personalului, calitatea activităţilor şi serviciilor furnizate beneficiarilor;
f)apreciază performanţele individuale pe baza fişei de evaluare a postului pentru personalul din subordine;
g)asigura conducerea curentă a unităţii şi duce la îndeplinire hotărârile şi sarcinile stabilite de DGASPC Calarasi şi Consiliul Judeţean Calarasi;
h)răspunde de aplicarea tuturor normelor privitoare la asigurarea tehnicii securităţii muncii şi P.S.I.;
i)aprobă meniul săptămânal şi lista de alimente, controlează calitatea mâncării şi modul de folosire a alimentelor, urmăreşte efectuarea şi păstrarea curăţeniei în incinta unităţii;
j)se preocupă de dezvoltarea bazei materiale;
k)ia măsuri pentru efectuarea reparaţiilor curente şi capitale;
l)coordonează desfăşurarea operaţiunilor de inventariere, casare şi declasare, potrivit dispoziţiilor în vigoare;
m)organizează activitatea personalului din unitate asigurând respectarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi face propuneri şi formalităţile legale prealabile, pentru sancţionarea disciplinară a personalului din subordine;
n)analizează şi realizează rapoarte şi face propuneri pentru asigurarea calităţii serviciilor oferite;
o)reprezintă unitatea în raport cu structurile DGASPC Calarasi, cu autorităţile abilitate ale statului, cu alte organisme si organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale, în cadrul şi limita mandatului acordat, informand conducerea direcţiei;
p)gestionează unitatea în baza unei planificări riguroase, menite să conducă la realizarea misiunii serviciilor, cu respectarea normelor legale în vigoare;
r)utilizează, în baza prerogativelor legale, un sistem coerent de evaluare şi control, orientat pe îmbunătăţirea rezultatelor activităţii;
s)administrează resursele unităţii conform misiunii acesteia şi în baza normelor legale în vigoare;
t).elaborează, conform standardelor minime de calitate în vigoare, la finele fiecărui an un Raport de activitate care va fi înaintat conducerii D.G.A.S.P.C.;
u)promovează măsuri eficiente de comunicare intra-instituţională;
v)elaborează Proiectul instituţional;
x)îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în fişa postului sau care i-au fost delegate în mod expres, de către conducerea Direcţiei.
Coordonatorul centrului organizează zilnic, săptămânal sau ori de câte ori se impune întâlniri, consultări cu angajaţii pentru reglementarea problemelor curente şi pentru găsirea unor soluţii de îmbunătăţire a calităţii îngrijirii persoanelor asistate. El asigură coerenţa practicilor şi a acţiunilor din unitate în concordanţă cu scopul şi cu obiectivele acesteia.
Coordonatorul centrului are obligaţia de a asigura tuturor rezidenţilor accesul la serviciile de sănătate, modalităţi de petrecere a timpului liber şi alte servicii care contribuie la dezvoltarea personalităţii asistaţilor şi este răspunzător personal, sau după caz, solidar cu alte categorii de personal din subordine pentru orice abateri, disfuncţii sau deficienţe, în condiţiile legii.
Raporturile coordonatorului de centru cu conducerea Direcţiei generale sunt reglate de principiile subordonării ierarhice.
În C.I.T.O. pot funcţiona ateliere (croitorie, tamplarie, gradinarit, legumicultura) în care se pot realiza produse şi servicii care se valorifică cu prioritate în sistemul propriu de asistenţă socială.
CAPITOLUL III: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Participarea persoanei cu handicap la realizarea produselor şi serviciilor se face numai în scopuri ergoterapeutice, în raport cu capacităţile fizice ţinându-se cont de restantul funcţional al persoanei cu handicap şi doar cu acordul scris al acesteia sau al susţinătorilor legali.
Activitatea din cadrul atelierelor are ca principale scopuri:
a) recuperarea şi pregătirea persoanei cu handicap (care are un minim de restant funcţional păstrat) pentru reintegrarea socială prin dezvoltarea abilităţilor necesare pentru încadrarea în muncă,
b) ergoterapie,
c) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale beneficiarilor;
Achiziţiile de materii prime, materiale şi servicii se face în condiţiile respectării prevederilor legale în materie de către Serviciul achizitii al DGASPC.
(1) Personalului centrului îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
(4) Detalierea atribuţiilor şi responsabilităţilor centrului vor fi stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de către Colegiul Director al DGASPC Calarasi.
(5) Atribuţiile coordonatorului de centru şi ale personalului centrului sunt prevăzute în fişa postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(6) Personalul centrului are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(7) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
În cazul în care se constată că salariatul centrului a săvârşit o abatere disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului intern al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
(8) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru specific fiecărui tip de centru.
(9) Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate.
(10) La trecerea unui termen de cel puţin 6 luni de la aprobarea prezentului regulament, coordonatorul centrului va prezenta directorului executiv al DGASPC Calarasi, un raport privind modul de aplicare a acestuia, iar dacă situaţia o impune, va face propuneri concrete privind modificarea şi/sau completarea lui.
(11) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului centrului, pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

LOCUINTA PROTEJATA VLAD TEPES
Locuinta protejata Vlad Tepes, denumita L.P., se organizează ca şi componentă funcţională în structura Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi, aflată în subordinea Consiliului Judeţean Calarasi, fără personalitate juridică, având sediul în comuna Vlad Tepes, sat Vlad Tepes, judeţul Calarasi.
Regulamentul de organizare şi funcţionare al L.P. Vlad Tepes, are în vedere Regulamentul de organizare şi funcţionare, organigrama şi statul de funcţiuni ale DGASPC Calarasi, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, în condiţiile legii şi ale căror norme sunt obligatorii.
Atribuirea sau schimbarea de denumire a L.P. se face prin hotărâre a Consiliului Judeţean Calarasi, conform prevederilor legale în vigoare.
Principiile care stau la baza activităţii L.P. sunt:
l) Respectarea drepturilor şi a demnităţii umane;
m) Asigurarea autodeterminării şi a intimităţii persoanelor beneficiare;
n) Asigurarea dreptului de a alege;
o) Abordarea individualizată şi centrarea pe persoane;
p) Participarea persoanelor beneficiare;
q) Cooperarea şi parteneriatul;
r) Recunoaşterea valorii fiecărei persoane;
s) Abordarea comprehensivă, globală şi integrată;
t) Orientarea pe rezultate;
u) Îmbunătăţirea continuă a calităţii;
v) Combaterea abuzului asupra persoanelor beneficiare, în cadrul instituţiei.
Serviciile sociale furnizate de L.P. sunt în conformitate cu standardele minime de calitate, conform legislaţiei în vigoare.
Pachetul de servicii sociale şi medicale precum şi modul de acordare a acestora sunt stabilite potrivit reglementărilor în vigoare şi în conformitate cu condiţiile de acreditare.
Drepturile beneficiarilor sunt prevăzute în Carta drepturilor beneficiarilor aprobata în condiţiile legii.
L.P. are următoarele atribuţii:
- asigură cazarea, hrana, cazarmamentul şi condiţiile igienico – sanitare corespunzătoare persoanelor cu handicap, precum şi întreţinerea şi folosirea eficientă a bazei materiale şi bunurilor din dotare;
- asigură asistenţă medicală curentă şi de specialitate, recuperare, îngrijire şi supraveghere permanentă a persoanelor cu handicap;
- asigură echipamentul de muncă şi protecţie şi organizează activităţi de cunoaştere şi respectarea normelor de protecţie şi igienă a muncii;
- acordă sprijin şi asistenţă de specialitate în vederea prevenirii situaţiilor care pun în pericol siguranţa persoanelor cu handicap;
- organizează activităţi cultural – educative şi de socializare atât în interiorul centrului, cât şi în afara acestuia;
- asigură prin intermediul specialiştilor integrarea persoanelor cu handicap în grupuri mici şi mixte, prin realizarea unor relaţii interumane cu valoare instructivă şi educativă;
- asigură programe de recuperare, individuale şi de grup, adaptate afecţiunilor fiecărei persoane;
- monitorizează şi analizează situaţia persoanelor cu handicap instituţionalizate, ulterior finalizării programului de recuperare;
- asigură consiliere şi informare atât familiilor, cât şi asistaţilor, privind problematica socială (probleme familiale, juridice , psihologice);
- asigură respectarea standardelor şi indicatorilor stabiliţi de Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu handicap;
- elaborează şi utilizează materiale informative privind serviciile furnizate, inclusiv în forme accesibile persoanelor cu handicap;
- utilizează o procedură privind admiterea beneficiarilor, în funcţie de tipul şi misiunea unităţii;
- utilizează o procedură privind evaluarea iniţială/reevaluarea beneficiarilor;
- efectuează o evaluare iniţială a fiecărui beneficiar, evaluarea ţine cont de programul individual de reabilitare, readaptare şi reintegrare socio-profesională, emis de Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi;
- efectuează reevaluarea beneficiarului atunci când apar modificări semnificative ale stării sale psiho-fizice, la 6 luni - atunci când rezidenţa beneficiarului depăşeşte 6 luni - şi la ieşirea beneficiarului din instituţie;
- pentru fiecare beneficiar, elaborează şi revizuieşte Planul Individual de Interventie, care stabileste activitatile de sprijin care i se asigura beneficiarului pe perioada rezidentei, precum si personalul implicat;
- asigură beneficiarului serviciile necesare, în baza unui contract de servicii încheiat în condiţiile legii;
- aplică o procedură privind ieşirea beneficiarilor din centru;
- asigură beneficiarilor condiţii de locuit conform nevoilor de viaţă şi asistenţă ale acestora;
- asigură fiecărui beneficiar un spaţiu personal într-un dormitor, în conformitate cu misiunea centrului şi cu nevoile individuale ale beneficiarului;
- asigură spaţii special amenajate pentru prepararea/servirea hranei care corespund cerinţelor de igienă, siguranţă, accesibilitate, funcţionalitate şi confort ale beneficiarilor;
- asigură spaţii igienico-sanitare suficiente, accesibile, funcţionale, sigure, confortabile ;
- asigură spaţii suficiente pentru utilizare în comun de către beneficiari (camere în care se pot desfăşura activităţi sociale, recreativ-culturale, sportive, religioase; spaţii în care beneficiarii îşi pot primi vizitatorii; spaţii pentru activităţi de recuperare – socializare; spaţii pentru activităţi de terapie ocupaţională/ergoterapie; spaţii destinate asistenţei medicale curente; spaţii în care se serveşte masa; spaţii pentru fumat; spaţii în aer liber);
- aplică măsuri de prevenire şi control al infecţiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
- asigură beneficiarilor o alimentaţie în concordanţă cu nevoile şi preferinţele lor (evaluate la primirea în centru), cu respectarea normelor legale în vigoare;
- oferă condiţii de menţinere a igienei personale a beneficiarilor şi a colectivităţii în care trăiesc aceştia;
- asigură beneficiarilor servicii de supraveghere şi menţinere a sănătăţii în concordanţă cu misiunea unităţii şi nevoile beneficiarilor;
- respectă normele legale în vigoare privind eliberarea reţetelor, înregistrarea, depozitarea, manipularea, distribuirea şi administrarea medicamentelor;
- asigură beneficiarilor, în caz de boală în fază terminală sau deces, toate serviciile de îngrijire necesare precum şi servicii spirituale, religioase, în respectul demnităţii personale;
- sprijină beneficiarii pentru a se instrui conform potenţialului şi nevoilor individuale, în conformitate cu tipul şi misiunea unităţii;
- respectă drepturile beneficiarilor în procesul de furnizare a serviciilor;
- aplică o procedură privind relaţia personalului cu beneficiarii, conformă cu normele deontologice şi cu legislaţia în vigoare;
- aplică o procedură privind înregistrarea şi rezolvarea sesizărilor/reclamaţiilor;
- aplică o procedură privind notificarea incidentelor deosebite, petrecute în procesul de furnizare a serviciilor;
- efectuează înregistrarea, utilizarea şi arhivarea datelor conform legislaţiei în vigoare şi normelor metodologice interne;
- exercită şi alte atribuţii stabilite prin lege, conform dispoziţiilor conducerii Direcţiei generale.
L.P. are rolul de a asigura un sprijin planificat, găzduire, îngrijire, recuperare, integrare/reintegrare sociala pentru persoane adulte cu handicap neuropsihic cu un anumit grad de independenta pe perioadă nedeterminată.
1. Tipologia serviciilor furnizate
L.P. are ca obiect de activitate, acordarea de servicii sociale specializate, încadrate la indicativul 2.7. din Nomenclatorul Instituţiilor de asistenţă socială şi structura orientativă de personal de specialitate, respectiv: găzduire; îngrijire personală; integrare/reintegrare socială.
Activitatile de sprijin pentru viata independenta constau in :
- monitorizare: supravegherea conditiilor de viata ale berneficiarilor;
- consiliere: informarea si indrumarea beneficiarilor pentru a accesa si valorifica resursele si facilitatile comunitatii: sanatate, educatie, munca, activitati recreative etc.;
- dezvoltarea abilitatilor de viata independenta: autoservire, autogospodarire, efectuarea cumparaturilor, gestionarea bugetului, altele;
- sprijin pentru angajare in munca: gasirea, ocuparea si pastrarea unui loc de munca;
- mediere:optimizarea relatiilor sociale ale beneficiarilor in Locuinta Protejata si in comunitate;
- interventie in caz de urgenta: sprijin pentru rezolvarea unor situatii de criza ale beneficiarilor: accidente, conflicte, boala etc.
Activitatile de sprijin se realizeaza de catre personalul specializat al L.P. si al CITO fiind in vecinatate pe acelasi teren.
2. Beneficiarii centrului
L.P. are un maxim de 6 locuri.
Beneficiarii L.P. sunt persoane adulte cu handicap neuropsihic accentuat si mediu cu un anumit grad de independenta, care nu au întreţinători legali, posibilităţi materiale de asigurare a întreţinerii în propria familie si sunt dependenţi de servicii sociale de bază.
(1) Admiterea în L.P. se realizează pe baza unui dosar, întocmit de serviciul social al Administraţiei Publice Locale din localitatea de domiciliu a solicitantului de servicii sociale.
(2) Beneficiarul, familia sau reprezentantul său legal poate depune dosarul la Compartimentul rezidential adulti din cadrul Direcţiei Generale.
(3) Dosarul de internare este evaluat şi aprobat de catre Comisia de de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi Călăraşi, în baza analizării documentelor depuse la D.G.A.S.P.C şi a întrunirii următoarele condiţii de admitere:
a).să existe locuri disponibile;
b).să fie încadrat într-un grad de handicap;
c).să aibă domiciliul stabil în judeţul Călăraşi;
d).să prezinte un dosar care să cuprindă următoarele acte:
-cerere de admitere în L.P.
-certificat de încadrare în grad de handicap
-acte de identitate ale persoanei care solicită admiterea(copii de pe certificatele de naştere, căsătorie şi de pe actul de identitate al persoanei care solicită admiterea), ale părinţilor, copiilor, soţului/ soţiei sau ale reprezentanţilor şi susţinătorilor legali;
-declaraţie privind lipsa susţinătorilor legali, după caz;
-acte doveditoare privind veniturile: adeverinţă de salariu, talon de pensie; adeverinţă de venit eliberată de administraţia financiară teritorială, alte acte sau, după caz, declaraţia pe propria răspundere că nu are venituri, autentificată la notariat;
-copii ale hotărârilor judecătoreşti actualizate prin care s-au stabilit obligaţii de întreţinere ale unor persoane în favoarea sau în obligaţia celui care solicită admiterea;
- hotărâre judecătorească definitiva de punere sub interdicţie;
-analize medicale (radiografie pulmonara, testul HIV, VDRL, ANTIGEN şi dovada de la medicul de familie că poate convieţui în colectivitate şi nu sufera de boli infecto- contagioase);
e).în urma prezentării dosarului cu actele solicitate, asistentul social din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială întocmeşte un raport de anchetă socială cu propuneri;
f).asistentul social va verifica veridicitatea celor declarate de solicitant, răspunzând de realitatea datelor prezentate şi va stabili punctajul dosarului în vederea întocmirii unei liste a dosarelor aflate în aşteptare. În situaţia creării unui loc în L.P. , comisia va hotărî admiterea persoanei cu cel mai mare punctaj realizat.
g). la punctaj egal se va ţine seama de ancheta socială (gravitatea cazului) şi data depunerii dosarului;
Decizia comisiei de evaluare se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării şi poate fi contestată la instanţa competentă.
După admiterea în L.P., fiecare beneficiar este evaluat de echipa multidisciplinara din cadrul CITO Vlad Tepes fiind in vecinatate, pe acelasi teren, în vederea stabilirii Planului Individual de Intervenţie şi a elaborării celorlalte documente prevăzute de standardele A.N.P.H în vigoare.
(4) În cadrul L.P. fiecare beneficiar este protejat în baza unui Plan individual de Interventie, care stabileste activitatile de sprijin care i se asigura beneficiarului pe perioada rezidentei, precum si personalul implicat;
(5) Planul individual de interventie este elaborat de echipa multidisciplinară, formată din cel puţin 3 specialişti şi coordonat de managerul de caz stabilit.
Evidenţa scriptică se face la intrarea în L.P. prin înscrierea în Registrul general privind evidenţa beneficiarilor în ordinea sosirii. Registrul se păstrează permanent la sediul L.P.
(1) Ieşirea beneficiarului din L.P. se face cu respectarea standardelor minime de calitate in vigoare.
(6) Tutorele va înainta conducerii D.G.A.S.P.C Călăraşi o cerere în care menţionează că doreşte externarea/dezinstituţionalizarea beneficiarului al cărui tutore este; după aprobarea cererii, i se vor înmâna tutorelui următoarele acte: foaia de ieşire, certificatul de încadrare în grad de handicap, planul individualizat de servicii, actul de identitate, certificatul de naştere;
(7) La ieşirea beneficiarului, se întocmeşte dosarul în două exemplare dintre care unul se înmânează cu semnătură de primire, beneficiarului/reprezentantului legal sau familiei (după caz), iar al doilea se trimite, cu confirmare de primire, departamentului de asistenţă socială din cadrul autorităţii locale/ judeţene care va monitoriza beneficiarul după ieşirea din L.P..

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ ŞI ORGANELE DE CONDUCERE ALE L.P.
Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Calarasi are obligaţia să asigure structura de personal, în condiţiile legislaţiei în vigoare şi în funcţie de numărul de beneficiari, de gradul de dependenţă al acestora şi de specificul serviciilor oferite.
Structura personalului L.P. Vlad Tepes este formată din categoriile de personal prevăzute şi aprobate în statele de funcţii.
Numărul de posturi, natura acestora, condiţiile de încadrare şi nivelul de salarizare sunt cele stabilite prin organigrama şi statele de funcţii, aprobate de Consiliul Judeţean Calarasi, la propunerea D.G.A.S.P.C. Calarasi.
Coordonarea, îndrumarea şi controlul activităţii curente sunt asigurate de către DGASPC Calarasi.

CAPITOLUL III: DISPOZIŢII TRANZITORII ŞI FINALE
Achiziţiile de materiale şi servicii se face în condiţiile respectării prevederilor legale în materie de către Serviciul achizitii al DGASPC.
(1) Personalului L.P. îi sunt aplicabile prevederile Codului Muncii (Legea nr. 53/2003), cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile celorlalte acte normative în vigoare care guvernează raporturile de muncă.
(2) Contractele de muncă ale salariaţilor centrului se încheie pe perioadă nedeterminată, cu excepţia cazurilor în care, prin lege, se prevede altfel.
(3) Salarizarea personalului se stabileşte potrivit legislaţiei aplicabile personalului contractual din sectorul bugetar.
(4) Detalierea atribuţiilor şi responsabilităţilor L.P. vor fi stabilite prin Regulamentul intern, aprobat de către Colegiul Director al DGASPC Calarasi.
(5) Atribuţiile personalului L.P. sunt prevăzute în fişa postului şi sunt în conformitate cu responsabilităţile şi competenţele specifice.
(6) Personalul L.P. are obligaţia să manifeste solicitudine şi afectivitate în relaţiile cu beneficiarii, precum şi îndatorirea de a-şi exercita cu operativitate şi eficienţă atribuţiile stabilite prin fişa postului.
(7) Nerespectarea confidenţialităţii, informaţiilor care le obţin în exercitarea atribuţiilor de serviciu, pretinderea/primirea de foloase necuvenite ori solicitarea unor servicii pentru exercitarea corespunzătoare a acestor atribuţii, atrage pe lângă sancţiunile prevăzute de lege şi încetarea imediată a raporturilor de muncă, pentru cei vinovaţi.
În cazul în care se constată că salariatul L.P. a săvârşit o abatere disciplinară, respectiv o faptă în legătură cu munca şi care consta într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie, prin care a încălcat normele prezentului regulament, ale regulamentului intern al centrului, contractul individual de muncă, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducătorilor ierarhici, DGASPC are dreptul de a aplica, potrivit prevederilor Codului Muncii, cu modificările şi completările ulterioare, sancţiuni disciplinare.
(8) Prezentul regulament este armonizat în baza prevederilor regulamentului cadru specific tipului de centru.
(9) Prezentul regulament se completează sau se modifică cu prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează acest domeniu de activitate.
(10) La trecerea unui termen de cel puţin 6 luni de la aprobarea prezentului regulament se va prezenta directorului executiv al DGASPC Calarasi un raport privind modul de aplicare a acestuia, iar dacă situaţia o impune, se vor face propuneri concrete privind modificarea şi/sau completarea lui.
(11) Prevederile prezentului regulament, vor fi aduse la cunoştinţă, atât beneficiarilor, în situaţia când aceştia au discernământul necesar sau reprezentanţilor legali, cât şi personalului L.P. pe bază de semnătură, având obligaţia de a-l cunoaşte şi de a-l aplica întocmai.

5 COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP PENTRU ADULTI
Dispoziţii privind organizarea Comisiilor de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
5.1 În conformitate cu prevederile Ordonanţei nr.51/2005, pentru modificarea şi completarea O.G. nr.14/2003 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, în subordinea consiliilor judeţene şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti se înfiinţează Comisii de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi, denumite în continuare Comisii de evaluare, cu avizul pentru conformitate al Autorităţii.
5.2 (1) Comisiile de evaluare se înfiinţează prin hotărâre a consiliilor judeţene, respectiv a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, şi au următoarea componenţă:
a) un preşedinte, medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, interne, medicină generală sau medicină de familie, absolvent de cursuri de management în domeniul socio-medical;
b) un medic specialist în expertiză medicală şi recuperarea capacităţii de muncă, medicină generală sau medicină de familie, propus de Direcţia judeţeană de sănătate publică, respectiv a municipiului Bucureşti;
c) un reprezentant desemnat de organizaţiile neguvernamentale autorizate, care desfăşoară activităţi în beneficiul persoanelor cu handicap;
d) un psiholog;
e) un asistent social.
(2) Membrii comisiei de evaluare, cu excepţia preşedintelui, au dreptul la o indemnizaţie de şedinţă. Cuantumul lunar brut al indemnizaţiilor de şedinţă, pentru fiecare membru, este de 12% din indemnizaţia preşedintelui consiliului judeţean.
Indemnizaţia de şedinţă se obţine împărţind cuantumul lunar la numărul de şedinţe stabilit de preşedinte pentru luna respectivă şi se acordă proporţional cu numărul de şedinţe la care s-a participat în luna respectivă.
(3) Preşedintele comisiei de evaluare face parte din structura de personal contractual al Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului .
(4) Numirea preşedintelui şi a membrilor comisiei se face prin hotărâre a consiliilor judeţene.
(5) Prezenţa membrilor Comisiei de evaluare la şedinţele acesteia este obligatorie. În cazul în care un membru absentează de la şedinţe de două ori consecutiv, fără motive temeinice, acesta va fi înlocuit
(6) Deciziile comisiei de evaluare se iau, în şedinţele legal întrunite, cu votul majorităţii membrilor.
(7) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
(8) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.
5.3 Comisiile de evaluare vor funcţiona ca organe de specialitate cu activitate decizională în încadrarea persoanelor adulte în grad de handicap.
5.4 Activitatea comisiei de evaluare este coordonată din punct de vedere metodologic de către Comisia superioară de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, denumită în continuare Comisia superioară.
5.5 Comisia superioară are drept de control cu privire la activitatea Comisiilor de evaluare, urmărind:
a) respectarea prevederilor legale privitoare la încadrarea în grad de handicap a unei persoane;
b) respectarea metodologiei de lucru; corectitudinea stabilirii deficientei funcţionale, a încadrării în grad de handicap, a datei dobândirii handicapului (pentru cazurile care solicită pensionarea pentru limită de vârstă ca persoana cu handicap în condiţiile Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale cu modificările şi completările ulterioare);
c) valabilitatea certificatelor.
5.6 (1) Serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei de evaluare sunt asigurate de către Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
(2) Activitatea de secretariat a comisiei este asigurată de:
- un operator calculator;
- 2 secretari, care fac parte din structura de personal a Direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
(3) Membrii secretariatului comisiei de evaluare sunt numiţi prin dispoziţie a conducătorului DGASPC.
5.7 (1) Solicitarea, privind persoana într-o situaţie de dificultate, poate fi făcută de către persoana în cauză, de familie, precum şi de către orice persoană fizică (soţ/soţie, rude, prieteni, vecini, colegi, membri ai comunităţii etc.) sau juridică (poliţia, şcoala, biserica, primăria, ONG-uri, presa etc.) care o constată.
(2) Solicitarea persoanei, sau a reprezentanţilor săi legali, se referă la evaluarea complexă în scopul obţinerii unui certificat de încadrare într-un grad de handicap şi stabilirea măsurilor de protecţie necesare.
5.8 Certificatul de încadrare în grad de handicap atestă faptul că persoana în cauză necesită protecţie specială, precum şi drepturile de care beneficiază conform legii.
5.9 (1) Gradul de handicap ce se atestă prin certificat poate fi: uşor (fără deficienţă funcţională); mediu; accentuat; grav.
(2) Persoanele cu handicap grav pot beneficia, în condiţiile legii, de asistent personal.
5.10 În situaţia în care diagnosticul şi evaluarea comisiei nu susţin încadrarea persoanei în grad de handicap se va motiva soluţia de respingere a cererii.
5.11 Se pot prezenta la comisia de evaluare, în vederea încadrării în grad de handicap, persoanele care prezintă deficienţe fizice, senzoriale, psihice, etc. ce le împiedică sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa socială, necesitând măsuri de protecţie specială în sprijinul integrării lor sociale şi profesionale.
Funcţionarea Comisiilor de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi
5.12 Comisia de evaluare îndeplineşte următoarele atribuţii:
- stabileşte încadrarea adultului în grad de handicap;
- stabileşte, după caz, orientarea profesională a adultului cu handicap, respectiv capacitatea de muncă;
- stabileşte măsurile de protecţie a adultului cu handicap, în condiţiile legii;
- reevaluează periodic sau la sesizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţeana, încadrarea în grad de handicap, orientarea profesională, precum şi celelalte măsuri de protecţie a adulţilor cu handicap;
- revocă sau înlocuieşte măsura de protecţie stabilită, în condiţiile legii, dacă împrejurările care au determinat stabilirea acesteia s-au modificat;
- îl informează pe adultul cu handicap sau pe reprezentantul legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite;
- soluţionează cererile privind eliberarea atestatului de asistent personal profesionist;
- promovează drepturile persoanelor cu handicap în toate activităţile pe care le întreprind.
5.13 (1) În exercitarea atribuţiilor privind încadrarea unei persoane adulte într-un grad de handicap, comisia de evaluare analizează dosarul întocmit de serviciul de evaluare complexă a persoanelor adulte cu handicap, organizat potrivit art. 88 din Legea nr. 448/2006, republicată, în cadrul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului.
(2) Comisia de evaluare eliberează certificatul de încadrare în grad şi tip de handicap şi elaborează programul individual de reabilitare şi integrare socială.
(3) În situaţia în care rezultatul evaluării complexe a unei persoane nu susţine încadrarea în grad de handicap, comisia de evaluare motivează respingerea cererii acesteia.
(4) În exercitarea atribuţiilor privind orientarea profesională a unei persoane adulte cu handicap, comisia de evaluare eliberează certificate de orientare profesională.
5.14 Comisia de evaluare poate stabili următoarele măsuri de protecţie a persoanelor adulte cu handicap:
a) admiterea în centre rezidenţiale sau de zi, publice ori public-private;
b) plasarea la asistent personal profesionist;
c) acordarea de servicii sociale la domiciliu, acolo unde este cazul.
5.15 (1) Exercitarea atribuţiilor privind informarea adultului cu handicap sau a reprezentantului legal al acestuia cu privire la măsurile de protecţie stabilite, se realizează prin secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Informaţiile privind modalitatea de încadrare în grad de handicap pot fi obţinute de la secretariatul comisiei de evaluare de orice persoană fizică sau juridică interesată.
5.16 Documentele necesare în vederea evaluării complexe sunt următoarele :
a) cerere-tip de evaluare complexă;
b) copie de pe documentele de identitate;
c) documente medicale;
d) ancheta socială efectuată de serviciul social specializat din cadrul primăriei în a cărei rază are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap ;
5.17 Documentele medicale menţionate sunt:
a) referat privind situaţia medicală prezentă, întocmit de medicul specialist;
b)scrisoare medicală-tip de la medicul de familie, numai în situaţia primei prezentări
la serviciul de evaluare complexă;
c) investigaţii paraclinice solicitate de serviciul de evaluare complexă.
5.18 (1)Cererea-tip de evaluare complexă, însoţită de documentele necesare se depune de către persoana solicitantă la registratura primăriei din localitatea de domiciliu/reşedinţă sau la registratura DGASPC;
(2) In cazul persoanelor care solicită reevaluarea, cererea-tip de evaluare complexă se depune cu 30 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al certificatului de încadrare în grad de handicap;
(3) Cererea-tip de evaluare complexă se transmite serviciului de evaluare complexă, obligatoriu, în termen de 5 zile lucrătoare de la înregistrare, de către primărie, şi în termen de 24 de ore de la înregistrare, de către DGASPC.
5.19 Serviciul de evaluare complexă verifică şi analizează dosarul persoanei solicitante, care trebuie să conţină documentele necesare şi, în termen de 5 zile lucrătoare, comunică persoanei în cauză data planificată la care aceasta urmează a se prezenta în vederea evaluării; în cazul unui dosar incomplet, solicită completarea dosarului cu documentele necesare.
5.20 Evaluarea complexă se realizează în maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii şi documentelor la serviciul de evaluare complexă.
5.21 În cazul persoanelor nedeplasabile, în baza scrisorii medicale şi a anchetei sociale, evaluarea complexă se va efectua la domiciliul/reşedinţa persoanei în cauză.
5.22 Cheltuielile de deplasare, în vederea asigurării evaluării complexe la domiciliu/reşedinţă, se suportă din bugetul DGASPC.
5.23 În vederea obţinerii certificatului de orientare profesională, persoana cu handicap va depune o cerere în acest sens la primăria din localitatea în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/reşedinţa sau la registratura DGASPC, care o va transmite în termen de 5 zile lucrătoare, respectiv 24 de ore la serviciul de evaluare complexă.
5.24 (1)Şedinţele comisiei de evaluare se desfăşoară în prezenţa majorităţii membrilor din componenţa acesteia.
(2) Comisia de evaluare se întruneşte obligatoriu o dată pe săptămână în şedinţe ordinare şi ori de câte ori este necesar în şedinţe extraordinare, la convocarea preşedintelui.
(3) La lucrările comisiei de evaluare pot participa, la cerere, şi alte persoane, cu acordul preşedintelui, în măsura în care prezenţa lor este utilă.
5.25 (1) Şedinţele comisiei de evaluare sunt conduse de către preşedintele acesteia.
(2) La şedinţe participă, în mod obligatoriu, secretarul comisiei de evaluare, fără a fi implicat în soluţionarea cazurilor.
5.26 (1) Comisia de evaluare competentă să soluţioneze cazurile privitoare la persoanele adulte care solicită încadrarea în grad de handicap sau care necesită o măsură de protecţie este cea în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau reşedinţa persoanei în cauză.
(2) Certificatele de încadrare în grad şi tip de handicap şi certificatele de orientare profesională eliberate de comisia de evaluare în condiţiile alin. (1) şi aflate în termen de valabilitate sunt recunoscute în cazul transferului dosarului persoanei cu handicap dintr-o unitate administrativ-teritorială în alta, respectiv dintr-o subdiviziune administrativ-teritorială în alta.
(3) Comisia de evaluare soluţionează cazul în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data referirii dosarului de către serviciul de evaluare complexă.
5.27 (1) În relaţia cu serviciul de evaluare complexă, secretariatul comisiei înregistrează în registrul propriu de evidenţă dosarele persoanelor cu handicap solicitante, după realizarea evaluării de către serviciul de evaluare complexă.
(2) În relaţia cu comisia de evaluare, secretariatul îndeplineşte următoarele atribuţii:
i) asigură transmiterea dosarelor la comisia de evaluare, însoţite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap, întocmit de serviciul de evaluare complexă ;
j) transmite membrilor comisiei de evaluare ordinea de zi şi data de desfăşurare ale şedinţelor, în baza convocatorului semnat de preşedintele acesteia;
k) ţine evidenţa desfăşurării şedinţelor;
l) întocmeşte procesele-verbale privind desfăşurarea şedinţelor;
m) redactează certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data la care a avut loc şedinţa;
n) gestionează registrul de procese-verbale;
o) gestionează registrul de contestaţii;
p) redactează alte documente eliberate de comisia de evaluare.
(3) În relaţia cu persoanele care solicită încadrarea în grad de handicap, secretariatul transmite persoanei cu handicap solicitante documentele aprobate de comisia de evaluare, adică certificatul de încadrare în grad de handicap, programul individual de reabilitare şi integrare socială şi certificatul de orientare profesională, precum şi alte documente eliberate de comisia de evaluare, în termen de 5 zile lucrătoare de la data prevăzută la alin. (2) lit. e).
(4) Secretariatul comisiei de evaluare îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite, în condiţiile prevăzute de lege, de conducătorul DGASPC.
5.28 (1) Certificatele de încadrare în grad de handicap, certificatele de orientare profesională şi deciziile adoptate de comisia de evaluare, precum şi modul în care acestea au fost luate se consemnează de secretarul comisiei de evaluare în procesul-verbal al şedinţei; procesul-verbal se semnează de către preşedinte şi de membrii prezenţi.
(2) Procesele-verbale ale şedinţelor se consemnează în registrul de procese-verbale ale cărui pagini se numerotează şi trebuie să poarte ştampila comisiei de evaluare, precum şi semnătura secretarului comisiei de evaluare.
(3) Documentele elaborate de comisia de evaluare se semnează de către preşedinte şi de membrii acesteia şi se contrasemnează de către secretarul comisiei de evaluare.
5.29 Secretariatul comisiei de evaluare are obligaţia redactarii certificatului de încadrare în grad de handicap, certificatului de orientare profesionala si a altor documente eliberate de comisia de evaluare fiecare în trei exemplare: unul se transmite persoanei cu handicap solicitante, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii; al doilea se trimite Direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului; al treilea se arhivează împreună cu dosarul persoanei.
5.30 La revizuire, conform termenului stabilit anterior şi care este înscris în certificat, persoana cu handicap se va prezenta personal sau prin reprezentant legal cu documentaţia medicală solicitată fără a fi invitat (citat). În cazul în care acesta nu se prezintă la revizuire, în luna în care a fost programat, certificatul îşi pierde valabilitatea începând cu data de întâi a lunii următoare.
5.31 (1) Programul individual de integrare si reabilitare socială este întocmit în scris de către serviciul de evaluare, aprobat de comisia de evaluare si trimis persoanei de catre secretariat.
(2) La întocmirea programului individual de integrare si reabilitare sociala, serviciul de evaluare complexa se va consulta în mod obligatoriu cu persoana cu handicap sau cu reprezentanţii legali ai acesteia şi/sau cu reprezentantul organizaţiilor neguvernamentale.
(3) Pentru fiecare acţiune cuprinsă în programul individual de integrare si reabilitare sociala vor fi nominalizate persoanele fizice, organizaţiile sau instituţiile implicate în realizarea acesteia.
(4) Susţinerea programului individual de integrare si reabilitare sociala se face prin protocol încheiat între Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului cu unităţi aparţinând ministerelor de resort.
(5) Monitorizarea respectării acestor programe se poate face prin specialiştii direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
5.32 - (1) Certificatul de încadrare în grad de handicap şi programul individual de integrare şi reabilitare socială, certificatul de orientare profesională, precum şi măsurile comisiei de evaluare privind asistentul personal profesionist sau admiterea în centre rezidenţiale ori de zi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei cu handicap sau, după caz, părinţilor/reprezentanţilor legali, asistentului personal sau asistentului personal profesionist, de către secretariatul comisiei de evaluare.
(2) Certificatele de încadrare în grad de handicap şi certificatele de orientare profesională pot fi contestate, potrivit art. 13 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2003, în maximum 30 de zile de la comunicare, la Comisia superioară de evaluare a persoanelor adulte cu handicap.
(3) Contestaţiile se depun şi se înregistrează la secretariatul comisiei de evaluare care a eliberat documentul, iar acesta va transmite contestaţia şi dosarul persoanei în cauză, în termen de 5 zile lucrătoare, Comisiei superioare.
(4) Depăşirea termenului de 30 de zile atrage decăderea din dreptul de a contesta certificatul.
(5) Contestaţiile se soluţionează prin decizii emise de Comisia superioară, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării.
(6) Deciziile Comisiei superioare pot fi atacate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare. Cererile adresate instanţei de contencios administrativ sunt scutite de taxa judiciară de timbru.
5.33 Deciziile de încadrare în grad de handicap emise de Comisia superioară înlocuiesc certificatele emise de Comisia de evaluare şi se pun în aplicare de către Direcţia generală de asistenţă socială şi protecţie a copilului.
5.34 (1) În vederea admiterii în centre publice rezidenţiale sau de zi, persoana cu handicap ori reprezentantul legal al acesteia va depune şi va înregistra o cerere în acest sens, la primăria în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, primăria urmând să o transmită, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, la registratura DGASPC, însoţită de următoarele documente:
a) copie de pe actele de identitate;
b) certificatul de naştere, de căsătorie sau de deces al aparţinătorului;
c) copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
d) adeverinţă de venit;
e) documente doveditoare a situaţiei locative;
f) ultimul talon de pensie, dacă este cazul;
g) raportul de anchetă socială;
h) investigaţii paraclinice;
i) dovada eliberată de serviciul specializat al primăriei în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa persoana cu handicap, prin care se atestă că acesteia nu i s-au putut asigura protecţia şi îngrijirea la domiciliu sau în cadrul altor servicii din comunitate.
(2) Registratura DGASPC va transmite comisiei de evaluare cererea persoanei solicitante, împreună cu documentele prevăzute la alin. (1), în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la înregistrare.
(3) Comisia de evaluare verifică cererea şi documentele prevăzute la alin. (1) şi soluţionează cererea, în termen de cel mult 15 zile de la data înregistrării dosarului.
(4) Decizia comisiei de evaluare se redactează de către secretariatul acesteia în termen de cel mult 3 zile de la data la care a avut loc şedinţa comisiei de evaluare şi se comunică prin poştă, cu confirmare de primire, persoanei solicitante, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data redactării.
Dispoziţii finale
5.35 (1) Membrii comisiei de evaluare vor răspunde administrativ, civil si penal pentru eliberarea de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protecţie specială în raport cu gradul de handicap, fără respectarea criteriilor stabilite de lege şi prevăzute în prezentul regulament vor avea obligaţia, în condiţiile legii, la:
- restituirea indemnizaţiilor de şedinţă încasate;
- excluderea din cadrul comisiilor;
- suportarea, în solidar, a sumelor reprezentând drepturile încasate necuvenit de către beneficiari ca urmare a încadrării acestora fără respectarea dispoziţiilor legale.
(2) Medicii specialişti vor răspunde administrativ, civil si penal pentru erorile făcute in stabilirea diagnosticului clinic. Comisia de evaluare poate sesiza aceste cazuri la Direcţia de sănătate publica si la Colegiul medicilor;
(3) Specialiştii din cadrul serviciilor publice de asistenta sociala din cadrul sau subordinea primăriilor vor răspunde administrativ, civil si penal pentru erorile făcute in anchetele sociale.
alin.(2) In domeniul protectiei copilului
1 . SERVICIUL ALTERNATIVE DE TIP FAMILIAL :
Serviciul Alternative de Tip Familial este parte integranta a paletei de servicii sociale pe care le ofera D.G.A.S.P.C Calarasi. Serviciile de tip familial au rolul de a asigura la domiciliul unei persoane fizice sau familii, cresterea si ingrijirea copilului separat temporar sau definitiv, de parintii sai. Serviciile de tip familial au un caracter specializat in functie de nevoile si caracteristicile copiilor protejati.
Serviciul Alternative de Tip Familial este structurat pe trei compartimente dupa cum urmeaza:
1.1.Compartimentul prevenire abandon si reintegrare familiala.
-identifica, evalueaza in baza unui plan de servicii emis de comunitatea locala si solutioneaza cazurile copiilor abandonati sau cu risc de abandon;
-ascultarea opiniei copilului si luarea in considerare a acesteia tinand cont de varsta si gradul sau de maturitate;
-identifica rudele pana la gradul IV in vederea plasarii copilului in familia largita sau persoane care pot ingriji copii aflati in dificultate in baza unui plan individualizat de protectie a carui finalitate, cand este posibil, va fi reintegrarea in familia naturala;
-urmarirea respectarii istoriei personale, a personalitatii, familiei biologice si a traditiilor copilului;
-mentinerea relatiilor personale ale copilului si a contactelor directe cu parintii, rudele, precum si cu alte persoane fata de care copilul a dezvoltat legaturi de atasament;
-asigurarea in general a mentinerii fratilor impreuna,prioritar fiind interesul superior al copilului;
-asigurarea protectiei copilului pe o perioada determinata,pana la integrarea sau reintegrarea acestuia in familia naturala, extinsa sau substitutiva;
-asigurarea unei ingrijiri individualizate si personalizate a copilului;
-asigura o interventie profesionista prin echipe pluridisciplinare;
-monitorizeaza,familiile care au primit in plasament copii, cu prioritate familia largita, pe toata durata acestei masuri, precum si parintii biologici ai copilului dupa revenirea acestora in mediul familial;
-verifica si reevalueaza cel putin o data la 3 luni imprejurarile legate de plasamentul copilului prin revizuirea planului individualizat de protectie si propune Comisiei de Protectia Copilului sau dupa caz,Instantei de judecata, mentinerea masurii daca conditiile nu s-au modificat in vederea reintegrarii copilului in familia naturala, sau sistarea acesteia in caz contrar, tanand cont de prevederile Legii nr. 272/2004 privitor la:
-orice masura speciala de protectie este temporara;
-obligatia exercitarii de catre parinti a drepturilor si obligatiilor pe care le au fata de copil;
-acorda asistenta si consiliere parintilor copilului urmarind daca acestia isi pot asuma responsabilitatile si daca isi indeplinesc obligatiile parintesti, asa incat sa previna aparitia situatiilor ce pun in pericol securitatea si dezvoltarea copilului;
-monitorizeaza si inregistreaza evolutiile inregistrate in implementarea planului individualizat de protectie.
1.2.Compartimentul de evaluare copil care a savarsit fapte penale si nu raspunde penal
Pentru copilul care a savarsit o fapta penala prevazuta de legea penala, dar care nu raspunde penal, se dispune una din masurile prevazute in Legea nr. 272/2004 art.55 lit. a si c.si Hotararea nr.1439/2004 privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspund penal.
In dispunerea uneia dintre masuri, Comisia pentru Protectia Copilului, atunci cand exista acordul parintilor sau al altui reprezentant legal al copilului, ori Instanta judecatoreasca dupa caz, atunci cand acest acord lipseste va tine cont de:
a)conditiile care au favorizat savarsirea faptei;
b)gradul de pericol social al faptei;
c)mediul in care a crescut si trait copilul;
d)riscul savarsirii din nou de catre copil a unei fapte prevazute de legea penala;
e)orice alte elemente de natura a caracteriza situatia copilului.
Daca fapta savarsita nu prezinta un grad mare de pericol si parintii isi asuma responsabilitatea de a supraveghea copilul instituindu-se masura supravegherii specializate, care consta in mentinerea copilului in familia sa sub conditia respectarii de catre acesta a unor obligatii cum ar fi:
-frecventarea cursurilor scolare;
-utilizarea unor servicii de zi;
-urmarea unor tratamente medicale, consiliere sau psihoterapie;
-interzicerea de a frecventa anumite locuri sau de a avea legaturi cu anumite familii.
In cazul in care mentinerea in familia naturala nu este posibila sau atunci cand copilul nu isi indeplineste obligatiile, Comisia pentru Protectia Copilului, sau dupa caz instanta judecatoreasaca, pot dispune plasamentul copilului in familia largita sau substitutiva.
In cazul in care fapta savarsita prezinta un grad ridicat de pericol social, precum si cand copilul pentru care s-a stabilit o masura de protectie speciala savarseste in continuare fapte penale, Comisia pentru Protectia Copilului sau dupa caz instanta, pot dispune pe o perioada determinata plasamentul copilului intr-un serviciu de tip rezidential specializat.
Acest compartiment are urmatoarele atributii:
-previne si combate actiunile si comportamentele deviante ale copiilor ;
-contribuie la educarea copiilor in spiritul respectului fata de lege si fata de valorile morale, in spiritul tolerantei, demnitatii si solidaritatii ;
-participa la sprijinirea copiilor in evolutia spre o viata normala, responsabila si corecta ;
-asigura reintegrarea scolara, familiala si sociala a copilului ;
-ofera consiliere si sprijin copiilor care au savarsit o fapta penala si nu raspund penal, precum si familiilor acestora pentru a nu mai savarsi astfel de infractiuni ;
-propune Comisiei de Protectia copilului sau instantei judecatoresti masurile de protectie speciala pentru copilul carea a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal ;
-colaboreaza cu politia, parchetul, serviciile de reintegrare sociala, supraveghere si protectia victimelor si inspectoratul scolar in vederea reintegrarii copilului.
In cadrul compartimentului "minori care au savarsit fapte penale si nu raspund penal sunt instrumentate si cazurile de minori gasiti neansotiti pe teritoriul altui stat
in baza prevederilor Legii nr.272/2004 si Hotararea nr.1443/2004,privind metodologia de repatriere a copiilor romani neinsotiti si asigurarea masurilor de protectie speciala in favoarea acestuia in baza careia se intocmeste planul de repatriere al minorului si reinsertie sociala a acestuia .
In cadrul Serviciului Alternative de Tip Familial functioneaza: o Comisie de autorizare a casatoriei minorului care nu a implinit varsta de 18 ani in baza Legii nr.288/29.10.2007, formata din doi asistenti sociali si un psiholog care evaluaza din punct de vedere material si psihologic minora/minorul care urmeaza a se casatori.
Functiile esentiale pe care le indeplineste serviciul ATF sunt: evaluare, pregatire, sprijinire si monitorizarea copilului si a familiei pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare/integrare familiala.
Integrarea vizeaza copiii aflati in servicii rezidentiale, la asistentul maternal profesionist sau din comunitate, in familia extinsa, la o persoana sau familie, copii care au planuri individualizate de protectie (PIP), ce prevad integrarea copilului intr-un mediu familial stabil si permanent, altul decat familia biologica.
1.3.Durata de timp estimata:
-pentru anchete sociale durata de timp estimata este de maxim 30 zile;
-pentru plasamente la familii pana la gradul IV pe toata perioada mentinerii plasamentului la familie/persoana.

2. SERVICIUL ASISTENTA MATERNALA:
Instrumenteaza si solutioneaza toate sesizarile referitoare la copiii care necesita protectie prin ingrijirea lor de catre un AMP;
-identifica, recrutează, pregateste, evalueaza si urmareste asistentii maternali ;
-prezinta Comisiei pentru Protectia Copilului evaluarea anuala a activitatii asistentului maternal si rapoarte trimestriale referitoare la evolutia copiilor plasati la AMP ;
-pregateste Conventia de plasament in vederea semnarii ei de catre AMP si sotul/sotia odata cu inceperea masurii de plasament ;
-identifica nevoile de pregatire si potentialulul fiecarui AMP, precum si ale membrilor familiei acestuia;
-intervine asupra copilului aflat in plasament la asistentul maternal sau a familiilor AMP, urmareste evolutia copilului in perioada de acomodare cu familia AMP;
-intocmeste rapoarte ale vizitelor, rapoarte privind progresele copiilor aflati in plasament la AMP, propuneri pentru cazurile semnalate;
-pregateste, asigura si mediatizeaza contactele directe si nemijlocite intre copil si parintii sai naturali/familia largita, copil si asistent maternal, copil si familia potential adoptiva, in conditii care sa asigure confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (in cazul maltratarii, abuzului);
-intocmeste, completeaza si modifica recomandarile si planificarile din planul individual de permanenta al copilului;
-intervine punctual prin activitati de sustinere si consiliere a familiei si copilului in vederea responsabilizarii acesteia si pastrarii continuitatii relatiei cu copilul;
-pregateste copilul oferind informatii complete pentru intalnirea cu familia naturala/asistent maternal/familie adoptiva.

3. SERVICIUL EVALUARE COMPLEXA, CONSILIERE COPIL SI PROTECTIE DE TIP REZIDENTIAL
3.1.Compartiment evaluare complexa si consiliere copil
- identifica copii cu dizabilitati si dificultati de invatare si adaptare socio scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap si orientare scolara / profesionala;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- intocmeste planul individualizat de protectie pentru copilul cu dizabilitati;
- urmareste realizarea planului de recuperare a copilului cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de comisie;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- comunica in scris parintilor/ reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare;
- efectueaza reevaluarea pe ciclu scolar a conditiilor privind orientarea scolara / profesionala a copiilor cu dizabilitati;
- in situatii exceptionale, efectueaza evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului;
- intocmeste raportul de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
- efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap;
- verifica indeplinirea conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap si orientarea scolara / profesionala a acestuia;
3.2.Compartiment protectie de tip rezidential
- identifica copiii pentru care este necesara o masura de protectie de tip rezidential
- propune comisiei / instantei judecatoresti o masura de protectie de tip rezidential;
- colaboreaza cu celelalte servicii pentru a identifica o alternativa la protectia de tip rezidential;
- tine evidenta copiilor care beneficiaza de o masura de protectie de tip rezidential;

4. SERVICIUL MONITORIZARE, SECRETARIAT COMISIE, INTERVENTIE
4.1 Compartiment monitorizare
- monitorizeaza respectarea drepturilor copilului, centralizeaza si sintetizeaza informatiile la nivel judetean;
- urmareste si supravegheaza aplicarea masurilor speciale de protectie a drepturilor copilului;
- intocmeste fisa de monitorizare lunara si trimestriala a activitatii in domeniul protectiei copilului;
- asigura transmiterea informatiilor din fisa de monitorizare la ANPDC;
- intocmeste raportari statistice privind protectia copilului aflat in dificultate;
- actualizeaza baza de date privind copiii aflati in evidenta D.G.A.S.P.C ;
4.2 Compartiment strategii, sinteze, proiecte, probleme de autoritate tutelara
- contribuie la elaborarea de studii si sinteze cu privire la protectia drepturilor copilului;
- participa la elaborarea strategiei judetene in domeniul protectiei drepturilor copilului si intocmeste planul de implementare al acesteia;
- intocmeste proiecte in scopul dezvoltarii de servicii destinate copilului;
- promoveaza drepturile copilului;
- colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale si sprijina activitatea acestora in domeniul protectiei drepturilor copilului;
- acorda asistenta tehnica necesara pentru crearea si formarea structurilor comunitare consultative ca forma de sprijin in activitatea de protectie a copilului.
4.3 Compartiment secretariat comisie minori
- inregistereaza cererile adresate de catre copii in legatura cu procedurile in fata comisiei si le aduce la cunostinta modul in care au fost solutionate;
- convoaca persoanele chemate in fata comisiei pentru solutionarea cazurilor privind copiii aflati in dificultate;
- intocmeste procesele verbale ale sedintelor comisiei;
- redacteaza si comunica hotararile comisiei cu privire la masura de protectie stabilita pentru copil;
- asigura activitatea de secretariat a comisiei.
4.4 Compartiment interventie urgenta
In zona de activitate vizand gravida aflata in risc de abandon :
- asigura femeilor insarcinate consiliere (sociala, juridica, si/sau de alta natura), suport (emotional, material) si faciliteaza accesul la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul la viata si lao stare de sanatate cit mai buna. In cadrul sistemului judetean, serviciul se inscrie in categoria serviciilor de prevenire care actioneaza pentru scaderea numarului de copii parasiti in unitati spitalicesti.
- asigura femeii insarcinate aflate in situatie de risc (minore, fara venituri si/sau fara locuinta, cu probleme de relationare, provenite din familii cu multi copii, care traiesc intr-un context dificil – conflicte conjugale, monoparentalitate, dependenta de alcool, lipsa ocupatiei) consiliere, suport si acces la servicii medicale de specialitate, cu scopul de a preveni abandonul copilului si de a promova dreptul sau la viata si la o stare de sanatate cit mai buna;
- asigura identificarea, evaluarea, consilierea si acompanierea gravidei pe perioada sarcinii astfel incit aceasta sa nu devina o sarcina nedorita;
- asigura acompanierea si monitorizarea mamei imediat dupa nastere pentru ca relatia mama – copil sa fie una responsabila;
- asigura informare si acompaniere pentru integrare familiala, sociala si profesionala;
- asigura acompaniere pentru obtinerea drepturilor banesti si de stare civila;
- asigura medierea relatiilor gravidei cu serviciile de sanatate, O.N.G.-uri, alte organisme si organizatii in vederea obtinerii unor drepturi sociale;
- asigură părinţilor consiliere şi sprijin;
- contribuie la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de părinţii săi;
- contribuie la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii;
- ofera – in conditii extreme – alternative temporare de ingrijire a copilului in cadrul unei familii subtitutive;
- colaboreaza cu dispensare medicale, spitale, D.M.P.S., institutii comunitare, O.N.G.-uri, alte servicii din cadrul D.G.A.S.P.C.
In domeniul reintegrarii familiale a copilului aflat la AMP:
- reintegrarea, in familia naturala, a copilului care beneficiaza de masura de protectie in AMP sau, in situatia in care aceasta nu este posibila, gasirea de alternative de tip familial
- pregateste, asigura, evalueaza, sprijina si monitorizeaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe cu aceasta pentru realizarea eficienta a procesului de reintegrare.
- identificarea activa a beneficiarilor directi;
- asigura, pregateste si evalueaza dezvoltarea relatiilor familiale ale copilului pe parcursul unor contacte directe si nemijlocite cu familia, cu scopul de a promova reintegrarea/integrarea copilului in familia sa naturala/largita,
- asigura monitorizarea si evaluarea acestor relatii;
- acorda orientare si suport moral si informational, consiliere (sociala, juridica, psihologica, educativa) copilului, familiei naturale,
- stimuleaza capacitatea de comunicare a copiilor prin crearea unui climat de incredere, respectind dreptul la exprimarea libera a opiniei;
- implica copiii in procesul de luare a deciziilor, de consultare in stabilirea programului de interventie specifica, in functie de virsta si de gradul de maturitate psiho-sociala;
- organizeaza intilniri directe, nemijlocite, in cadru organizat si/sau la domiciliul familiei, in conditii care sa asigure confidentialitate si o ambianta propice comunicarii, dar si o securitate adecvata pentru copil (mai ales in cazurile in care copilul a fost maltratat in familie);
- acorda consiliere si sprijin parintilor copiilor si solicita autoritatilor competente evaluarea masurii de protectie stabilite, daca situatia familiala permite reintegrarea copilului;
In zona de activitate a Telefonului Copilului:
-desfăşoară activităţi de informare şi promovare a serviciilor oferite copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare;
-preia şi verifică sesizările cu privire la situaţiile de abuz, neglijare şi exploatare a copilului;
-asigură clienţilor asistenţă şi consiliere pentru depăşirea situaţiilor de criză;
-consilierii din cadrul TC furnizează informaţii adecvate nevoilor clienţilor şi îi îndrumă către servicii corespunzătoare, inclusiv îi reorienteză către alte servicii de specialitate în domeniul protecţiei copilului împotriva abuzului, neglijării şi exploatării;
-intervine în regim de urgenţă pentru evaluare şi intervenţie specializată.
In domeniul social stradal:
- desfăşoară acţiuni de informare la nivelul comunităţii cu privire la serviciile pe care le oferă, dar şi cu privire la serviciile existente pentru copiii străzii şi, după caz, pentru familiile acestora ;
- acordă asistenţă socială şi protecţie specială copiilor străzii prin parcurgerea etapei de identificare şi preluare a cazului din cadrul metodei managementului de caz;
- identifică zonele frecventate de copiii stăzii;
- respectă etapele de identificare şi preluare a cazurilor, parcurgându-se următoarele subetape interdependente, după cum urmează : a) contactarea copilului; b) luarea măsurilor de intervenţie imediată la propunerea lucrătorului social stradal; c) înregistararea cazului la D.G.A.S.P.C. ;
- desfăşoară acţiuni stradale periodice împreună cu poliţia în baza unui plan comun de intervenţie;
- monitorizează situaţia copiilor în stradă prin contactarea periodică a acestora în vederea intrării acestora în circuitul de servicii specializate;
- sesizează consiliului local din comunitatea din care provine copilul pentru întocmirea planului de servicii, atunci când se reintegrează copilul în familie;
- colaborează cu serviciile din cadrul reţelei de intervenţie.
Deasemenea, in cadrul serviciului MSI funtioneaza: o Comisie de prevenire a abuzului si neglijarii copilului formata din mai multi specialisti respectiv: jurist, asistenti sociali, psiholog care instrumenteaza cazurile sesizate de autoritati publice, persoane fizice sau cele primite prin intermediul telefonului copilului si care necesita atentie deosebita si/sau interventie urgenta - in conformitate cu prevederile legii nr.272/2004, art.89-95.
4.5 Compartiment contraceptie, prevenire abandon Identificarea femeilor fertile si a cuplurilor apartinand categoriilor sociale defavorizate care au nevoie de servicii de planificare familiala;
- efectuarea consultului contraceptive complet- consilierea privind importanta si necesitatea planificarii sarcinii;
- consilierea privind alegerea , modul de administrare a metodei adecvate clientei sau cuplului, eventualele efecte secundare si modul de reactionare la aparitia acestora;
- practicarea si consilierea contraceptiei naturale, hormonale;
- monitorizarea si urmarirea clientelor si a cuplurilor in functie de metoda utilizata;
- Diagnosticarea clinica si de laborator a sarcinii asociata cu o consiliere adecvata in functie de optiunea clientei, fie spre dispensarizare si acompaniere la medicul specialist pentru consultatie prenatala, fie acompaniate la serviciul de intrerupere voluntara a sarcinii;
- Profilaxia, diagnosticul si tratamentul bolilor cu transmitere sexuala , a bolilor inflamatorii pelvine, cancerul genitor-mamar si tulburarilor vietii de cuplu( aceste activitati au loc si sunt realizate in colaborare cu alte servicii al caror profil interfereaza cu serviciul sus mentionat);
- Realizarea de programe educative in domeniul sanatatii reproducerii pentru publicul vizat;

alin.(3) 1. SERVICIUL CONTABILITATE
-asigură şi răspunde de buna organizare şi desfăşurare a activităţii financiar-contabile în conformitate cu dispoziţiile legale;
- organizează şi răspunde de înregistrarea documentelor financiar contabile in mod cronologic si sistematic, de intocmirea balanţelor de verificare şi bilanţurilor trimestriale şi anuale;
- organizează şi conduce controlul financiar preventiv;
- participă la organizarea sistemului informaţional al unităţii prin folosirea eficientă a datelor contabile;
- asigură îndeplinirea în conformitate cu dispoziţiile legale a obligaţiilor unităţii către bugetul statului si terţi;
- asigură întocmirea, circulaţia şi păstrarea documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile.
- asigura conducerea sistemului financiar in concordanta cu legislatia in vigoare;
- asigura intocmirea si acordarea drepturilor salariale ale angajatilor institutiei in conformitate cu dispozitiile legale ;
- asigura corelarea intre activitatea sa si cea a centrelor , in vederea desfasurarii activitatii centrelor in derularea activitatii de aproviionare si corelare cu necesarul de credite bugetare .
- intocmeste impreuna cu celelate servicii bugetul pe programe al institutiei tinand cont de legislatia in vigoare, de prioritatile de finantare precum si prevederile din standarde;
- asigura defalcarea pe centre a creditelor bugetare in functie de necesitati, incadrarea in creditele bugetare, repartizarea pe trimestre, luni si in conformitate cu clasificatia bugetara ;
- urmareste daca virarile de credite nu contravin Legii finantelor publice, legile bugetare anuale sau legilor de rectificare;
- urmareste existenta de justificari, detalieri si necesitati privind executia pana la finele anului bugetar a capitalului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare de la care se disponibilizeaza, respectiv a capitalului si/sau subdiviziunii clasificatiei bugetare la care se suplimenteaza prevederile bugetare;
- urmareste existenta creditelor bugerare, rezervarea creditelor prin angajament bugetar la nivelul angajamentului legal.
- intocmirea necesarului pentru fiecare centru si serviciu din subordinea directiei;
- corelarea planului anual de achizitii cu prevederile bugetare anuale pe articole si alineate;
- urmareste daca achizitia publica este prevazuta in programul anual;
- asigura receptia si urmarirea inregistrarii patrimoniului tuturor centrelor din subordinea institutiei;
- urmareste respectarea prevederilor legale la desfasurarea procedurii de transmitere fara plata a bunurilor din patrimoniu;
- asigura urmarirea integritatii patrimoniului institutiei, corecta gestionare, depozitare si conservare a mijloacelor fixe, obiecte de inventar;
- intocmirea documentatiilor privind miscarile patrimoniale in conformitate cu legislatia in vigoare;
- efectueaza evaluari patrimoniale.

1.2 SERVICIUL ACHIZITII INVESTITII
- stabileste programul anual de achizitii publice;
- asigura intocmirea documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;
- se ocupa de a face cunoscut in mod public intentia de a face achizitii publice prin publicarea la Monitorul Oficial partea a VI-a, anunturi publicitare prin alte forme sau transmiterea de oferte de la mai multi furnizori, executanti sau prestatori;
- asigura obtinerea unui exemplar al documentatiei pentru eleborarea si prezentarea ofertei de catre orice furnizor, executant sau prestator care a inaintat o solicitare in acest sens sau i s-a transmis o invitatie de participare
- intocmeste dosarul achizitiei publice si il pastreaza atata timp cat contractul de achizitii publice produce efecte juridice;
- solutioneaza contestatiile depuse de participantii la procedura de achizitie conform prevederilor legale;
- comunica in scris participantilor la atribuirea unui contract de achizitie prin una din procedurile stabilite prin lege, rezultatul stabilit de comisie, a ofertelor castigatoare cat si a celor necastigatoare sau respinse la selectare din diverse motive stabilite prin lege.
- elaborează programul de investiţii al Directiei şi urmăreşte realizarea acestuia ;
- comandă documentaţiile tehnico-economice, propune încheierea contractelor de proiectare aferente lucrărilor noi pentru obiectivele de investiţii, în calitate de beneficiar, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare ;
- obţine avizele şi aprobările necesare pentru organizarea licitaţiilor lucrărilor de construcţii-montaj, propune încheierea contractelor ferme, asigură deschiderea finanţării lucrărilor din programul de investiţii propus ;
- urmăreşte realizarea lucrărilor de construcţii-montaj ale institutiei (fizic şi valoric) admiţând la decontare numai situaţiile de plată reale prezentate de constructori ;
- participă la recepţia preliminară şi finală a obiectivelor realizate ;
- efectuează toate operaţiunile financiar-contabile pentru investiţiile proprii (fişe contabile, decontări, relaţii cu banca, evidenţe contabile, balanţe, bilanţ, etc.);
- întocmeşte dările de seama statistice lunare, trimestriale şi anuale pentru activitatea de investiţii ;
- urmăreşte punerea în aplicare a O.G.R. nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic la clădirile existente;
- asigură cadrul legal în vederea achiziţiilor publice de bunuri, servicii şi lucrări pentru D.G.A.S.P.C. Calarasi ;
- analizează şi propune necesitatea şi oportunitatea introducerii în lista lucrărilor de investiţii a obiectivelor noi, dotările cu maşini, utilaje, instalaţii şi a altor obiective de investiţii ;
- colaborează cu Compartimentul contabilitate , propunerile făcute de centre şi fundamentează necesarul de lucrări, de reparaţii curente, pentru includerea lor în bugetul de venituri şi cheltuieli ;
- urmareste derularea contractelor de achizitii in conformitate cu prevederile legale;
- urmareste modul de derulare a activitatii de investitii, derularea investitiei (activitate de C+M pe stadii de executie).
1.3 Biroul administrativ
- organizează şi răspunde de conducerea operativă a activităţii adiminstrative şi de protocol ;
- asigura aprovizionarea institutiei avand la baza necesarul serviciilor si centrelor de plasament cu viza biroului de achizitii si compartimentului de buget si executie bugetara;
- asigură gestionarea materialelor, rechizitelor şi a carburanţilor;
- răspunde de buna funcţionare a parcului auto;
- organizează şi asigură accesul persoanelor în sediul institutiei cu respectarea normelor legale (paza si securitate);
- asigură aplicarea normelor generale de protecţie a muncii pentru personalul institutiei;
- răspunde de normele de prevenire şi stingere a incendiilor în incinta institutiei.;
- asigură aplicarea normelor specifice de securitate a muncii si a transportului rutier;
- asigura si supravegheaza activitatea de transport rutier de persoane si marfuri.
alin (4_) COMPARTIMENT JURIDIC
- colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, regulamente si a oricaror acte cu caracter normativ elaborate de D.G.A.S.P.C;
- avizează, la cererea conducerii, asupra proiectelor de hotărâri, regulamente şi asupra oricăror acte cu caracter normativ;
- avizează, la cererea organelor de conducere, asupra legalităţii măsurilor ce urmează a fi luate de administraţia unităţii în desfăşurarea activităţii acesteia, precum şi asupra oricăror acte care pot angaja răspunderea patrimonială a unităţii;
-intocmeşte proiectele de contracte sau proiectele oricăror acte cu caracter juridic în legătură cu activitatea unităţii sau îşi dă avizul în legătură cu acestea;
-reprezintă interesele D.G.A.S.P.C , Comisiei pentru Protectia Copilului şi ale Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap în faţa instanţelor judecătoreşti, a organelor de arbitraj, ori în faţa orcăror organe ale puterii sau administraţiei de stat;
-urmăreşte apariţia dispoziţiilor cu caracter normativ şi semnaleaza organele de conducere cu privire la sarcinile ce revin unităţii potrivit acestor dispoziţii;
-susţine interesele D.G.A.S.P.C, Comisiei pentru Protectia Copilului şi ale Comisiei de expertiza medicala a persoanelor adulte cu handicap în instanţă sau în faţa organului arbitral, exercită, dacă este cazul, căile de atac legale şi ia orice alte măsuri necesare apărării intereselor legale ale unităţii;
-depune diligenţele necesare pentru clarificarea situaţiei juridice a copilului, inclusiv pentru înregistrarea acestuia, în vederea identificării unei soluţii cu caracter permanent pentru protecţia copilului;
-sesizează instanţa judecătorească competentă pentru declararea judecătorească a abandonului de copii, în condiţiile legii, precum şi decăderea / repunerea din/in drepturile părinteşti;
-acordă C.P.C., la cererea acesteia, asistenţă juridică de specialitate pentru îndeplinirea atribuţiilor ce-i revin, potrivit legii.
-acordă persoanelor interesate, la cererea acestora, asistenţă juridică de specialitate .
alin.(5) COMPARTIMENT RESURSE UMANE
-execută lucrările necesare pentru angajări, transferuri, desfaceri contracte de muncă, încetarea raporturilor de muncă, întocmirea dosarelor de pensionare;
-supune spre aprobare conform legii ştatul de funcţii, ştatul de personal şi asigură aplicarea corectă a reglementărilor legale în domeniul salarizării în concordanţă cu structura organizatorică şi numărul de posturi aprobate;
-coordonează metodologic procesul de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale personalului D.G.A.S.P.C Călăraşi;
-acordă sporurile şi concediile cuvenite personalului D.G.A.S.P.C Călăraşi;
-gestionează carnetele de muncă, dosarele de personal şi dosarele privind deducerile personale şi suplimentare;
-răspunde de actualizarea bazei de date privind evidenţa personalului pe calculator;
-intocmeşte dările de seamă statistice lunare, trimestriale, semestriale şi anuale către diverse instituţii;
-răspunde de activitatea de perfecţionare a personalului din cadrul D.G.A.S.P.C.
alin.(6) COMPARTIMENT ADOPTII SI POSTADOPTII
Pentru fiecare copil pentru care s-a stabilit in conditiile legii o masura de protectie speciala, directia este obligata sa verifice trimestrial imprejurarile care au stat la baza acesteia, si sa procedeze la revizuirea planului individualizat de protectie.
Pentru indeplinirea acestei obligatii se desemneaza un manager de caz,si un responsabil de caz. In demersurile sale managerul si resonsabilul de caz,realizeaza :
a) reintegrarea copilului in familia naturala ;
b) integrarea copilului in familia extinsa.
Daca in baza demersurilor managerului de caz copilul nu a putut fi reintegrat in familia naturala sau integrat in familia extinsa, el poate propune,stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie.
Compartimentul adoptii are urmatoarele atributii:
-identifica , evalueaza, selecteaza si pregateste familii potential apte sa adopte si propune eliberarea atestatului de familie apta sa adopte in conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2004 privind Procedura adoptiei si a Standardelor minime obligatorii privind procedura adoptiei interne conform Ordinului nr. 45/2004 al A.N.P.C A Bucuresti;
-sesizeaza instanta de judecata,prin consilierul juridic pentru incredintarea copilului in vederea adoptiei;
-sesizeaza instanta de judecata prin consilierul juridic pentru incuviintarea in vederea adoptiei;
-pregateste si consiliaza persoana /familia pentru asumarea rolului de parinte/parinti;
-realizeaza demersuri pentru stabilirea adoptiei interne ca finalitate a planului individualizat de protectie;
-realizeaza compatibilitatea (potrivirea) dintre copil si persoana/familia adoptatoare careia urmeaza sa-i fie incredintat copilul in vederea adoptiei interne;
-tine evidenta copiilor adoptabili;
-colaboreaza cu consilierul juridic in vederea clarificarii situatiei juridice a copiilor aflati in evidenta; intocmeste si inainteaza la ORA Bucuresti lista copiilor adoptabili;
-intocmeste rapoarte pe perioada incredintarii copilului in vederea adoptiei.
-organizeaza campanii anuale de promovarea adoptiei interne conform standarde minime obligatorii in domeniul adoptiei,Ordin nr.45/2004;
Compartimentul postadoptii atributii:
-monitorizeaza si, implicit, intocmeste rapoarte post-adoptie dupa incuviintarea in vederea adoptiei din momentul cand sentinta a ramas definitiva si irevocabila pe o perioada pana la 2 ani;
-furnizeaza si asigura accesul copilului si familiei la servicii post-adoptie in functie de nevoile identificate, precum si organizarea de grupuri suport pentru familiile care au adoptat in conformitate cu Hotararea nr. 1435/2004 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei.
Durata de timp
-perioada in care se realizeaza procesul de evaluare a conditiilor materiale si a garantiilor morale pe care trebuie sa le intruneasca familia/persoana potential adoptatoare este de 60 de zile de la data depunerii cererii in vederea obtinerii atestatului de familie apta sa adopte.
-perioada de incredintare a copilului in vederea adoptiei, familiei atestate este de 90 de zile de la data definitivarii sentintei civile pronuntate de catre instanta de judecata.In aceasta perioada copilul si familia sunt monitorizati prin vizite bilunare la domiciliul familiei avand drept scop urmarirea evolutiei relatiilor dintre acestia precum si integrarea copilului in noul sau camin.La sfarsitul acestei perioade se intocmeste raportul final de monitorizare care este inaintat instantei de judecata in vederea incuviintarii adoptiei copilului.
-de la data pronuntarii definitive si irevocabile a sentintei de incuviintare a copilului la familie ,se incepe monitorizarea post adoptie pe o perioada de 2 ani prin rapoarte de monitorizare post adoptie trimesrtiale.La momentul cand se implinesc cei doi ani de monitorizare post adoptie se intocmeste un raport final sinteza a rapoartelor trimestriale referitor la evolutia copilului in familia adoptatoare care este inaintat Oficiului Roman pentru Adoptii.
alin.(7) AUDIT
-elaborează norme metodologice specifice instituţiei în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de organul ierarhic superior;
-elaborează proiectul planului anual de audit public intern;
-elaborează activităţi de audit public intern la subunităţile din subordinea D.G.A.S.P.C;
-efectuează misiuni de audit ad-hoc cu caracter excepţional, necuprinse în planul anual de audit;
-elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern şi îl prezintă conducătorului instituţiei şi organului ierarhic superior;
-execută şi alte sarcini trasate de către conducătorul instituţiei, care nu contravin legii privind auditul intern.
alin.(8) COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL
- asigură accesul la informaţiile de interes public comunicate din oficiu sau la cerere, în condiţiile legii;
- asigură buna organizare şi funcţionare a punctului de informare-documentare pentru accesul publicului la informaţiile de interes public difuzate din oficiu;
- asigură informarea internă a personalului;
- asigură informarea interinstituţională;
- primeşte şi înregistrează cererile persoanelor care solicită, în scris, informaţii de interes public;
- redactează răspunsul către solicitant împreună cu informaţia de interes public sau cu motivaţia întârzierii ori a respingerii solicitării, în condiţiile legii;
- transmite solicitarea către instituţiile sau autorităţile competente şi informează solicitantul despre aceasta, în cazul în care solicitarea nu se încadrează în competenţele D.G.A.S.P.C.
- ţine evidenţa răspunsurilor la cererile adresate în scris de către persoanele care solicită informaţii de interes public;
- asigură asistenţă pentru întocmirea documentaţiei prin care cetăţenii solicită eliberarea unor documente, autorizaţii, certificate sau alte tipuri de acte oficiale;
- îndrumă cetăţenii către instituţiile care au în competenţă rezolvarea problemelor ridicate;
- primeşte sugestii, reclamaţii, plângeri, direcţionându-le către compartimentele vizate şi urmăreşte transmiterea răspunsurilor în timp util;
- furnizează informaţii de larg interes cetăţenesc (acte normative, evenimente importante pentru comunicate, modul de acces la alte tipuri de servicii publice tec.);
- oferă cetăţenilor informaţii de orientare juridică, colaborând dacă este necesar cu compartimentele de specialitate ale Directiei
- ţine evidenţa chitanţelor remise de solicitanţi privind plata costurilor de copiere a materialelor solicitate;
- întocmeşte raportul de activitate privind accesul la informaţiile de interes public, în conformitate cu prevederile legale;
- asigură primirea, evidenţa şi transmiterea spre rezolvare, la compartimentele de resort a petiţiilor cetăţenilor, precum şi a propunerilor formulate de aceştia şi ia măsuri pentru expedierea la timp a răspunsurilor, cu încadrarea în prevederile legale;
- întocmeşte, semestrial, raportul privind activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor şi îl înaintează, spre analiză, conducerii .
- acordă fără discriminare, în termen de cel mult 2 zile de la înregistrare, acreditarea ziariştilor şi a reprezentanţilor mijloacelor de informare în masă;
- colaborează cu factorii implicaţi în activitatea mass-media din judeţ pentru o reciprocă informare în domeniu;
- informează operativ despre luările de poziţii în presă, radio sau televiziune, ori pe alte căi, ale unor organizaţii, organisme, grupuri de persoane sau persoane faţă de activitatea D.G.A.S.P.C.
- asigură, periodic sau de fiecare dată când activitatea D.G.A.S..P.C. prezintă un interes public imediat, difuzarea de comunicate, informări de presă, organizarea de conferinţe de presă, interviuri sau briefinguri ;
- asigură evidenţa tuturor documentelor legate de activitatea mass-media.

CAPITOLUL VI - STATUTUL SALARIATILOR D.G.A.S.P.C.
Art.19 (1) Salariaţii D.G.A.S.P.C. au calitate de funcţionari publici şi personal contractual si se supun dispoziţiilor legale privind statului funcţionarului public si personalului bugetar;
(2) Prin Regulamentul de ordine interioară al D.G.A.S.P.C. se vor stabili obligaţiile şi responsabilităţile, cât şi drepturile pe care aceştia le au.
Art.20 (1) Salarizarea personalului D.G.A.S.P.C. se va face potrivit nivelului de salarizare stabilit prin statul de funcţii.
(2) Salariaţii Direcţiei vor beneficia şi de facilităţile ce se acordă personalului din unităţile de asistenţă socială.
Art.21 (1) Numirea, eliberarea din funcţie si sanctionarea disciplinara a directorului executiv al D.G.A.S.P.C. se fac la propunerea presedintelui Consiliului Judeţean, prin hotarare a Consiliului Judetean;
(2) Angajarea personalului de specialitate al D.G.A.S.P.C. se face de către director, pe bază de concurs sau examen, organizat potrivit dispoziţiilor în vigoare la data organizarii acestora.
CAPITOLUL VII - DISPOZITII FINALE
Art.22 În conformitate cu art 5 din HGR 1437/2004 directorul general/executiv face parte de drept din Comisia pentru protecţia copilului, având calitatea de vicepreşedinte al Comisiei.Acesta poate delega atributiile care ii revin directorului general/executiv adjunct care coordoneaza activitatea de protectie a drepturilor copilului.
Art.23 Controlul financiar şi de gestiune privind mijloacele financiare şi administrarea patrimoniului D.G.A.S.P.C., se va face de către Serviciul de control financiar al Consiliului Judeţean Călaraşi
Art. 24 (1) Acordarea de ajutoare în bani şi bunuri, provenite din bugetul propriu, donaţii, sponsorizări şi alte surse extrabugetare, unor familii sau copii aflaţi în dificultate, se va face prin dispoziţia directorului D.G.A.S.P.C.,conform prevederilor bugetare anuale .
(2) Serviciul de control financiar al Consiliului Judeţean Călăraşi va verifica, periodic, evidenţa banilor şi a celorlalte bunuri obţinute din donaţii şi sponsorizări şi legalitatea utilizării acestora.
Art.25 În exercitarea atribuţiilor ce-I revin directorul D.G.A.S.P.C emite dispoziţii cu caracter individual.
Art.26 Salariaţilor D.G.A.S.P.C. le sunt aplicabile dispoziţiile Codului Muncii şi a celorlalte acte normative, care reglementează raporturile de muncă ale instituţiilor bugetare.
Art.27 Prezentul Regulament se completează cu prevederile HGR 1434/2004, HGR 1437/2004 şi alte dispoziţii legale în materie.

 

Regulament (UE) nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatia acestor date si de abrograre a Directivei 95/46/CE.

Responsabilul cu protectia datelor :

Anna-Maria Stamate

email:Responsabildate@dgaspc-cl.ro

Telefon:0734.002.949

Acest website foloseste cookie-uri pentru a furniza vizitatorilor o experienta mult mai buna de navigare si servicii adaptate nevoilor si interesului fiecaruia.

"Cookie"-urile au rolul de a facilita accesul si livrarea serviciilor folosite de utilizator de internet, precum personalizarea anumitor setari (limba, tara, preturi afisate in moneda nationala).